Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4530/11 , Stran 2136
Ob-4530/11
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-65, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javne dražbe Nepremičnini parc. št. 457/24, pašnik, v izmeri 1.817,00 m2 in parc. št. 457/101, pašnik, v izmeri 98,00 m2 obe k.o. Zalog, nezazidani stavbni zemljišči v naselju Podlog v Občini Žalec. Zemljišči se nahajata v industrijsko-obrtni coni Podlog, po urbanističnih podatkih pa sta namenjeni za poslovno- proizvodno dejavnost. 3. Izklicna cena za predmetni zemljišči je 92.000 EUR. V ceni ni vključen 20% DDV. Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc. št. 457/24, pašnik, v izmeri 1.817,00 m2, družbi S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog, v višini 15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega računa. V tem znesku je všteta odškodnina za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in pravica priključitve na vodovodno omrežje. Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za vpis služnosti v zemljiško knjigo. Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalne infrastrukture. 4. Pogoji javne dražbe: Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik. 5. Vsak dražitelj mora do vključno torka, 27. 9. 2011 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 6. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 7. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa, na podračun Občine Žalec, št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 9. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 27. 9. 2011 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila. c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). 10. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Javna dražba bo opravljena v torek, 27. 9. 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 23, vsak delovni dan med 11. in 12. uro in na tel. 03/713-64-14. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec

AAA Zlata odličnost