Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 323/11 Ob-4563/11 , Stran 2117
Št. 323/11 Ob-4563/11
Popravek
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja popravek objave »Javnega razpisa za nakup energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina kot jo določa uredba o energetski infrastrukturi in podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na celotnem območju Mestne občine Maribor – postopek konkurenčnega dialoga«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/11, z dne 19. 8. 2011, str. 2009–2011, Ob-4352/11. V točki 2.2. se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Naloge koncesionarja so: – distribucija zemeljskega plina, – obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja, – zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja, – zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja, – nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja, – zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano, – zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja, – napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.«. V 4. točki razpisa se spremeni predzadnji odstavek tako, da se glasi: »Pisne vloge v zaprti kuverti se pošljejo ali osebno oddajo do vključno do 30. 9. 2011, do 10. ure, na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Vloga – Izbira kupca energetske infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v MOM in izvajalca za opravljanje koncesije gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v MOM, – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov kandidata. Osebno oddane vloge je potrebno oddati na naveden naslov v vložišču MOM do 30. 9. 2011, do vključno 10. ure.«. V 5. točki razpisa se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Kandidat je dolžan do vključno 29. 9. 2011 plačati varščino v višini 500.000,00 EUR. Varščina se plača na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403 – UJP Urad Slovenska Bistrica, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Nakup infrastrukture in Koncesija za distribucijo zemeljskega plina.«. V 6. točki razpisa se popravi tekst pri merilu pod točko 1.2. tako, da se glasi: »1.2. Najvišja letna ponujena vrednost koncesijske dajatve v odstotkih od skupne cene storitve koncesionarja za vsak Sm3 distribuiranega zemeljskega plina.«. V 7. točki razpisa se spremenita točka 7.1. in točka 7.3. tako, da se glasita: »7.1. Strokovna Komisija za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb nakupa plinovodnega omrežja in izbora izvajalca koncesije imenovana s strani župana MOM bo vloge javno odpirala dne 30. 9. 2011, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih MOM, v sejni sobi v kletnih prostorih.« »7.3. Kandidati, ki bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k konkurenčnemu dialogu. Konkurenčni dialog se bo izvajal predvidoma med 3. 10. 2011 in 5. 10. 2011. O točnem naslovu in času, kjer se bo konkurenčni dialog izvajal, bodo kandidati obveščeni naknadno.«.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost