Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3106. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje, stran 9538.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje
1. člen
V Pravilniku Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje (Uradni list RS, št. 24/06) se v drugi alineji 2. člena beseda »in« nadomesti z vejico, v tretji alineji se pika nadomesti z besedo »in« ter doda se nova četrta alineja, ki glasi:
»– denarne pomoči za študente, dijake in učence, ki imajo status športnika ali kulturnika ter dosegajo izjemne rezultate na državnem nivoju.«.
2. člen
Doda se novi 4.a člen, ki glasi:
»Denarne pomoči za študente, dijake in učence, ki imajo status športnika ali kulturnika, iz sredstev proračuna Občine Majšperk, se dodelijo na podlagi javnega razpisa.«
3. člen
Za 25. členom se doda novo V.a poglavje z naslovom:
»Posebnosti postopka in pogoji za pridobitev denarne pomoči za športnika ali kulturnika«.
4. člen
V V.a poglavju se dodajo novi členi 25.a, 25.b, 25.c, 25.č in 25.d.
»25.a člen
Pravico do denarne pomoči za športnika ali kulturnika imajo učenci, dijaki in študentje kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo pridobljen status kulturnika ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.
Denarna pomoč se podeljuje za eno leto z možnostjo podaljšanja.
25.b člen
V javnem razpisu se navedejo:
– pogoji za prijavo za dodelitev,
– merila za izbor,
– način, kraj in čas za dvig prijavnih obrazcev z navodili,
– rok in način oddaje prijave,
– osnovne pravice in obveznosti kandidatov,
– zahtevana dokumentacija, ki jo morajo priložiti vlogi.
25.c člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– vlogo na predpisanem obrazcu,
– življenjepis,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– dokazilo o statusu,
– dokazila o uspehih na posameznih področjih.
25.č člen
Višina pomoči za športnika ali kulturnika znaša maksimalno 150,00 EUR na mesec.
25.d člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti strank, zlasti pa:
– višina in trajanje denarne pomoči ter način izplačevanja,
– podatki o kraju, vrsti in času izvajanja dejavnosti,
– obveznosti prejemnika v času pogodbenega razmerja ter po izteku pogodbenega razmerja,
– posledice neizpolnitve pogodbe.
Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti, ki dokazujejo status in podobno.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6010-2/2011-1
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost