Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4566/11 , Stran 2142
Ob-4566/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področjih promocije avtorjev in slovenskih avtorskih del v tujini za leto 2011 (v nadaljevanju: JP3–PT–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področja javnega poziva Predmet javnega poziva JP3–PT–2011 je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih promocije avtorjev in avtorskega dela. a) mobilnost (M), namenjeno sofinanciranju potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, predvsem za širšo javnost. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevne kulturne prireditve v tujini za širšo javnost in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov. b) prevodi v tuje jezike (P), namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved. c) vzorčni prevodi (VP), namenjeno lastnikom avtorskih pravic (avtorjem oziroma založbam) izvirnih leposlovnih ter esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ki bodo zagotovili prvi vzorčni prevod leposlovnega ali esejističnega dela v izbran tuj jezik. d) promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT), namenjeno slovenskim založnikom, ki bodo pripravili nove tujejezične kataloge posamičnih avtorjev leposlovnih, esejističnih in humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Podpora bo služila promociji avtorjev in večanju prepoznavnosti slovenskega avtorskega dela v tujini. 3. Cilji javnega poziva JAK bo kulturne projekte na področjih promocije avtorjev in slovenskih avtorskih del v tujini za leto 2011 v okviru javnega poziva JP3–PT–2011 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: a) mobilnost (M): – neposredna podpora ustvarjalcem. b) prevodi v tuje jezike (P): – prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike; – povečanje prepoznavnosti slovenske ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid; – neposredno podpiranje ustvarjalcev. c) vzorčni prevodi (VP): – promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini; – neposredno podpiranje ustvarjalcev. d) promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT): – promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini; – povečanje prepoznavnosti slovenske ustvarjalnosti v tujini; – neposredno podpiranje ustvarjalcev. 4. Okvirna vrednost javnega poziva in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost javnega poziva JP3–PT–2011 znaša predvidoma: a) mobilnost (M): 30.000,00 EUR, b) prevodi v tuje jezike (P): 30.000,00 EUR, c) vzorčni prevodi (VP): 10.000 EUR, d) promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT): 15.000 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina financiranja in upravičeni stroški 5.1 Upravičeni stroški na področju mobilnosti Med upravičene stroške na področju mobilnosti posamičnih avtorjev sodijo potni stroški, in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda, stroški drugih javnih prevozov in stroški vizumov. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt posamičnega avtorja. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.2 Upravičeni stroški na področju prevodov v tuje jezike Med upravičene stroške na področju prevodov v tuje jezike sodijo stroški prevoda. Pogodba bo sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 10.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj. 5.3 Upravičeni stroški na področju vzorčnih prevodov Med upravičene stroške sodijo izključno stroški za prevode, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 1 AP (30.000 znakov s presledki) po tarifi 22 EUR na stran (1.875 znakov), za poezijo pa največ 5 pesmi ali 100 verzov po pavšalni tarifi 352 EUR za 5 pesmi ali 100 verzov. Pogodba bo sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100% vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.4 Upravičeni stroški na področju promocije slovenskih avtorjev v tujini Med upravičene stroške sodijo stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta, in sicer: – sklop A: avtorski honorarji za prevod v tuj jezik, in sicer največ v obsegu do 2 AP (60.000 znakov s presledki) za enega avtorja po tarifi 22 EUR na stran, – sklop B: stroški tiskarske priprave in tiska. JAK bo izbranim izvajalcem kulturnih projektov sofinancirala do 70% vseh upravičenih stroškov oziroma največ 2.000,00 EUR na prijavljeni katalog. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj 6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu 6.1 Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–PT–2011 za področje mobilnosti Prijavitelji morajo za področje mobilnosti izpolnjevati naslednje pogoje: – da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike; – da zaprošajo za stroške, ki niso del projektov, ki so bili v letu 2011 oziroma za leto 2011 že izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK ali ki so v letu 2011 oziroma za leto 2011 že financirani s strani JAK; – da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega poziva JP3–PT–2011; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011; – da zaprošajo za financiranje do 100% upravičenih stroškov in največ 2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja; – da imajo izdano vsaj eno samostojno izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki ni izšlo v samozaložbi, ali reprezentativen revijalni opus. Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – M. Na javnem pozivu JP3–PT–2011 bodo na področju mobilnosti za sofinanciranje izbrani največ trije projekti posamičnega prijavitelja. 6.2 Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–PT–2011 za področje prevodov v tuje jezike Prijavitelji morajo za področje prevodov v tuje jezike izpolnjevati naslednje pogoje: – da so fizične osebe, prevajalci v tuj jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oziroma izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja v tujini. V obeh primeru bo pogodba sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu; Dokazilo: pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje konec leta 2013. – da pri prijavi upoštevajo predmet področja, naveden v točki 2 javnega poziva JP3–PT–2011; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da za isti projekt niso pridobili sredstev mreže TRADUKI; – da je za isti projekt podal vlogo le en prijavitelj; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP3–PT–2011 prijavljajo samo enkrat; – da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni izšel pred letom 2011; – da bo prevod izšel oziroma bo izveden do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali pogodbi z založnikom oziroma gledališčem, sicer pa najpozneje do konca leta 2013; – da zaprošajo za financiranje do 100% upravičenih stroškov in največ 2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt posamičnega avtorja. Na javnem pozivu JP3–PT–2011 bo na področju prevodov v tuje jezike za sofinanciranje izbran le en prevod posameznega prevajalca. 6.3 Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–PT–2011 za področje vzorčnih prevodov Prijavitelji morajo za področje vzorčnih prevodov izpolnjevati naslednje pogoje: – da so fizične osebe, avtorji leposlovnih ali esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ali pravne osebe, ki so vsaj tri leta registrirane za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; – da prijavljajo prvi prevod dela v izbran tuj jezik; – da za financiranje ne prijavljajo več kot treh vzorčnih prevodov; – da imajo za delo avtorske pravice oziroma predložijo pisno izjavo avtorja, da se strinja z izdelavo in nadaljnjo uporabo prevoda v skladu s tem pozivom; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP3–PT–2011 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni poziv JP3–PT–2011 poda vlogo le en prijavitelj; – da pri prijavi na področje vzorčnih prevodov upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva JP3–PT–2011; – da bodo urejen vzorčni prevod oddali Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do 30. marca 2012 v tiskani in elektronski obliki (pdf format); – da bo vzorčni prevod na voljo Javni agenciji za knjigo RS za objavo na njeni spletni strani; – da zaprošajo za financiranje do 100% upravičenih stroškov in največ 352,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt. 6.4 Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–PT–2011 za področje promocije slovenskih avtorjev v tujini Prijavitelji morajo za področje promocije slovenskih avtorjev v tujini izpolnjevati naslednje pogoje: – da so vsaj tri leta registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu; – da zagotavljajo, da bo katalog avtorja izšel v najmanj 100 in največ 200 izvodih, da bo ob predstavitvi avtorja vključeval najmanj eno in največ dve AP prevoda iz izbranega avtorjevega dela, da bo pripravljen v skladu z uredniškimi in založniškimi standardi ter bodo dokazni primerki dostavljeni v tiskani in elektronski obliki Javni agenciji za knjigo RS najkasneje do 1. marca 2012; – da prijavljajo za financiranje največ tri kataloge različnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, esejistike ali humanistike; – da zagotavljajo javno dostopnost in uporabo kataloga za nacionalne predstavitve Slovenije v tujini najmanj tri leta vsaj v elektronski obliki; – da zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh upravičenih stroškov na projekt in ne presegajo zneska v višini 2.000,00 EUR, da bodo za izvedbo zaprošenega javnega kulturnega projekta zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijavljeni projekt mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki)! – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da se z istim kulturnim projektom na javni poziv JP3–PT–2011 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni poziv JP3–PT–2011 poda vlogo le en prijavitelj; – da pri prijavi na področje promocija slovenskih avtorjev v tujini upoštevajo opis področja oziroma vsebine, navedene v točki 2 javnega poziva JP3–PT–2011. 7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba 7.1 Področje mobilnosti (M) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2 Področje prevodov v tuje jezike (P) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3 Področje vzorčnih prevodov (VP) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4 Področje promocije slovenskih avtorjev v tujini (PT) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje. Kriteriji javnega poziva za posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 61 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu. 8. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva JP3–PT–2011 obsega: – besedilo javnega poziva JP3–PT–2011; – prijavne obrazce za področja poziva: a) mobilnost (M) – prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami; – prijavni obrazec OBR2 – M – vzorec pogodbe. b) prevodi v tuje jezike (P) – prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami; – prijavni obrazec OBR2 – P – vzorec pogodbe. c) vzorčni prevodi (VP) – prijavni obrazec OBR1 – VP z izjavami; – prijavni obrazec OBR2 – VP vzorec pogodbe. d) promocije slovenskih avtorjev v tujini (PT) – prijavni obrazec OBR1 – PT z izjavami; – prijavni obrazec OBR2 – PT vzorec pogodbe. Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP3–PT–2011 lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delovnik, med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva: a) mobilnost (M) – prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – M – vzorec pogodbe. b) prevodi v tuje jezike (P) – prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – P – vzorec pogodbe, c) vzorčni prevodi (VP) – prijavni obrazec OBR1 – VP z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – VP vzorec pogodbe. d) promocije slovenskih avtorjev v tujini (PT) – prijavni obrazec OBR1 – PT z izjavami in obveznimi prilogami; – prijavni obrazec OBR2 – PT vzorec pogodbe. 9. Rok javnega poziva in način oddaje vlog Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (s pripisom: za JP3–PT–2011 in obvezno navedbo področja – M, P, VP, PT). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP3–PT–2011 v Uradnem listu RS, št. 71, z dne 9. 9. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 10. 10. 2011. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav ali najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 9. 10. 2011. Prijavo je možno oddati tudi osebno na naslovu JAK vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP3–PT–2011! Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge na javni poziv JP3–PT–2011 se bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JP3–PT–2011, bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem redu njihovega prispetja na posamično področje. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). JAK bo prijavitelje, katerih vlogo bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku sedmih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike. Strokovna komisija JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega prispetja. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, pri pristojni uslužbenki: Katji Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si, tel. 01/369-58-27.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost