Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 13-2011 Ob-4557/11 , Stran 2140
Št. 13-2011 Ob-4557/11
Javno zbiranje ponudb
za oddajo večnamenske dvorane na Kodeljevem
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja Javni zavod Šport Ljubljana javno zbiranje ponudb pod pogoji, kot sledi v nadaljevanju: 1. Predmet oddaje v najem: predmet oddaje v najem je večnamenska dvorana, ki se nahaja na naslovu Poljanska cesta 99, 1000 Ljubljana, skupaj s souporabo garderob, tušev in sanitarij (v kvadraturi 234 m2), parcelna številka: par. št. 847/1, k.o. Udmat. 2. Pogoji najema: – Pogodba za oddajo večnamenske dvorane se podpiše za določen čas za dobo do pet let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja. – Obratovalni čas je predmet razgovora med pogodbenima strankama. – Najemnik nima pravice oddati večnamenske dvorane v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago). – Cenik obratovalnih stroškov je sestavni del cenika Športa Ljubljana. – Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe, predvidoma 20. 8. 2011. – Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo ter varnost v dvorani (upoštevati pravilnik za vadbo in tekmovanja v obstoječem objektu). – Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa. – Izklicna cena najemnine športnih dvoran s pripadajočo infrastrukturo je določena na osnovi cenikov Športa Ljubljana in znaša 10 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV). – Cena celoletnega najema večnamenske dvorane (upošteva se najboljši ponudnik). 3. Pogoji za sodelovanje Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU, in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo pridobiti pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje), – opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetem objektu (večnamenski dvorani); predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe. Možne dejavnosti v večnamenski dvorani: borilni športi (judo, karate ...), plesne dejavnosti, joga, aerobika, pilates, fitnes vadba, splošna športna dejavnost. Športi vezani na igro z žogo niso primerni glede na kapacitete in namen dvorane! Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 4. Višina najemnine Izklicna višina letne najemnine za najem večnamenske dvorane v skupni kvadraturi 234,00 m2 je 28.080,00 €. Cena je določena brez DDV. Uspeli ponudnik bo moral plačati najemnino vsak mesec za naprej, in sicer do 5. v mesecu. Zainteresirani najemniki morajo do vključno 16. 9. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-06030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru. Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 5. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb – Za oddajo večnamenske dvorane na Kodeljevem«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 16. 9. 2011, do 12. ure. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini, bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem objekta. Odpiranje ponudb je dne 20. 9. 2011, ob 9.15, na sedežu naročnika. Organizator javnega zbiranja ponudb lahko s ponudniki izvede še pogajanja. Če bo več najugodnejših ponudb, bodo s temi ponudniki izvedena še dodatna pogajanja. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne cene najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 16. 10. 2011. 6. Informacije Dodatne informacije: pisarna Kodeljevo (Dušan Videmšek, Katarina Gaser, Boža Pitamic), tel. 01/520-13-00 ali 031/622-492, vsak delovnik, od 9. do 16. ure. E-pošta: dusan.videmsek@sport-ljubljana.si, boza.pitamic@sport-ljubljana.si in katarina.gaser@sport-ljubljana.si. Ogled prostorov je možen po predhodni najavi, vsak torek, od 12. do 15. ure. 7. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 ih dneh po prejemu obvestila o izboru. 8. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 9. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Javni zavod Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost