Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 35204-0012/2009(132) Ob-4561/11 , Stran 2148
Št. 35204-0012/2009(132) Ob-4561/11
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem z dne 5. 1. 2011, objavlja naslednjo
javno ponudbo
o prodaji stanovanjskih prostorov in garaž na Celjski 6, Slovenske Konjice
Prodajajo se stanovanjski prostori št. 3.E, v skupni izmeri 67,29 m2, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ID znak stanovanja 1115-810-3, nestanovanjski prostori, št. 5.E, v skupni izmeri 106,78 m2, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ID znak 1115-810-5, na Celjski 6, v Slovenskih Konjicah ter tri garaže – drvarnice, v skupni izmeri 46 m2, stoječe na parc. št. 1813/3, 1813/4 in 1813/5, vse k.o. Slovenske Konjice. Vrednost vseh navedenih nepremičnin po cenitvi z dne 1. 8. 2011 znaša skupaj 17.627,68 EUR. Pogoji javne ponudbe: 1. Navedene nepremičnine se nahajajo na Celjski 6 v Slovenskih Konjicah za katere je obstajalo najemno razmerje. Zaradi smrti najemnika dne 20. 8. 2011 in zaradi podaje vloge za odkup za časa življenja ima prednostno pravico ob istih pogojih, njegov zakoniti dedič. 2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. 3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 4. Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi, na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo prostorov na Celjski 6 v Slovenskih Konjicah«. 6. Komisija pri Občini Slovenske Konjice bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Slovenske Konjice, pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost