Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4524/11 , Stran 2145
Ob-4524/11
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), s smiselno uporabo 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2011, Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora v Bitoli – Republika Makedonija
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. 2. Predmet prodaje in izhodiščna oziroma izklicna cena Predmet prodaje je poslovni prostor v Bitoli v Republiki Makedoniji, na naslovu C. Niko Fundali št. 13, Bitola, ki se nahaja v pritličju stavbe in stoji na zemljišču parc. št. 16391, katastrska občina Bitola 3. V naravi predstavlja navedeni predmet prodaje prazen poslovni prostor, v katerem je že obratovala trgovina. Poslovni prostor je sestavljen iz prodajnega prostora v večkotni obliki, pisarne, priročnega skladišča in dveh sanitarnih prostorov. Glavni vhod je spredaj, z ulice Niko Fundali. Skupna izmera poslovnega prostora znaša 182 m2. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost predmeta prodaje znaša 85.000,00 EUR. Izhodiščna oziroma izklicna vrednost ne vsebuje davka. 3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Ponudniki naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 27. 9. 2011, do 11. ure, na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Nakup poslovnega prostora v Bitoli«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in Republike Makedonije lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar mora preveriti vsak ponudnik zase. Pisna ponudba mora vsebovati: 1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 2. fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; 3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; 4. navedbo nepremičnine, ki je predmet odkupa; 5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu; 6. dokazilo o plačani varščini v višini 10%, to je v znesku 8.500,00 EUR, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola; 7. izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji, ter da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. 4. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 27. 9. 2011, s pričetkom ob 12. uri na Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, 1380 Cerknica, I. nadstropje – sejna soba. Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. Kot najugodnejša se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo ponujeno vrednost izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Odpiranje ponudb je javno. 5. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Občino Cerknica. 6. Vrsta pravnega posla Prodajna pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. 7. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača najkasneje 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Cerknica odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca, je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom, je bistvena sestavina pravnega posla. Davek na promet nepremičnin ni vključen v ceno. Morebitno plačilo navedenega davka je pristojnemu makedonskem državnemu organu dolžan plačati kupec. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca, najkasneje v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine. 8. Višina varščine Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10% ponujene cene, to je 8.500,00 EUR, na račun Občine Cerknica, odprt pri UJP Postojna, številka 01213-0100002563, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb Bitola. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb. 9. Drugi pogoji in ostale podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o ogledu predmeta zbiranja ponudb: 1. Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini, ki je navedena v osmi točki tega razpisa in jo nakazati na UJP Postojna 01213-0100002563, do vključno ponedeljka, 26. 9. 2011. 2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup predmeta prodaje umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe po datumu in uri odpiranja, se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 3. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal pravočasno vendar nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. 4. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 6. Občina Cerknica si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom v roku 5 dni po taki odločitvi vrne plačana varščina brez obresti. 7. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 8. Stroške priprave prodajne pogodbe in stroške notarskih storitev plača prodajalec, morebitne stroške davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. 10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati v najkasneje 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na transakcijski račun UJP Postojna 01213-0100002563, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino. 11. Informacije o predmetu prodaje in morebitne druge dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel. 01/70-90-610 in 01/70-90-616, vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila. E-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica

AAA Zlata odličnost