Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

, Stran 2160
Spričevala preklicujejo
Ačko Anita, Polana 5, Hoče, diplomo SŠGT v Mariboru, poklic tur. tehnik, izdana leta 1988. m-601 Agrež Kevin, Zdole 21B, Kozje, spričevalo 1. razreda Šolskega centra Rogaška Slatina, izdano leta 2011. gnu-321876 Andrejašič Mateja, Bresterniška ulica 212, Bresternica, spričevalo 1. in 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2001, 2003. m-549 Anžiček Mateja, Ulica Maksa Henigmana 61, Dolenjske Toplice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključnega izpita Srednje frizerske šole Sevnica, izdano leta 1999, 2000, 2001, 2001. gnf-321716 Arko Anja, Murnova ulica 16, Mengeš, spričevalo 4. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2001. gnw-321824 Avdič Mirela, Gasilska 72, Loka pri Mengšu, Mengeš, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2008/2009. gnh-322039 Bajt Lea, Streliška ulica 37a, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 2008. gnn-322058 Bartulović Tina, Livold 66, Kočevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2009. gnl-322060 Beguš Vanja, Deteljica 8, Tržič, spričevalo 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. razreda in spričevalo o zaključnih izpitih na koncu 8. razreda Osnovne šole Bistrica, izdano leta 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. gnd-321743 Beguš Vanja, Deteljica 8, Tržič, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1999, 2000, 2001, 2002. gnd-322093 Belina Uroš, Tominškova ulica 75, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Splošne in strokovne gimnazije Aškerčeva. gnf-321891 Belović Taja, Rova, Na klancu 1, Radomlje, spričevalo 3. letnika SGGEŠ v Ljubljani, izdano leta 2008. gnl-322035 Bencak Mitja, Šalamenci 36, Puconci, indeks, št. 11090240434, izdala Višja šola za gostinstvo in turizem Maribor, leto izdaje 2010. gne-321817 Bernjak Barbara, Sveti Jurij 14B, Rogašovci, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, št. 951, izdano leta 2010. gnh-321764 Besnik Islamaj, Tovarniška cesta 11, Prebold, spričevalo Šolskega centra Celje, št. IZO 08/3041, izdano leta 2008. gnc-322094 Bizjak Julija, Alpska cesta 70, Lesce, spričevalo Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano leta 2011. gnb-322070 Blažič Katja, Hajdoše 107, Hajdina, zaključno spričevalo Živilske šole v Mariboru, poklic živilski tehnik, izdano leta 1997. m-575 Bon Barbara, Raka 44, Raka, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2011. gne-321742 Borovnik Franc, Podvelka 59, Podvelka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske šole Muta, izdano leta 1984, 1985, izdano na ime Cepec Franc. gnc-321869 Borštnar Silva, Cesta talcev 54, Medvode, diplomo Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1974. gnb-321720 Bosilj Sanja, Pri vrtnariji 57, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje oblikovalne šole Maribor, smer frizer, izdano leta 2005. m-518 Bračko Majda, Vodole 6, Malečnik, maturitetno spričevalo Srednje pedagoške šole Maribor, izdano leta 1982. m-587 Bras Ana, Hubadova ulica 7 A, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta 2008. gnl-321735 Brezigar Mateja, Oljčna pot 55B, Koper - Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1994, 1995. gnj-321812 Breznik Tim, Sončna vas 5, Kamnica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, smer gimnazija, izdano leta 2009 in 2010. m-534 Brezovnik Miha, Šmihel pod Nanosom 20, Postojna, spričevalo 3. letnika Srednješolskega centra Postojna, izdano leta 2010. gns-321903 Brzin Jaka, Rjava cesta 31, Ljubljana, indeks, št. 30010300, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. gno-321757 Bužga Andreja, Žnidaršičeva ulica 1, Domžale, spričevalo 8. razreda OŠ Adolfa Jakhla, izdano leta 1884, izdano na ime Gredelj Andreja. gng-322065 Cegnar Karpov Jaka, Kavčičeva ulica 64, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gnr-322004 Cerar Nina, Zalog pod Sv. Trojico 17, Dob, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2008. gnt-321727 Cors Sašo, Fočehovska ulica 5, Maribor, spričevalo za 5. predmet na maturi (zgodovina) na 4. gimnaziji Ruše, izdano leta 2007. m-499 Corso Sašo, Počehova ulica 5, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2006. m-553 Čadež Mateja, Gorenja Dobrava 10, Gorenja vas, spričevalo 1. letnika ESIC Kranj, Gimnazija, izdano leta 2008. gni-321738 Čadež Mateja, Gorenja Dobrava 10, Gorenja vas, spričevalo 2. letnika ESIC Kranj, Gimnazija, izdano leta 2009. gnh-321739 Čadež Mateja, Gorenja Dobrava 10, Gorenja vas, spričevalo 3. letnika ESIC Kranj, Gimnazija, izdano leta 2010. gnf-321741 Čamer Teo, Šercerjeva 5, Velenje, indeks, št. 12110195384 I, izdala VSŠ - ŠCV Velenje, leto izdaje 2010. gnn-321883 Čebulj Nina, Gmajnica 68A, Komenda, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer gostinski tehnik, izdano leta 1988, izdano na ime Levec Nina. gng-321915 Černivec Karina, Brezovec 28A, Cirkulane, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje MB, poklic teh. oblikovanja, izdano leta 2010. m-592 Černivec Luka, Gostičeva cesta 20, Radomlje, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2011. gnb-321920 Daković Aljaž, Sadjarska 23b, Maribor, indeks, št. 83054196, izdala EPF Maribor. m-560 Dedić Sara, Nusdorferjeva ulica 9, Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Božidarja Jakca. gny-321922 Delić Sebila, Petelinjek 10, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo mesto, smer bolničar - negovalec, št. 1/b-417, izdano leta 2010/2011. gnu-322051 Doblanovič Šešek Anja, Prijateljeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika ter spričevalo o poklicni maturi Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2002, 2003 in 2006. gnl-321835 Drnovšek Kristina, Šentlambert 16, Zagorje ob Savi, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2011. gng-321790 Erklavec Katarina, Ulica Slavka Pengova 4, Domžale, spričevalo 2. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra, Živilska šola, izdano leta 2011. gnq-321805 Ferlin Nika, Stranska vas ob Višnjici 2 b, Ivančna Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, smer Gimnazija, izdano leta 2011. gnk-321736 Fluher Blaž, Metava 5, Malečnik, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009. m-519 Furman Roki, Potrčeva cesta 40, Ptuj, spričevalo 2. letnika PTI, smer elektrotehnik elektronik in maturitetno spričevalo, izdano leta 2006, 2006. m-520 Gaberšek Mateja, Grliče 16, Podplat, indeks, št. 11130210272, izdala Poslovno-komercialna šola Celje. gnr-322054 Gashi Lendita, Kidričeva cesta 30, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje biotehniške šole v Kranju, izdano leta 2006. gnw-322099 Glavač Jure, Stara Vrhnika 54A, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2010. gnz-321896 Glažar Timotej, Na jasi 23, Ptuj, spričevalo 4. letnika Biotehniške šole Ptuj, ŠC Ptuj, izdano leta 2009. gnd-321893 Gnezda Emil, Fiesa 74, Piran - Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole v Ljubljani, št. I - S/896, izdano leta 1977. gnl-321885 Golar Niki, Dobravica 13, Ig, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2009. gnb-321870 Gorše Patrik, Koroška cesta 22, Ljubljana, spričevalo 1 letnika Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 2011. gnj-321787 Gošnik Mateja, Breg pri Slovenskih Konjicah 33, Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje, izdano leta 2005. gnw-322049 Grabar Janja, Triglavska ulica 5, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in prometne šole Koper, št. FR/116, izdano leta 2000. gnr-321704 Grager Bojan, Vukovje 67, Pernica, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, poklic ključavničar, izdano leta 1990. m-527 Grošelj Domen, Šolska 6, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2006. gnr-321804 Gumpot Dejan, Pod Gonjami 113, Prevalje, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, številka 1127, izdano leta 2001. gnl-321710 Gungl Sabina, Levstikova 9, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kovinarske strojne šole Maribor, izdano leta 1981, 1982, 1983. m-543 Haladeja Patricija, Videm 28a, Videm pri Ptuju, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole Ptuj, smer ekonomski tehnik, izdano leta 2011. m-574 Halilovič Alen, Koštjalova 44, Novo mesto, indeks, št. 41080209, izdala Medicinska fakulteta. gnb-321895 Hasani Besnik, Viška cesta 21, Ljubljana, spričevali 7. in 8. razreda ter potrdilo o končani osnovni šoli, izdala OŠ Livada v Ljubljani, leta 2008 in 2009. gnb-322020 Hauptman Tanja, Dvorjane 89, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2000. m-532 Horvat Jaka, Sveti duh 277, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika TŠC Kranj, izdano leta 2006. gnk-322011 Hozjan Veronika, Kneža 8B, Most na Soči, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica, št. 3/10/11, izdano leta 2011. gnd-321918 Hren Klemen, Debina 16, Slovenska Bistrica, spričevalo splošne mature Srednje strojne šole Maribor, smer tehn. gimnazija, izdano leta 2009. m-486 Humar Petra, Gregorčičeva 20, Tolmin, indeks, št. 22066960, izdala Fakulteta za šport, leto izdaje 2007. gnk-321761 I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, spričevalo o plovnosti, izdajatelj Javna agencija za civilno letalstvo RS, leto izdaje 2006. gnb-322028 I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, spričevalo o vpisu v register, izdajatelj Javna agencija za civilno letalstvo RS, Direktorat za civilno letalstvo RS, izdano leta 2006. gnr-322029 I2I - G d.o.o., Dolenja vas 5, Prebold, spričevalo o hrupu, izdajatelj Javna agencija za civilno letalstvo RS, izdano leta 2006. gnq-322030 Jakob Natalija, Pristava 4B, Dobrna, spričevalo 1. in 3. letnika Šolskega centra Celje, št. 051-685-219, izdano leta 2009, 2011. gnx-322073 Jakolič Nina, Brunšvik 43, Rače, spričevalo 3. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2008. m-564 Jalen Daša, Streliška ulica 5, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, izdano leta 2004. gnz-321921 Jamnik Maja, Otok Virje, Varaždinska 5, 42208 Cestica, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča, izdano leta 1999. gnl-322010 Jamšek Maj Sebastjan, Potrčeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje medijske in grafične šole, izdano leta 2011. gny-322047 Janković Milan, Nikola Tesla 39, 43500 Daruvar, Hrvaška, diplomo Šolskega centra v Celju, smer gradbeništvo, izdana leta 1986. gnp-322031 Japundža Zoran, Endliherjeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo 9. razreda Cene Štupar – Centra za permanentno izobraževanje, izdano leta 2011. gnf-321816 Jarc Matjaž, Babna Gora 60, Polhov Gradec, spričevalo 3. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, izdano leta 2010. gnm-322009 Jelenko Damir, Sadjarska ulica 18, Lenart v Slov. goricah, diplomo Srednje teh. in metalurške šole Maribor, smer strojni tehnik, izdana leta 1985. m-494 Jeraj Darja, Lesno Brdo 32A, Vrhnika, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, številka 1246, izdano leta 2002. gnt-321706 Jeraj Karmen, Zgornje Priniče 34, Medvode, spričevalo 1. letnika BIC - Ljubljana, izdano leta 2007. gnp-322056 Jesenko Irma, Bukov Vrh 2, Poljane nad Škofjo Loko, maturitetno spričevalo Srednje medijske in grafične šole v Ljubljani, izdano leta 2008. gne-321767 Jezovšek Miran, Slivnica pri Celju 14, Gorica pri Slivnici, spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Šentjur, izdano leta 1990/1991. gnf-322091 Jovanović Tanja, Goriška 15a, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole Maribor, izdano leta 2006. m-512 Jug Jasmina, Zbelovo 39a, Loče pri Poljčanah, spričevalo 3. in 4. letnika III. gimnazije v Mariboru, izdano leta 2006, 2007 in spričevalo o poklicni maturi ter obvestilo o uspehu pri poklicni maturi III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2007. m-576 Juhart Alino, Borštnikova 100, Maribor, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-517 Juhart Rok, Zgornja Kungota 79, Zgornja Kungota, spričevalo 4. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, izdano leta 2007. m-608 Jurkić Mirel, Goriška cesta 15, Velenje, spričevalo 1. letnika ŠCV - Strojna tehnična in poklicna, št. 1, izdano leta 2007. gne-322092 Juršič Renato, Poštna 1a, Ormož, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 1991. m-551 Karba Andreja, Mirna ulica 30, Bistrica ob Dravi, indeks, št. 93633607, izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-495 Karo Nino, Cankarjeva 18, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, smer ekonomska gimnazija, izdano leta 2009. m-483 Kastelic Urška, Trg zbora odposlancev 72, Kočevje, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, številka I/188, izdano leta 2010. gno-321732 Kečanović Haris, Postojnska ulica 23, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 2011. gnk-322061 Kekec Andrej, Novo naselje 31, Bistrica ob Dravi, SKSMŠ v Mariboru, poklic mehanik vozil in voznih sredstev, izdano leta 1999. m-522 Kermc Klavdija, Šalijeva 4, Novo mesto, spričevalo 3. letnika SKŠ Grm, Novo mesto, izdano leta 1999. gnn-321708 Kirbiš Matej, Ulica Rudija Tertina 5, Miklavž na Dravskem polju, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 2008. m-557 Klakočer Maja, Vrenska gorca 23, Buče, indeks, št. F0008150, izdala Filozofska fakulteta Maribor. m-481 Klanjšek Blanka, Loka pri Žusmu 108, Šentjur, zaključno spričevalo Vrtnarske šole Celje, smer cvetličar, izdano leta 2007. m-537 Klemenčič Marjan, Cesta maršala Tita 53B, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Železarsko izobraževalnega centra Jesenice, št. 4, izdano leta 1976. gnu-321901 Kmetič Jožica, Sp. Korena 23, Spodnji Duplek, zaključno spričevala Srednje vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta 1978. m-540 Knavs Damjana, Gradnikova cesta 93, Radovljica, indeks, izdala Srednja tekstilna in obutvena šola Kranj, izdan na priimek Zoran Damjana, leto izdaje 1984. gns-321828 Knavs Roman, Gradnikova cesta 93, Radovljica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1982, 1983. gnt-321827 Kokalj David, Vinje 112, Dol pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani, izdano leta 2006. gnn-322033 Kolar Lea, Poljanska cesta 10, Škofja Loka, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnl-321910 Koletič Benjamin, Gubčeva 10, Brežice, spričevalo 1. letnika ETRŠ Brežice, izdano leta 2011. gnx-322023 Kolmanič Tadeja, Zlatoličje 16, Starše, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole MB, smer prodajalec, trgovec, izdano leta 1995. m-545 Kopina Renata, Brdce 48, Dol pri Hrastniku, indeks, št. 11130121307, izdala Višja poslovno-komercialna šola Celje, leto izdaje 2006. gnj-322087 Korasa Matic, Lenartova 11, Mežica, maturitetno spričevalo Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta 2006. gnm-322084 Koren Tjaša, Trnovski pristan 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2011. gno-321807 Korošec Lara, Ulica Frankolovskih žrtev 5, Celje, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije v Celju, smer splošna gimnazija, izdano leta 2006. m-580 Kostič Dajana, Gazicev 30D, Cerklje ob Krki, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Šolskega centra Novo mesto - Sestg, izdano leta 2007, 2008, 2009, 2010. gno-321907 Kozina Aljaž, Sušje 30a, Ribnica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 2009, 2011. gnu-322101 Kozmus Anja, Podlubnik 288, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gni-321863 Kozole Anja, Mariborska cesta 20, Radlje ob Dravi, spričevalo 9. razreda OŠ Staneta Rozmana Maribor, izdano leta 2008. m-562 Krajnc Marko, Barislovci 17, Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje gr. šole in gimnazije Maribor, poklic gr. tehnik, izdano leta 2007, 2008. m-597 Kramljak Gregor, Sveti Anton na Pohorju 34, Vuhred, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje, smer frizer, izdano leta 2006. m-524 Kranjc Vesna, Polica 8A, Grosuplje, spričevalo 3. in 4. in spričevalo poklicne mature Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta 2002 in 2003. gnt-322006 Križan Zlatko, Ribnica na Pohorju 21a, Ribnica na Pohorju, zaključno spričevalo Gimnazije pedagoške smeri v Mariboru, izdano leta 1974. m-504 Krstanović Robert, Staneta Severja 14, Maribor, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu Srednje šole za trgovske dejavnosti v Mariboru, izdano leta 1995. m-577 Krvina Mateja, Tenetiše 60, Golnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske šole, št. 3C 481-143, izdano leta 1987. gnm-322034 Kuk Katja, Partizanska 20b, Koper - Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje tehniške šole Koper, izdano leta 2010. gni-322113 Kupčič Anja, Vrtna ulica 7, Hoče, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-509 Lamut Karin, Ob stadionu 11, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2004. m-552 Lavrenčič Sabina, Veliki Podlog 57, Leskovec pri Krškem, spričevalo 1. in 3. letnika ETRŠ Brežice, izdano leta 2007, 2009. gnt-321902 Lepenik Kranjčec Mario, Slugova ulica 8, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer medijski tehnik, izdano leta 2011. m-505 Lesar Anka, Topniška ulica 29, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, izdano leta 2010. gnc-321894 Lesnik Tjaša, Skorno pri Šoštanju 49, Šoštanj, spričevalo 1., 2. in 3. letnik in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za storitvene dejavnosti v Velenju, izdano leta 2006, 2007 in 2008. gnl-321760 Lešnik Erna, Meljska cesta 37, Maribor, spričevalo 1. letnika Administrativne šole v Mariboru, izdano leta 1988. m-598 Letonja Stanislav, Rucmanci 44, Sveti Tomaž, spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske šole v Ptuju, poklic ključavničar, izdano leta 1975. m-526 Levičar Ksenija, Kešetova 13A, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, št. 13/b/1993/94, izdano leta 1994. gnu-322076 Likar Denis, Kolodvorska cesta 32, Postojna, spričevalo 1. letnika Elektrotehniško - računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2009. gns-321803 Lisjak Darja, Šišenska cesta 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid. gnf-321916 Lokar Mojca, Češnjevek 56, Trebnje, spričevalo o končani OŠ Trebnje, izdano leta 2002. gnw-322074 Lončar Teja, Mala ulica 5, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, izdano leta 2011. gnq-321830 Loren Aleš, Kobdilj 30 B, Štanjel, spričevalo o zaključnem izpitu Hotelske šole Ljubljana, izdano leta 1979, izdano na ime Lorenčič Aleš. gnd-321793 Lovrenčič Teja, Ulica Hermana Potočnika 34, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2009. gnb-322095 Lovrenčič Teja, Ulica Hermana Potočnika 34, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2010. gnz-322096 Lovše Barbara, Spodnje Jarše, Jarška cesta 11, Domžale, spričevalo 3. letnika, izdal Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku, izdano leta 1991. gnv-321725 Lušina Jan, Podnart 69, Podnart, spričevalo 3. letnika Srednje veterinarske šole, izdano leta 2010. gnp-322081 Macedoni Borut, Šmarjeta 21, Šmarješke Toplice, diplomo Srednje šole tehničnih strok Franc Leskovšek Luka. gnb-321795 Maguša Dušan, Štrekljeva ulica 70, Maribor, indeks, št. 12150160417, izdala Višja prometna šola Maribor. m-492 Majcen Milan, Hum pri Ormožu 2a, Ormož, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer avtoličar, izdano leta 1993. m-539 Majerle Samo, Vavpotičeva 6, Novo mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra, Poklicne šole Novo mesto, izdano leta 1999, 2001. gnm-321734 Mandl Medeja, Lackova 124, Limbuš, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2007. m-535 Marinčič Janez, Žabnica 11, Notranje Gorice, spričevalo 4. letnika Elektrotehnične-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2002. gno-321932 Marjanović Luka, Medenska cesta 5a, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta 2011. gny-321722 Marolt Laura, Obrtna ulica 14, Horjul, spričevalo 1. letnika Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola, izdano leta 2009. gnt-322002 Maver Rok, Delakova ulica 19, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2011. gnu-321826 Mavrič Mrak Lonja, Groharjeva ulica 8, Kamnik, spričevalo 2. letnika Gimnazije in veterinarske šole, izdano leta 2007. gnc-321794 Mehić Alma, Rusjanov trg 3, Ljubljana, indeks, št. 27091756, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnw-321924 Mehić Jasmina, Jakčeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole, ekonomski tehnik. gnx-321923 Mehmedović Jasna, Gabrje 23 a, Dobrova, spričevalo 2. letnika ŠCPET v Ljubljani, izdano leta 2008. gne-322017 Mencingar Sara, Senožeti 1 g, Dol pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca v Ljubljani, izdano leta 2005. gng-322015 Mencinger Sara, Ulice Ane Ziherlove 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani, št. IV/409, izdano leta 2009. gnk-321911 Mertelj Tonja, Veliko Mlačevo 31A, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 2011. gny-321872 Mihelič Anja, Legenska cesta 2, Slovenj Gradec, indeks, št. 18030108, izdala Filozofska fakulteta. gnh-321914 Mihelič Marcel, Ciglence 52, Spodnji Duplek, spričevalo 1. letnika Škofijske gimnazije, izdano leta 2006. m-588 Mikl Urška, Svenškova 24 a, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske gimnazije v Mariboru, izdano leta 2008, 2009. m-490 Mikulan Vera, Hajnsko 34, Pristava pri Mestinju, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1986. m-569 Milavec Nataša, Pahorjeva 28, Koper - Capodistria, diplomo SEDŠ Koper, leto izdaje 1985. gnj-321912 Milharčič Matic, Rojčeva ulica 22, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 2007. gnh-322064 Mlakar Goran, Popovičeva 7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Maribor, poklic orodjar, izdano leta 1992. m-599 Molan Tomislav, Dolenja vas 126, Krško, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole Krško, izdano leta 1988. gnx-321823 Mosbruker Špela, Grobelno 48, Grobelno, indeks, št. F0007706, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-502 Možina Iztok, Moste 40G, Komenda, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2000. gni-321813 Murko Doroteja, Šarhova ulica 31A, Maribor, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Velenje, turistični tehnik, izdano leta 2005. m-546 Nemec Mateja, Benčičeva 4, Koper - Capodistria, spričevalo o končani OŠ Antona Ukmarja, izdano leta 2001. gnp-321731 Nipič Boštjan, Zg. Korena 5d, Zgornja Korena, indeks, št. 81618002, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor. m-487 Novak Simon, Kokava 1, Juršinci, zaključno spričevalo Elektro šole Ptuj, smer elektrikar - energetik, izdano leta 1993. m-531 Novak Sonja, Ratež 6, Brusnice, spričevalo 8. razreda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, št. delovodnika 619, št. mat. lista 1055, izdano leta 1994. gno-321707 Novakovič Sara, Podplešivica 9, Notranje Gorice, spričevala 1. , 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja frizerska šola v Ljubljani leta 2006, 2007 in 2008. gni-322013 Ocvirk Jernej, Novi trg 4, Celje, indeks, št. F0019350, izdala Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. m-491 Ogrizek Tadeja, Bohova 44b, Hoče, spričevalo 3. letnika II. Gimnazije v Mariboru, izdano leta 2010. m-507 Osolin Eva, Škocjan 25, Dob, spričevalo 1. letnika SVŠGL Ljubljana, izdano leta 2009. gnx-321798 Pajić Eva, Biankinijeva 5, 10000 Zagreb, Hrvaška, spričevalo 1.–4. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1994–1998, izdano na ime Jesenšek Eva. gnn-322008 Palir David, Novo Polje c. XVI//26 a, Ljubljana - Polje, spričevali 1. in 2. letnika, izdala Srednja šola tiska in papirja v Ljubljani, izdani leta 2002 in 2003. gnz-321721 Pavlinič Žiga, Kosarjeva 55, Maribor, spričevalo - zaključno Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-606 Pelko Verica, Metni vrh 30A, Sevnica, spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske, kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdano leta 1991, izdano na ime Jamnik Verica. gnz-322071 Pelko Verica, Metni vrh 30A, Sevnica, spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske, kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdano leta 1993, izdano na ime Jamnik Verica. gny-322072 Petelinc Uroš, Pliberškova ulica 20, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje prometne šole Maribor, program prometni tehnik, izdano leta 2006. m-563 Petrović Ana, Rimska cesta 26, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani, izdano leta 2009. gnw-321724 Piko Sara, Na Produ 11, Prevalje, spričevalo 4. letnika Srednje gostinsko-turistične in lesarske šole v Šolskem centru Slovenj Gradec, izdano leta 2010. gnn-321908 Piltaver Sara, Vir, Parmova 3, Domžale, spričevalo o končani OŠ Rodica, izdano leta 2007. gnh-322014 Pinterič Leja, Prežihova ulica 15, Brežice, spričevalo 2. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2009. gnq-322055 Pirih Neža, Gorenjska ulica 37, Bled, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2006. gng-322040 Pirih Neža, Gorenjska ulica 37, Bled, spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2007. gnf-322041 Pižmoht Nelka, Gregorčičev drevored 1, Ptuj, spričevalo 2., 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje predagoške šole - vzgojiteljske šole, izdano leta 1978, 1979, 1980 in 1980. m-523 Plohl Anja, Markovci 35b, Markovci, spričevalo o poklicni maturi Ljudske univerze Ptuj, izdano leta 2007. m-485 Podlesnik Amanda, Ribnica na Pohorju 70, Ribnica na Pohorju, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer frizer, izdano leta 2007 in 2009. m-541 Podlipec Saša, Mala Logojna 23, Vrhnika, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta 2007. gny-322097 Poprask Srečko, Ljubija 101, Mozirje, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje, smer gostinski tehnik, izdano leta 2004, 2005. m-593 Poštrak Janko, Zg. Voličina 101, Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu Teh. elektro in strojne tekstilne šole v Mariboru, št. 347-676/79, izdano leta 1979. m-525 Predan Leon, Slivniško Pohorje 17b, Pohorje, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009. m-542 Prislan Tilen, Čopova ulica 2, Žalec, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, smer kuhar, izdano leta 2009. m-566 Pucovsky Alen, Zvonimira Miloša 4, Izola - Isola, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole Koper, izdano leta 2005. gny-321801 Pucovsky Alen, Zvonimira Miloša 4, Izola - Isola, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične šole Koper, izdano leta 2006. gnk-321811 Pučnik Maja, Zgornje Grušovje 7, Oplotnica, indeks, št. 29018318, izdala Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, leto izdaje 2006. gnh-321814 Rančigaj Maja, Gomilsko 24a, Gomilsko, zaključno spričevalo I. Gimnazije v Celju, Umetniška gimnazija - glasbena smer, izdano leta 2006. m-529 Recek Tomaž, Večeslavci 13, Rogašovci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Murska Sobota, izdano leta 1990. gnc-321819 Rekar Ines, Ravenska pot 59, Škofljica, spričevala 1., 2., 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, spričevala izdana leta 1999, 2000, 2001, 2002, maturitetno 2003. gnc-322044 Repnik Andreja, Stari Grad 32, Makole, indeks, št. 83051843, izdala Ekonomsko-poslovna fakulteta UM, leto izdaje 2009. gnq-322080 Ristić Goran, Šentiljska 27, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 2006. m-503 Rituper Miha, Pečarovci 21, Mačkovci, indeks, izdal Šolski center Velenje, dne 23. 8. 2010. gnj-322012 Rode Milan, Maistrova 13, Maribor, zaključno spričevalo Lesno kovinarske šole Slovenska Bistrica, smer mizar, izdano leta 1978. m-573 Rozinec Tomaž, Rihpovec 44, Trebnje, spričevalo 3. letnika in o zaključnem izpitu, izdala Agroživilska šola v Ljubljani, izdano leta 2008. gno-322032 Rudman Andrej, Kogejeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, izdano leta 2011. gnz-321871 Rupnik Rok, Lojzeta Hrovata 10, Kranj, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo TŠC Kranj, oziroma SESŠ Kranj, izdano leta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. gns-321928 Saboti Sanja, Meljska cesta 67, Maribor, spričevalo 4. letnika in poklicne mature SŠGT Maribor, izdano leta 2004 in 2004. m-567 Sakelšek Matej, Ruška cesta 45, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika in potrdilo o poklicni maturi Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2006, 2007, 2008. m-581 Salihović Alen, Škapinova ulica 12, Celje, indeks, št. 27100966, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnv-322100 Savanović Dijana, Frankovo naselje 52, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 2004. gnv-321800 Sedovšek Tadeja, Škale 52, Velenje, spričevalo o končani OŠ Livada Velenje, izdano leta 2002. gnu-321726 Senekovič Iris, Zgornje Dobrenje 27, Šentilj v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika Srednje strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta 2005. m-582 Shabanaj Mirandi, Mariborska cesta 117, Dravograd, spričevalo 1. letnika Šolskega centra SSZŠ Slovenj Gradec, št. 123, izdano leta 2007. gnk-322086 Simončič David, Vrhovo 60, Radeče, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, smer gastronomsko turistični tehnik, izdano leta 2010. m-554 Sledič Aleksander, Tomšičeva 18, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Slovenska Bistrica, izdano leta 2009. m-515 Slemenšek Anja, Čretniška ulica 5, Poljčane, spričevalo 4. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. gnd-322043 Srdić Dragana, Ulica Mire Miheličeve 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 2010. gnw-321774 Stojanović Nataša, Cesta zmage 39, Zagorje ob Savi, spričevala 1., 2. 3. in 4. letnika Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdana od leta 2006 do 2009. gne-321792 Šabančević Zahira, Ulica Staneta Bokala 1A, Jesenice, spričevala 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Jesenice, izdana leta 2007, 2008, 2010. gnq-321730 Šaler Pavel, Smetanova 34, Maribor, zaključno spričevalo Gradbene tehniške šole Maribor, smer gradbeni tehnik, izdano leta 1965. m-528 Šebalj Marin, Gozdna pot 8, Leskovec pri Krškem, potrdilo o opravljeni poklicni maturi, izdal Šolski center Novo mesto, leta 2007. gnf-322016 Šega Bernarda, Retje 6A, Loški Potok, spričevalo 1. letnika Srednje šole Kočevje, izdano leta 1998. gnu-321926 Šega Bernarda, Retje 6A, Loški Potok, spričevalo – zaključno Srednje šole Kočevje, izdano leta 2000. gnt-321927 Šegel Blaž, Javornik 63, Ravne na Koroškem, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Koroški jeklarji Ravne, izdano leta 2011. gnn-321833 Škafar Špela, Šmartno 197, Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec. gnd-321818 Škraban Tamara, Strukovci 25, Bodonci, indeks, št. 18061547, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gny-322022 Škrjanec Samanta, Škrjančeva 11, Domžale, spričevalo 9. razreda Centra za permanentno izobraževanje Cene Štupar, izdano na ime Rejc Samanta. gnx-321898 Šojat Mateja, Šolnova 6, Velenje, diplomo Pedagoške fakultete, Univerze v Mariboru, št. V01054, leto izdaje 2007, izdana na priimek Mravljak Mateja. gnc-322019 Špacapan Tadej, Podmark 4, Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Nova Gorica, izdano leta 2000, 2001. gnb-321770 Štepec Maja, Studenec 18, Ivančna Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2009. gnm-321809 Štimulak Ana Marija, Klanc 64C, Dobrna, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije v Celju, smer spl. gimnazija, izdano leta 2008. m-590 Štraus Blaž, Otemna 9 B, Šmartno v Rožni dolini, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, smer gastronom hotelir, izdano leta 2010. m-555 Šubelj Damjanca, Vidergarjeva ulica 21, Ljubljana - Dobrunje, diplomo Srednje ekonomske šole Boris Kidrič, na ime Strojinc Damjanca. gnw-321874 Šuligoj Jernej, Arclin 7d, Škofja vas, maturitetno spričevalo Šolski center Celje, Gimnazija Lava, izdano leta 2007. gnj-322062 Šutar Franc, Močilnikarjeva ulica 2B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Elektro šole v Ljubljani, smer elektromehanik, št. 2959, izdano leta 1971. gnr-321904 Tadić Sara, Cesta Radomeljske čete 63, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2007. gnc-322069 Tasevski Alenka, Rusjanov trg 3, Ljubljana, indeks in diplomo, izdal Center srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice, leta 1984 in 1987, na ime Hrastar Alenka. gnz-322021 Taužič Anita, Sp. Žerjavci 41 a, Lenart v Slov. goricah, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2005. m-511 Tertinek Živa, Valvasorjeva ulica 14, Maribor, spričevalo 3. letnika ter obvestilo o maturi I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009, 2010. m-493 Tesić Marija, Šempas 9, Šempas, spričevalo 3. letnika Zdravstvene šole Šolskega centra Nova Gorica, št. 3/1999, izdano leta 1999. gns-322103 Tesić Marija, Šempas 9, Šempas, spričevalo 4. letnika Zdravstvene šole Šolskega centra Nova Gorica, št. 4/2000, izdano leta 2000. gnr-322104 Tkalec Jean Robert, Marčinkova ulica 1, Maribor, spričevalo 4. letnika, maturitetno obvestilo in maturitetno spričevalo Srednje prometne šole Maribor, izdana leta 2009, 2009, 2009. m-513 Todorović Radmila, Kollarjeva ulica 8, Maribor, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2009. m-533 Topolovec Jana, Stara cesta 14, Kranj, spričevalo poklicne mature Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004. gny-321897 Toth Jožef, Kovačeva ulica 2, Lendava - Lendva, spričevalo 1. in 2. letnika GŠC V Mariboru, izdano leta 1972, 1973. m-596 Trafela Saša, Igriška ulica 3, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 4. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 2010. m-544 Trebovc Lucija, Vojkova 1, Celje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Celje, Srednje poklicne šole za storitve in logistiko, smer frizer, izdana leta 2007, 2008, 2009. gnr-321929 Turk Borut, Zg. Duplek 120 a, Spodnji Duplek, potrdilo o doseženi izobrazbi SKSMŠ v Mariboru, poklic strojni tehnik, izdano leta 1988. m-521 Ul Matej, Polhnica 25a, Ceršak, spričevalo 3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1992. m-501 Uršič Janja, Nad Čreto 1, Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vrtnarske šole Celje, izdano leta 1998/1999, izdano na ime Nemec Janja. gne-322042 Vajskopf Katja, Dornava 88B, Dornava, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje - smer frizer, Maribor, izdano leta 2011. m-548 Valenko Aleš, Cunkovci 9, Gorišnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, smer frizer, izdano leta 2006. m-568 Vašl Bojan, Dragočajna 7C, Smlednik, spričevalo 3. in 4. letnik Kadetske šole za miličnike, izdano leta 1980 in 1981. gnc-321919 Vaupotič Gregor, Sp. Gorica 44, Rače, spričevalo 3. in 4. letnika Teh. gimnazije SERŠ Maribor, izdano leta 2004, 2005. m-559 Veber Beata, Griže 66, Griže, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Braslovče, izdano leta 1992. gnz-321821 Velišček Marjana, G. Levičnika 66/D, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta 1996. gnw-321799 Vereš Žan, Pogled 4, Moravče, spričevalo 9. razreda Osnovne šole Jurija Vege Moravče, št. delovodnika 07-9A-15, izdano leta 2007. gnk-321886 Vidovič Dejan, Borova vas 2, Maribor, diplomo SKSMŠ v Mariboru, leta 1985. m-583 Vincek Petra, Trčova 243, Malečnik, spričevalo 4. letnika Srednje šole pedagoške usmeritve - smer učitelj, izdano leta 1991. m-558 Vohl Samanta, Zimica 43, Zgornja Korena, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje Maribor, poklic medijski tehnik, izdano leta 2011. m-605 Volf Kristijan, Radgonska c. 21, Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Radenci, izdano leta 1998. gnd-321718 Vöröš Sanja, Murski Črnci 8, Tišina, maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2008. gne-321867 Vrzel Leon, Cesta XIV. divizije 38, Štore, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo Maribor, izdano leta 1986. gnt-321831 Zaletelj Tanja, Klečet 26, Žužemberk, maturitetno spričevalo ŠC Novo mesto, izdano leta 2010. gnr-321829 Zalokar Tadej, Vreskovo 50, Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tehnične in poklicne šole Trbovlje. gnu-322001 Založnik Barbara, Tržaška cesta 214, Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, številka 10-2410, leto izdaje 2010. gnt-321852 Zelenik Nina, Stanetinci 28, Cerkvenjak, obvestilo o uspehu na splošni maturi, izdajateljica III. Gimnazija Maribor, leto izdaje 2010. gni-321913 Zlatanovski Ivan, Gerbičeva 49, Ljubljana, indeks, št. 20090464, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-321719 Zorman Kristijan, Negova 95, Spodnji Ivanjci, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 2011. m-570 Zorza Kristjan, Vrbovo 60, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika ŠC Postojna, št. I-ST/71, izdano leta 2010. gns-321728 Zrnič Branka, Šaranovičeva 25a, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole, izdano leta 2007. gnp-321931 Zupanc Gregor, Cankarjeva ulica 27, Trebnje, spričevalo 1. in 2. letnika PTI SSŠ, št. I/ST-547, izdano leta 2004, 2005. gnv-322075 Zupančič Manca, Velik Češnjice 27, Šentvid pri Stični, spričevalo 4. letnika Srednje šole Josipa Jurčiča, izdano leta 2004. gnx-322098 Žagar Sonja, Lavrica, Dolenjska cesta 273, Škofljica, spričevalo za mojstrski izpit št. 1381-05-1007-04, izdala Obrtna zbornica Slovenije v Ljubljani, na ime Balent Sonja. gny-321772 Žebot Marko, Jezdarska 20, Maribor, spričevalo 2. letnika Škofijske gimnazije Maribor, izdano leta 2011. m-561

AAA Zlata odličnost