Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-37/2011-17 Ob-4526/11 , Stran 2147
Št. 478-37/2011-17 Ob-4526/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so: a) Stanovanje št. 13, na naslovu Rovte 89 A, v velikosti 63,50 m2, številka stavbe 576, stoječe na parceli št. 3/3, stavbišče 298 m2 in parc. št. 2/14, stavbišče 36 m2, obe k.o. Rovte. Izklicna cena za stanovanje je 55.493,00 EUR. Davek na promet nepremičnin in strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. b) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu: – parc. št. 151/21, travnik, v izmeri 741 m2, – parc. št. 151/23, pašnik, v izmeri 576 m2 in travnik, v izmeri 283 m2, – parc. št. 151/24, travnik, v izmeri 270 m2 in pašnik, v izmeri 520 m2, – parc. št. 151/25, travnik, v izmeri 378 m2 in pašnik, v izmeri 601 m2, – parc. št. 151/26, travnik, v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/27, travnik, v izmeri 772 m2, – parc. št. 151/28, travnik, v izmeri 798 m2, – parc. št. 151/29, travnik, v izmeri 777 m2, – parc. št. 151/30, travnik, v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31, travnik, v izmeri 968 m2, vse k.o. Grčarevec. Namenska raba zemljišč je v veljavnih prostorskih aktih trenutno opredeljena kot površine za objekte za začasno bivanje. Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema novega prostorskega akta, v katerem pa so predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega naselja. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena v roku enega leta od podpisa pogodbe pri notarju. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 72,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. Strošek overitve pogodbe pri notarju plača prodajalka, vpis spremembe lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. 2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v petnajstih dneh po končani izbiri, v primeru da se izbrani ponudnik v petnajstih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist prodajalke; c) rok plačila kupnine je 30 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe; d) ponudba vseh ponudnikov je veljavna 90 dni od odpiranja ponudb; e) v primeru prejetih več najugodnejših ponudnikov bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki opravljeno dodatno pogajanje z namenom doseči večjo ponujeno ceno; f) prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in drugih obveznosti kupca; g) ta razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi; h) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – način in rok plačila ter način zavarovanja plačila; – dokazilo o plačani varščini. 3. Pogoji za sodelovanje in postopek prodaje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 15. 9. 2011, do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. Javno odpiranje ponudb bo 15. 9. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec

AAA Zlata odličnost