Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 54450-12/2011 Ob-4580/11 , Stran 2117
Št. 54450-12/2011 Ob-4580/11
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES) in 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 in 48/09) ter v skladu s prvim odstavkom 51. člena, 106.f, 106.g in 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 3. točko četrtega odstavka 20. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), Proračunom Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 in 96/10), Proračunom Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), z 217. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), 11. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, 32. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00) in s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 5. 9. 2011, št. 303-2/2011/31, Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih in razvoj ter izvajanje novo razvitih programov za usposabljanja strokovnih delavcev, ki izvajajo programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (v nadaljevanju: strokovni delavci v izobraževanju odraslih). Vsebina tega javnega razpisa je opredeljena v: a) evropskih dokumentih: – Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF); – Evropa 2020 (dostopno na: http://www.svrez.gov.si/si/delovna_podrocja/nova_evropska_razvojna_strategija_do_leta_2020/strategija_evropa_2020/); – Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES); (dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SL:PDF). b) nacionalnih dokumentih: – Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (dostopno na: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_VZU.pdf); – Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010(dostopno na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200470&stevilka=3149); – Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (dostopno na: http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf). Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa: l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ll. sklop: Programi usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. 2.1 l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih Namen tega sklopa je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in delo. Cilji l. sklopa: 1) oblikovanje in izvajanje programov za različne ciljne skupine odraslih, ki zagotavljajo spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev: – sporazumevanje v slovenskem jeziku, – sporazumevanje v tujih jezikih, – matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, – digitalna pismenost, – učenje učenja, – socialne in državljanske kompetence, – samoiniciativnost in podjetnost, – kulturna zavest in izražanje; 2) oblikovanje in izvajanje programov za različne ranljive ciljne skupine odraslih, ki so bile vključene v razvojne projekte, financirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva; 3) izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja enakomerno razporediti v različnih regijah oziroma krajih v Republiki Sloveniji. Vsebinske zahteve: – programi za doseganje 1) cilja v l. sklopu vključujejo razvijanje ene oziroma več vsebinsko povezanih kompetenc, ki obsegajo petdeset andragoških ur in trajajo največ štiri (4) mesece; – programi za doseganje 2) cilja v l. sklopu, ki so daljši od petdeset ur se lahko izvajajo dlje kot eno leto v obdobju izvajanja tega javnega razpisa; – v posamezni skupini je najmanj petnajst udeležencev oziroma manj, če je to v skladu z določili Odredbe o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00); – prijavitelj lahko prijavi največ tri izvedbe istega programa, ki jih mora izpeljati v različnih letih obdobja izvajanja tega javnega razpisa, pri čemer jih lahko izvede v različnih krajih Slovenije; – prijavitelj prijavi najmanj pet in največ petnajst programov; – programi so za udeležence brezplačni. Pričakovani rezultati: V obdobju od 2012 do 2014 bo izbranih okvirno tristo različnih programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih za različne ciljne skupine udeležencev izobraževanja odraslih: – prijavitelji bodo izpeljali okvirno sedemsto ponovitev izbranih programov v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. V izvajanje programov bo vključenih najmanj sedem tisoč udeležencev izobraževanja odraslih. 2.2 ll. sklop: Programi usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih Namen tega sklopa je razviti in izvajati novo razvite programe, ki bodo strokovne delavce v izobraževanju odraslih usposobili za izvajaje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, s poudarkom na ključnih kompetencah, kar bo prispevalo k njihovemu strokovnemu razvoju in dvigu kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja. Cilji ll. sklopa: Razvoj novih programov in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za delo z različnimi ciljnimi skupinami in usposabljanje za delo strokovnih delavcev na različnih vsebinskih področjih v izobraževanju odraslih: – vsebinsko področje 1: Odrasli s posebnimi potrebami; – vsebinsko področje 2: Skupine posebne družbene skrbi(*1); (*1) Podrobnejša predstavitev v Navodilih tega razpisa. – vsebinsko področje 3: Izobraževanje starejših od petinpetdeset let in medgeneracijsko sožitje; – vsebinsko področje 4: Ugotavljanje potreb, razvoj novih programov, vodenje, organizacija dela v izobraževanju odraslih; – vsebinsko področje 5: Izobraževanje za trajnostni razvoj (medsebojno povezana okoljska, gospodarska, socialna in kulturna vprašanja s poudarkom na: aktivnem državljanstvu, razvoju podjetnosti, družbe in okolja; na spoznavanju različnih področij kulture in spodbujanju ustvarjalnosti in dejavnosti za ohranjanje narave in varovanje okolja z ekološko ozaveščenostjo in odgovornostjo; na izvajanju programov za razvoj podeželja z ohranjanjem naravne ter kulturne dediščine); – vsebinsko področje 6: Oblike, metode, tehnike učenja oziroma izobraževanja in gradiva, učni pripomočki ter tehnologija. Vsebinske zahteve: – izbrani bodo projekti, ki bodo razvili in izvajali novo razvite programe v obsegu štirideset andragoških ur; – v vsak program usposabljanja oziroma njegovo ponovno izvedbo prijavitelj vključi skupino najmanj petnajstih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih; – prijavitelj prijavi največ tri izvedbe istega programa v različnih krajih Slovenije; – program se lahko izvaja največ tri mesece in največ osem andragoških ur dnevno; – prijavitelj lahko prijavi razvoj in izvedbo programov za največ tri vsebinska področja; – prijavitelj lahko prijavi največ dva programa znotraj vsebinskega področja oziroma skupaj največ šest programov; – izvajalec ob zaključku prve izvedbe programa predloži razvit izobraževalni program, gradiva in evalvacijo izvedbe programa – za strokovne delavce v izobraževanju odraslih je udeležba v novo razvitih programih brezplačna. Posebne vsebinske zahteve pri načrtovanju razvojnih projektov: – prijavitelj oblikuje načrt izpeljave projekta (faze projekta s časovno in vsebinsko razmejitvijo aktivnosti razvoja, izvedbe in evalvacije programa). Pričakovani rezultati: Za obdobje od 2012 do 2014 bo izbranih okvirno petnajst na novo razvitih programov za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, pri čemer bodo izbrane naslednje aktivnosti: – razvoj okvirno petnajstih programov od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012; – izvajanje okvirno šestih programov od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012; – izvajanje okvirno dvanajstih programov oziroma njihovih ponovitev od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013; – izvajanje okvirno desetih programov oziroma njihovih ponovitev od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014. V programe usposabljanja bo vključenih najmanj štiristo strokovnih delavcev izobraževanja odraslih. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu V prijavi na razpis mora prijavitelj upoštevati namen razpisa. Pri pripravi programov in projektov je potrebno upoštevati vsebinski, časovni in finančni okvir tega javnega razpisa. 3.1 Na ta javni razpis lahko odda vlogo prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje: – je na dan objave tega javnega razpisa registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 55/09 – Odl. US); – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine; – se strinja z uporabo osebnih podatkov izvajalcev v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov; – je k prijavi na ta javni razpis predložil parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju. 3.2 Posebni pogoji za l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih Prijavitelj k prijavi na ta javni razpis k izpolnjenim splošnim pogojem obvezno priloži: – izjavo o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri Ministrstvu za šolstvo in šport najmanj enega programa za odrasle, ki ne daje izobrazbe; – pismo o nameri za sodelovanje najmanj dveh organizacij za izvajanje prijavljenih programov, kjer opredeli konkretne naloge in aktivnosti sodelovanja; organizacije, s katerimi podpiše Pismo o nameri za sodelovanje so lahko: nevladne organizacije, gospodarske družbe in javni zavodi, ki delujejo v lokalnem okolju; prijavitelj ne more podpisati Pisma o nameri za sodelovanje pri drugem prijavitelju; – izjavo župana občine ustanoviteljice ali več občin oziroma občin, kjer načrtuje izvedbo prijavljenih programov, da je izvajanje programa odraz potreb lokalnega okolja; – izjavo o zaposlitvi za strokovnega delavca – organizatorja izobraževanja za čas trajanja projekta, ki bo vodja projekta; – izjavo, da bo posameznega udeleženca v program vpisal samo enkrat; – izjavo, da se strinjajo, da lahko Ministrstvo, glede na vse prijave in razpoložljiva sredstva, izvajanje programov razporedi drugače, kot je napovedal prijavitelj, v skladu s tem javnim razpisom; – izpis iz Ajpes-a (kopija) iz katerega je jasno razvidno, da je pravna oseba na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje dejavnosti pod šifro 85.5; prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni predviden (društva, sindikati, združenja, ki opravljajo registrirano dejavnost), priložite temeljni akt, iz katerega je jasno razvidno, da se ukvarjate z izobraževalno dejavnostjo; – program, ki obsega naslednje sestavine: – ime programa, – utemeljenost programa z utemeljitvijo za ciljno skupino, – ciljna skupina, – cilji izobraževalnega programa oziroma pridobljene kompetence, – trajanje izobraževanja (v andragoških urah), – pogoji za vključitev, – organizacija izobraževanja (oblike, metode in tehnike izvajanja), – vsebine, tematski sklopi (katalog znanj, časovni obseg, cilji oziroma standardi znanj), – izvajalci programa (opredelitev strokovne usposobljenosti oziroma znanj), – pripravljena učna gradiva oziroma učni pripomočki, – viri (navedba treh temeljnih virov, vsebinskih podlag za oblikovanje programa), – evalvacija programa (opis izpeljave). Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni: – projekti oziroma programi, ki ne bodo skladni s predmetom in vsebino tega javnega razpisa; – prijavitelji, ki bodo prijavili manj kot pet in več kot petnajst programov v l. sklopu. 3.3 Posebni pogoji za ll. sklop: Programi usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih Prijavitelj k prijavi za ta javni razpis k izpolnjenim splošnim pogojem obvezno priloži: – izpis iz Ajpes-a (kopija), iz katerega je jasno razvidno, da ste registrirani za opravljanje dejavnosti pod šifro 85.5; prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni predviden (društva, sindikati, združenja, ki opravljajo registrirano dejavnost), priložite temeljni akt, iz katerega je jasno razvidno, da se ukvarjate z izobraževalno dejavnostjo; – izjavo o zaposlitvi delavca, ki bo za čas trajanja projekta, vodja projekta; – pismo o nameri za sodelovanje najmanj dveh organizacij za izvajanje prijavljenih programov, od katerih mora biti najmanj ena registrirana za razvojno oziroma raziskovalno delo, pri čemer opredeli konkretne naloge in aktivnosti sodelovanja; organizacije, s katerimi prijavitelj podpiše Pismo o nameri za sodelovanje so lahko: univerze, fakultete, javni zavodi za razvoj, inštituti javnega ali zasebnega prava, nevladne organizacije, gospodarske družbe in javni zavodi, ki delujejo v lokalnem okolju; prijavitelj ne more podpisati Pisma o nameri za sodelovanje pri drugem prijavitelju; – izjavo, da se strinjajo, da lahko Ministrstvo, zaradi neenakomernega števila prijav po letih izvajanja, prestavi izvajanje v drugo obdobje, v skladu s tem javnim razpisom, pri čemer se praviloma ne prestavi projektov, ki so dosegli višje število točk od drugih izbranih; – načrt izpeljave projekta: – načrt razvoja, izvedbe in evalvacije novega programa, strokovnih delavcev (faze s časovno in vsebinsko razmejitvijo aktivnosti); – predstavitev dispozicije programa oziroma podlag za njegov razvoj. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni: – projekti oziroma programi, ki ne bodo skladni s predmetom in vsebino tega javnega razpisa; – prijavitelji, ki bodo prijavili razvoj in izvedbo programov za več kot tri vsebinska področja v ll. sklopu; – prijavitelj, ki bodo prijavili več kot dva programa znotraj vsebinskega področja oziroma skupaj največ šest programov v ll. sklopu. Popolna vloga mora vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec, ustrezno izpolnjene in dodane priloge ter izjave, ki so del razpisne dokumentacije. Podrobnejša navodila za prijavo so v Navodilih, ki so del dokumentacije tega javnega razpisa. 4. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje 4.1 Merila za l. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 1) Merila za ocenjevanje kakovosti prijavljenega programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje skupno število točk je 130. Programe, ki bodo dosegli 70 točk in več, bo komisija razvrstila glede na število doseženih točk. Prijavitelji, ki ne bodo imeli vsaj treh programov, kjer bodo dosegli 70 točk, bodo zavrnjeni. Najvišje število izbranih programov na prijavitelja je petnajst programov. Prijavitelj lahko napove tri izvedbe posameznega programa, vendar ne v istem letu, ampak v zaporednih letih po eno izvedbo. V primeru, da bo večje število prijaviteljev od razpoložljivih sredstev za programe doseglo 70 točk in več, se vstopni pogoj števila točk zviša. To pomeni, da bo komisija pri nadaljnjem izboru in načrtovanju izvedb: – upoštevala predvidena finančna sredstva tega javnega razpisa za prvo leto izvajanja; – opravila izbor tako, da bo upoštevala višje ocenjene programe do višine ocene, da bo izbor programov skladen s predvidenimi finančnimi sredstvi v prvem letu izvedbe; – upoštevala načelo enotne razporeditve programov po državi; – v drugem letu izvajanja upoštevala razpoložljiva finančna sredstva tega javnega razpisa in ustrezno razporedila dodatne izvedbe izbranih programov po načelu enotne razporeditve programov po državi, z upoštevanjem prednosti prijaviteljev, ki izvajajo programe v naslednjih razvojnih regijah: pomurska, notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška in jugovzhodna Slovenija oziroma v odročnejših krajih v teh regijah. V primeru, da bo večje število programov oziroma prijaviteljev, ki bo doseglo enako število točk in ne bo mogoče razporediti sredstev na način upoštevanja enotnega zviševanja oziroma zniževanja vstopnega števila točk, do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s cilji tega javnega razpisa, bo komisija upoštevala dosežene točke pri merilu pod zaporedno številko 6 Vsebina izobraževalnega programa. 4.2 Merila za ll. sklop: Programi usposabljanjastrokovnih delavcev v izobraževanju odraslih 1) Merila za ocenjevanje kakovosti prijavljenega projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje skupno število točk je 160. Programe, ki bodo dosegli 90 točk in več, bo komisija razvrstila glede na število točk posameznega programa. Znotraj razpoložljivih sredstev bodo izbrani in sofinancirani programi, ki bodo dosegli najvišje število točk (vendar ne manj kot 90 točk), do razdelitve razpoložljivih sredstev. V primeru, da bodo finančna sredstva porabljena pri razvrščenih programih, ki imajo enako število točk, bo komisija upoštevala naslednje kriterije: – med posameznimi programi, ki bodo dosegli enako število točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pod zaporedno številko od tri do devet; – kolikor bodo dosegli programi tudi pod merili pod zaporedno številko iz prejšnje alineje enako število točk, bodo izbrani tisti, ki bodo imeli večje število točk pod zaporednima številkama ena in dve; – kolikor bo seštevek še vedno enak, bo izbran program, ki ima večji seštevek meril iz prejšnjih dveh alinej. V primeru, da ne bodo razporejena vsa razpoložljiva sredstva, opredeljena za ll. sklop tega javnega razpisa, bo komisija preostala razpoložljiva sredstva razporedila v l. sklop tega javnega razpisa. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za ta javni razpis, je 5.171.620,00 EUR, od tega za: l. sklop 3.500.000,00 EUR in ll. sklop 1.671.620,00 EUR. Za oblikovanje in izvajanje programov za doseganje 2) cilja v l. sklopu tega javnega razpisa je namenjenih okvirno 500.000,00 EUR. V primeru, da za doseganje tega cilja ne bo izbranih programov v tem obsegu sredstev, bodo ta razporejena na izvajanje programov za doseganje 1) cilja v l. sklopu. Prav tako bodo sredstva v primeru, če za posamezno vsebinsko področje v ll. sklopu tega javnega razpisa ne bo izbranega programa, razporejena v izvajanje programov 1) cilja v l. sklopu tega javnega razpisa. Ministrstvo bo izbranim izvajalcem, katerih pogodbena vrednost bo presegala 120.000,00 EUR, v letu 2012 praviloma izplačalo predplačilo v višini do 20,00% od vrednosti operacije. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za ta javni razpis je 5.171.620,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: Za l. sklop: – Za proračunsko leto 2012: 1.000.000,00 EUR od tega: – 850.000,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in – 150.000,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba (15,00%); – Za proračunsko leto 2013: 1.500.000,00 EUR od tega: – 1.275.000,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in – 225.000,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba (15,00%); – Za proračunsko leto 2014: 1.000.000,00 EUR od tega: – 850.000,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in – 150.000,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba (15,00%). Za ll. sklop: – Za proračunsko leto 2012: 661.880,00 EUR od tega: – 562.598,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in – 99.282,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba (15,00%); – Za proračunsko leto 2013: 879.840,00 EUR od tega: – 747.864,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in – 131.976,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba (15,00%); – Za proračunsko leto 2014: 129.900,00 EUR od tega: – 110.415,00 EUR s PP 6909 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – EU (85,00%), Skupina projektov iz ESS 3311-11-S015 in – 19.485,00 EUR s PP 6953 – Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS 07 13 – slovenska udeležba (15,00%). Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izbranim prijaviteljem za leto 2012 izplačalo v proračunskem letu 2012; sredstva, dodeljena za leto 2013, v proračunskem letu 2013; sredstva, dodeljena za leto 2014, pa v proračunskem letu 2014. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike izvajanja in sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva se šteje, da odstopa od prijave na ta javni razpis. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na spremembe v proračunu, spremeni razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega tega javnega razpisa so: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce, 3. delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce, 4. delo preko študentskega servisa, 5. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), 6. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, 7. stroški oglaševalskih storitev, 8. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, 9. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, 10. davek na dodano vrednost (DDV), 11. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih stroškov, 12. stroški za izvedbo zaključne konference (upravičen strošek samo za II. sklop). Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala, so naslednji: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi, 3. delo po podjemni pogodbi, 4. delo preko študentskega servisa, 5. stroški oglaševalskih storitev, 6. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi). Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: upravičenec)pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007–2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS. Podlage za izračun cene programov in razvojnih projektov so opisane v Navodilih tega javnega razpisa v poglavju 17. 10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec je dolžan vso dokumentacijo, povezano z operacijo ESS, hraniti na enem mestu najmanj do 31. 12. 2020 in sicer ločeno za vsako operacijo ESS. Strokovna gradiva in podporne materiale hrani upravičenec. Morajo biti dostopna oziroma v uporabi za namen, za katerega so bila sofinancirana. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu na posebnem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. 15. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino tega javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 18. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev: prijavitelj pošlje prijavo na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Masarykova 16, p.p. 104, 1001 Ljubljana, najkasneje do 14. 10. 2011, do 12. ure. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka tega javnega razpisa, do 12. ure, v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijavo za sofinanciranje izobraževanja odraslih oddajte v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava za Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014«. Prijave, ki ne bodo oddane s predpisanimi oznakami, strokovna komisija ne bo odpirala in obravnavala in jih bo vrnila prijavitelju. 21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka tega javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu tega javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 23. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si (Šolstvo/Strukturni skladi/Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Fischinger, na tel. 01/400-53-54, od 10. do 12. ure, ali pišete na elektronski naslov: lidija.fischinger@gov.si. 24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo Ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, bo upravičenec dolžan Ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost