Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4534/11 , Stran 2154
Ob-4534/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) in določb 17. do 20. člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. uprava družbe sklicuje
zasedanje skupščine delničarjev
delniške družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d.,
ki bo na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, dne 12. 10. 2011 ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matija Jamnik, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se izvolita Marko Maver in Milena Debevec. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranem letnem poročilu za leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o sprejetem Revidiranim letnim poročilom za leto 2010. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Predlog sklepa: bilančni dobiček za leto 2010 je izkazan v višini 533.816,76 EUR in se ga v višini 23.880,00 EUR nameni za izplačilo dividend, in sicer po stanju v delniški knjigi KDD na dan 30. 9. 2011 v višini 0,12 EUR bruto po delnici najkasneje do 31. 12. 2011. Bilančni dobiček tako po zmanjšanju za znesek za izplačilo dividend znaša 509.936,76, vendar se poveča za neporabljen znesek za izplačilo dividend iz predhodnjih let 384,60 EUR tako, da je ostanek bilančnega dobička 510.321,36 EUR in ostane nerazporejen. 4. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter se jima podeli razrešnica. 5. Sprememba statuta. Predlog sklepa: prvi stavek 21. člena Statuta družbe CVS Mobile, informacijske storitve, d.d. se spremeni tako, da glasi: Pristojnosti uprave v skladu z zakonom in tem statutom izvršujeta predsednik uprave in podpredsednik uprave. 6. Odpoklic in izvolitvev novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: odpokliče se dosedanji predsednik nadzornega sveta Hvala Damjan. Za novega člana nadzornega sveta se z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Mlakar Ciril. 7. Imenovanje revizijske hiše za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba in revizija d.o.o. 8. Vprašanja in pobude delničarjev. Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je nadzorni svet družbe. Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave tega sklica dalje do dneva zasedanja skupščine. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na presečni dan, to je dne 30. 9. 2011. Delničarji, ki se želijo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki morajo pooblastila shraniti na sedežu družbe najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine, v upravičenih razlogih pa najkasneje dve uri pred zasedanjem.
CVS Mobile d.d. Uprava podjetja

AAA Zlata odličnost