Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3117. Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo z dne 11. 7. 2011 v Občini Brežice, stran 9555.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 10. in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in tretjega odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 5. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo z dne 11. 7. 2011 v Občini Brežice
1. člen
S tem odlokom se določa pomoč Občine Brežice, višina, kriterij in namen porabe proračunskih sredstev za najnujnejšo odpravo posledic, ki so na območju občine Brežice nastale zaradi neurja s točo z dne 11. 7. 2011.
2. člen
Za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo, ki je območje Občine Brežice prizadelo dne 11. 7. 2011, se namenijo sredstva v višini 250.000,00 eurov. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Občine Brežice, iz postavke 8300 – stalna proračunska rezerva.
3. člen
(1) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini 155.000,00 eurov namenijo za najnujnejšo sanacijo škode na poškodovanih stanovanjskih objektih, namenjenih stalnemu prebivanju.
(2) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini 5.000,00 eurov namenijo za financiranje intervencijskih ukrepov.
(3) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini 90.000,00 eurov namenijo za najnujnejšo sanacijo škode na objektih v lasti Občine Brežice ali Krajevne skupnosti in na infrastrukturi občinskih gospodarskih javnih služb v KS Bizeljsko in KS Pišece.
4. člen
Glede na ugotovljeno dejansko višino nastale škode se lahko sredstva za posamezne namene, ki so določena v tretjem členu tega odloka, prerazporedijo med posameznimi nameni, vendar največ v višini 20 % sredstev, predvidenih za posamezen namen.
5. člen
(1) Sredstva za najnujnejšo sanacijo škode na stanovanjskih objektih po tem odloku so namenjena izključno odpravljanju škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, namenjenih stalnemu prebivališču in se bodo dodeljevala sorazmerno glede na število popisanih objektov s strani občinske komisije za elementarne nesreče. Stalno prebivališče se ugotovi po naslovu stalnega prebivališča na dan 11. 7. 2011, ki je naveden v evidenci organa, pristojnega za vodenje registra prebivalstva.
(2) Za posamezen stanovanjski objekt, namenjen stalnemu prebivališču, je pod pogoji, ki jih določa ta odlok, možno pridobiti do največ 1.000,00 eurov pomoči za najnujnejšo sanacijo, vendar v vsakem primeru največ do vključno 40 % škode, ki jo verificirala Občinska komisija za oceno škode po elementarnih in drugih nesrečah. Najnižji znesek pomoči, ki se dodeljuje oškodovancem je 100,00 eurov. Za črpanje dodeljenih sredstev mora oškodovanec dokazovati z računi za material in dela, ki so bila navedena pri popisu škode na obrazcu 4. Seštevek računov mora biti najmanj za znesek dodeljene pomoči. V primeru, da je oškodovanec prijavil dva stanovanjska objekta na istem naslovu, se upošteva tisti objekt na katerem je bilo več škode. Roka za dostavo računov je do 15. 11. 2011. Sredstva bo Občina Brežice nakazala do konca leta 2011.
6. člen
Osnova za dodelitev sredstev je prijava škode Občinski komisiji za oceno škode po elementarnih in drugih nesrečah na predpisanih obrazcih v roku, ki je bil določen za zbiranje prijav, to je do 8. 8. 2011. Sredstva se dodelijo na objekt, ne glede na število lastnikov.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-9/2011
Brežice, dne 5. septembra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost