Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4562/11 , Stran 2133
Ob-4562/11
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Prebold za leto 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold. II. Predmet prodaje so nepremičnine: 1. parc. št. 1174/80, k.o. Latkova vas, neplodno, v izmeri 1269 m2, 2. parc. št. 1374/81, k.o. Latkova vas, cesta, v izmeri 212 m2, 3. parc. št. 1374/78, k.o. Latkova vas, neplodno, v izmeri 267 m2, 4. parc. št. 1031/2, k.o. Latkova vas, njiva, v izmeri 1.833 m2, 5. parc. št. 1045/1, k.o. Latkova vas, v deležu 4282/4647, njiva, v izmeri 4282 m2, 6. parc. št. 1045/8, k.o. Latkova vas, njiva, v izmeri 3.377 m2. Nepremičnine pod točko 1., 2. in 3. se nahajajo v Latkovi vasi ob pri Športnem parku Latkova vas, ter predstavljajo zeleni pas med Športnim parkom in industrijsko cono v Latkovi vasi. Planska namembnost navedenih zemljišč je stavbno zemljišče, ki se ohranja kot zeleni pas med športnimi površinami in industrijsko cono. Nepremičnine pod točko 1., 2. in 3. se prodajajo kot zaključena celota. Izhodiščna cena na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša 26.000 EUR. Nepremičnine pod točko 4., 5., 6. se nahajajo v Latkovi vasi ob regionalni cesti Celje–Ljubljana ter predstavljajo nezazidano komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, ki se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu območij L2/2 Latkova vas 1 in L2/3 Latkova vas 2 (Uradni list RS, št. 40/11). Zemljišča pod točko 4. so namenja poslovno-storitveni dejavnosti, zemljišča pod točko 5. večstanovanjskim stavbam, zemljišča pod točko 6. pa individualnim stanovanjskim stavbam. Izhodiščna cena nepremičnine na podlagi cenitve sodnega cenilca gradbene stroke znaša: – pod točko 4. – 101.964,00 EUR, – pod točko 5. – 238.194,00 EUR (solastniški delež v velikosti 4.282 m2), – pod točko 6. – 187.852,00 EUR. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajajo najmanj za izhodiščno ceno. 2. Davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec. 3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo komisija za izbor najugodnejšega ponudnika pozvala vse najugodnejše ponudnike, k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnin na račun Občine Prebold, št. 01374-0100004665, ter navesti namen nakazila »varščina«, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom; – EMŠO oziroma matično številko ter davčno številko ponudnika; – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine za katero se podaja ponudba; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 60 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vplačilo vplačane varščine. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje 15 dan po objavi v javnega razpisa v Uradnem listu RS, na naslov Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, z oznako »ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«, do 11. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo osebno v tajništvu Občine Prebold ali pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko. Kolikor 15 dan pade na dela prosti dan, se za zadnji dan oddaje ponudbe šteje prvi naslednji delovni dan. 2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Že oddane ponudbe se lahko dopolnjujejo do odpiranja ponudb. 3. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sejni sobi Občine Prebold na zadnji dan, ki je določen za oddajo ponudbe, in sicer ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponujeno ceno. Predkupno pravico na parceli, kjer se prodaja solastniški delež, ima solastnik nepremičnine. 5. Odpiranje ponudb bo opravila komisija, ki bo po zaključku postopka županu predlagala najugodnejšega ponudnika. O potrditvi izbora najugodnejšega ponudnika odloča župan. 6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb. 7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Dodatne informacije so na voljo na tel. 03/703-64-02.
Občina Prebold

AAA Zlata odličnost