Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 551-004/2011 Ob-4522/11 , Stran 2133
Št. 551-004/2011 Ob-4522/11
Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1), Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10, 40/11) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 31/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2011
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti; – imajo urejeno evidenco članstva; – imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Šmartno pri Litiji; – imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov. Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim. Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 4. Osnovna merila za izbor: – ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela, – sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa, – realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo, – reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje. Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.500 EUR, kot določa Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja področja: a) humanitarni programi, b) zdravstveni programi, c) socialni programi. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2011 za programe/projekte za katere so bila dodeljena. 7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 30. 9. 2011 (datum poštnega žiga), na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 30. 9. 2011, do 12. ure. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje humanitarnih programov 2011«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo predlogov, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 8. Odpiranje prispelih predlogov: Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava. 9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe. 10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/89-62-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji

AAA Zlata odličnost