Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3108. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja, stran 9539.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 popr. 43/11 – ZKZ-C), Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/07), ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja
I.
Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Mestno občino Murska Sobota – katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o.; Ul. Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, št. OPN-24/07 v avgustu 2011;
– Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt (OPN) Mestne občine Murska Sobota in dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN MO Murska Sobota na varovana območja narave SCI Mura, SPA Mura ter spomenik oblikovane narave Gozdni park v Fazaneriji (izdelano pri OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale, številka projekta: 1049/08, avgust 2010).
II.
Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta – OPN z vsemi gradivi in okoljsko poročilo z dodatki se bodo javno razgrnili v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje). Ogled razgrnjenega gradiva bo možen v delovnem času občinske uprave. Na sedežu Mestnih četrti Murska Sobota in na sedežih Krajevnih skupnosti Kupšinci, Veščica, Černelavci, Pušča, Polana, Markišavci, Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Krog in Satahovci bo razgrnjen odlok dopolnjenega osnutka OPN in karte za območje posamezne krajevne skupnosti. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od 23. septembra 2011 do 24. oktobra 2011. V času javne razgrnitve, bosta organizirani dve javni obravnavi v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota (vhod z dvorišča), Kardoševa ulica 2, Murska Sobota. In sicer za občane vseh naselij oziroma za k.o.-je Kupšinci, Veščica, Černelavci, Černelavci (območje Pušča), Polana, Markišavci, Nemčavci, Rakičan, Bakovci, Krog in Satahovci bo javna obravnava v sredo 12. oktobra 2011 ob 17. uri, za območje mesta oziroma k.o. Murska Sobota pa v sredo 19. oktobra 2011 ob 17. uri.
IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta in okoljskemu poročilu, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno ponedeljka 24. oktobra 2011. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb, ki bo priložena h gradivu na Mestni občini Murska Sobota. Ustno se pripombe in pobude lahko podajo le na javni obravnavi. Pripombe in pobude se lahko podajo tudi pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
V.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani občine www.murska-sobota.si ter v Soboških novinah.
VI.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Mestnem svetu, na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oziroma na drug krajevno običajen način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
VII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine: www.murska-sobota.si in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0007/2007-108(182)
Murska Sobota, dne 1. septembra 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost