Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. N1811-11-0442 Ob-4595/11 , Stran 2124
Št. N1811-11-0442 Ob-4595/11
Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republike Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je financiranje programa vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki deluje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter programa vsebinske mreže ali posamezne nevladne organizacije, ki deluje na področju globalnega učenja. Financiran bo posamezen program, ki obsega izvajanje naslednjih aktivnosti v dveh vsebinskih sklopih: Sklop A: Povezovanje, koordiniranje in izgradnja kapacitet nevladnih organizacij Republike Slovenije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči ter ozaveščanje širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in mednarodni humanitarni pomoči Sklop B: Globalno učenje. 3. Okvirna višina sredstev MZZ bo za financiranje programov povezovanja, koordiniranja in izgradnje kapacitet razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij Republike Slovenije, globalnega učenja in ozaveščanja širše javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju v letih 2011 in 2012 namenilo do 70.000 EUR: – do 50.000 EUR v proračunskem letu 2011 za sklop A, – do 20.000 EUR v proračunskem letu 2012; od tega do 10.000 EUR za sklop A in do 10.000 EUR za sklop B. Dodeljena proračunska sredstva za sklop A morajo biti do višine 50.000 EUR porabljena v letu 2011 in do višine 10.000 EUR v letu 2012, dodeljena proračunska sredstva za sklop B v znesku 10.000 EUR morajo biti porabljena v letu 2012. 4. Pogoji za prijavo Upravičeni prijavitelji na javni razpis za sklop A so vsebinske mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, za sklop B pa vsebinske mreže nevladnih organizacij in posamezne nevladne organizacije, ki delujejo na področju globalnega učenja. Vsebinska mreža nevladnih organizacij je povezava, ki združuje nevladne organizacije z istega ali zelo podobnega področja delovanja, pri čemer ta povezava ni nujno pravno formalizirana niti reprezentativna. Nevladne organizacije, ki jih povezuje vsebinska mreža oziroma, ki kandidirajo samostojno za sklop B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, (zasebni) zavod, ustanova ali verska skupnost oziroma njen sestavni del, ki mu je Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti; – so ustanovljene in delujejo po načelu svobodne odločitve in po načelu nepridobitnosti, so neodvisne, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; – namen njihovega delovanja presega interese članstva oziroma je splošno koristen ali dobrodelen; – niso javni zavod ali ustanova, katere (so)ustanoviteljica je Republika Slovenija; – delujejo na nacionalni, tj. državni ravni na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja oziroma mednarodne humanitarne pomoči za sklop A oziroma na področju globalnega učenja za sklop B; – da za stroške, ki so predmet financiranja, niso pridobile sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalne skupnosti ali sredstev EU (dvojno financiranje). Vsebinska mreža mora izkazati: – da formalno ali neformalno povezuje nevladne organizacije z ustreznega področja (mednarodnega razvojnega sodelovanja oziroma mednarodne humanitarne pomoči za sklop A oziroma globalnega učenja za sklop B) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, – interes nevladnih organizacij za mrežno povezovanje v okviru prijavljenega programa, – da za stroške, ki so predmet financiranja, ni niti sama niti posamezna nevladna organizacija v njeni mreži pridobila sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalne skupnosti ali sredstev EU (dvojno financiranje). 5. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih na podlagi predloženih dokazil. Sklop A (skupno 100 točk): 2.1. Vsebinska kakovost predlaganega programa (do 60 točk) – program za sklop A (do 50 točk) – vključenost drugih slovenskih NVO (do 10 točk) 2.2. Proračun in stroškovna učinkovitost projekta (do 20 točk) 2.3. Reference vlagatelja (do 20 točk) Sklop B (skupno 90 točk): 2.1. Vsebinska kakovost predlaganega programa (do 50 točk) – program za sklop B (do 50 točk) 2.2. Proračun in stroškovna učinkovitost projekta (do 20 točk) 2.3. Reference vlagatelja (do 20 točk) 6. Roki Rok za oddajo vlog je 23. september 2011. Podrobnejša navodila za oddajo vlog so v razpisni dokumentaciji, oddelek V. Odpiranje vlog bo potekalo 27. septembra 2011, v prostorih Ministrstva. Vlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od začetka odpiranja vlog. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod razdelkom »Javne objave/Razpisi«. V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-71, vsak delavnik, med 10. in 12. uro, ali na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si. Dodatne informacije v času odprtja razpisa lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, pri kontaktnih osebah: Irena Gril, tel. 01/478-21-15, e-naslov: irena.gril@gov.si, Irena Mramor, tel. 01/478-66-25, e-naslov: irena.mramor@gov.si. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na navedena e-naslova. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani MZZ. Naziv oziroma ime pošiljatelja vprašanj ne bo objavljeno.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost