Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 478-895/2011 Ob-4525/11 , Stran 2146
Št. 478-895/2011 Ob-4525/11
Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. 02/551-88-84, faks: 02/551-88-86, e-pošta: tajnistvo@obcina-grad.si. 2. Opis predmeta prodaje: A) Stanovanjska stavba na naslovu Dolnji Slaveči 83 s pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 18.592,00 m2. Sestavljajo jo zemljišča: parc. št. 345/1, stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje in dvorišče, v izmeri 1.016 m2; parc. št. 345/2, sadovnjak, v izmeri 847,00 m2; parc. št. 342, njiva, v izmeri 2.137,00 m2; parc. št. 346, njiva, v izmeri 1.458,00 m2; parc. št. 347, sadovnjak, v izmeri 1.591,00 m2; parc. št. 348, njiva, v izmeri 1.483,00 m2; parc. št. 358, sadovnjak, v izmeri 883,00 m2; parc. št. 378, njiva, v izmeri 5.267,00 m2; vse k.o. Dolnji Slaveči, pripisane pri vl. št. 76 in parc. št. 1136, gozd, v izmeri 3.271,00 m2; parc. št. 1213, gozd, v izmeri 425,00 m2; parc. št. 1214, gozd, v izmeri 470,00 m2; vse k.o. Grad, pripisane pri vl. št. 263. Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota – izklicna cena 13.200,00 EUR. B) Stanovanjska stavba na naslovu Vidonci 4 s pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 2.112,00 m2. Sestavljata jo parc. št. 1933, stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje in dvorišče, v izmeri 882,00 m2; in parc. št. 1934, sadovnjak, v izmeri 1.230,00 m2; obe k.o. Vidonci, pripisane pri vl. št. 341. Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota – izklicna cena 18.400,00 EUR. C) Stanovanjska stavba na naslovu Grad 4 s pripadajočim zemljiščem v skupni izmeri 28.557,00 m2. Sestavljajo jo zemljišča: parc. št. 2019, stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje in dvorišče, v izmeri 1.296,00 m2; parc. št. 1928, gozd, v izmeri 866,00 m2; parc. št. 1960, travnik, v izmeri 2.897,00 m2; parc. št. 1963, travnik, v izmeri 2.496,00 m2; parc. št. 2017, travnik, v izmeri 3.452,00 m2; parc. št. 2018, travnik, v izmeri 5.422,00 m2; par. št. 2020, sadovnjak, v izmeri 507,00 m2; parc. št. 2021, travnik, v izmeri 728,00 m2; parc. št. 2022, gozd, v izmeri 4.137,00 m2; vse k.o. Grad, pripisane pri vl. št. 4 in parc. št. 69, njiva, v izmeri 2.800,00 m2; parc. št. 1521, gozd, v izmeri 3.956,00 m2; obe k.o. Radovci, pripisane pri vl. št. 124. Izklicna cena za zaključeno celoto je 23.685,27 EUR. Če ponudnik poda ceno za posamezno parcelo, znaša izklicna cena za pozidano stavbno zemljišče 10,00 EUR/m2, za njivo 0,56 EUR/m2, za travnik/sadovnjak 0,40 EUR/m2 in gozd 0,33 EUR/m2. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja navedenih nepremičnin. Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izklice cene. 4. Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo nepremičnine, ki se kupuje kot celota ali posamezna parcela; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe); – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ki ne sme biti starejši od 30 dni; – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – izjavo o sprejemanju pogojev razpisa. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudb, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe po roku se varščina ne vrne. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je, ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev, najvišja ponujena cena. 7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno-kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene določene v 2. točki, to je 1.320,00 EUR za nepremičnine pod zap. št. A, 1.840,00 EUR za nepremičnine pod zap. št. B in 2.368,53 EUR za nepremičnine pod zap. št. C kolikor se kupujejo kot celota oziroma če se kupujejo po posameznih parcelah v primeru pozidanega stavbnega zemljišča 1,00 EUR/m2, v primeru njive 0,06 EUR/m2, travnika/sadovnjaka 0,04 EUR/m2 in gozda 0,03 EUR/m2 na transakcijski račun Občine Grad, št. 01358-0100012433. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po nejavnem odpiranju ponudb; d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; e) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; f) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Grad in velja, da je kupec odstopil od pogodbe; g) uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. 8. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec si pridržuje pravico, da brez obrazložitve in brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Ponudniki lahko ponudbe podajo na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Občine Grad ali pa jih dvignejo v sprejemni pisarni Občine Grad v času uradnih ur. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 19. 9. 2011 do 12. ure na naslov: Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno številko ___« (vpisati zap. št. nepremičnin: A, B ali C, na katere se nanaša ponudba). Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v 15 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več najugodnejših ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. 13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Lidijo Krpič, Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, tel. 02/551-88-84, e-pošta: lidija.krpic@obcina-grad.si. 15. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave.
Občina Grad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti