Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3111. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 9547.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 4. redni seji dne 27. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Trebnje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) kot ustanoviteljica ureja postopek vpisa in sprejemanja otrok v Vrtec Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber (v nadaljevanju besedila: vrtec) in določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec lahko sprejme tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis poteka od 1. 4. do 10. 4.
Vpis otroka objavi vrtec za novo šolsko leto na oglasni deski in spletni strani vrtca, Občina Trebnje pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtec v lokalnem časopisu in na spletni strani Občine Trebnje.
4. člen
Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši oziroma zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši) na predpisanem obrazcu Vloga za sprejem otroka v vrtec, ki ga dobijo v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, na spletni strani vrtca in na Občini Trebnje.
Natančno izpolnjen obrazec oddajo na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v evidenco vrtca in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifre, pod katero vodi otroka.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Starše, ki so oddali vlogo za otroka, ki še ni dopolnil 11 mesecev, se obvesti z dopolnjeno obrazložitvijo. Otroka se uvrsti v Evidenco vrtca in obvesti starše o možnosti vključitve ob izpolnitvi zakonskega pogoja.
5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju besedila: komisija).
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika imenuje ravnatelj s posebnim sklepom. Sestavljena je iz treh članov, in sicer:
– iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– iz predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– iz predstavnika organa Občine Trebnje, pristojnega za predšolsko vzgojo, ki ga predlaga predstojnik organa.
Vsak predstavnik iz prejšnjega odstavka tega člena ima svojega namestnika.
7. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in njihovih namestnikov. S konstituiranjem nove komisije preneha mandat članom prejšnje komisije.
Na prvi seji člani komisije iz svojih vrst izvolijo predsednika in namestnika komisije. Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost njegovega otroka v vrtec.
Ravnatelj pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije Svet staršev in župana Občine Trebnje, da imenujeta člana komisije in njegovega namestnika.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah, ki niso javne. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitev pa se sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem, praviloma enkrat letno oziroma po potrebi tudi večkrat, vendar najkasneje do 30. maja za naslednje šolsko leto.
Na sejah komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Člani komisije lahko k sodelovanju povabijo svetovalnega delavca in ravnatelja oziroma od ravnatelja pooblaščenega predstavnika vrtca brez pravice odločanja.
8. člen
Komisija obravnava vloge za otroke, ki bodo do 1. septembra tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti in so vložene do dneva izteka razpisanega roka; na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upoštevajo se podatki na dan zasedanja komisije.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– čas, kraj in datum zasedanja komisije,
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih na seji,
– kratek povzetek poteka dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno s pravili pisarniškega poslovanja. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika organu Občine Trebnje, pristojnemu za predšolsko vzgojo.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
10. člen
Komisija izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejema prednostno.
11. člen
Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam po zbranem številu točk, od najvišjega do najnižjega.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka in je starš z njo pisno seznanjen.
12. člen
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka.
Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec vsebuje:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe.
Za otroke, ki so se uvrstili na čakalni seznam, se obvestilo dopolni z obrazložitvijo:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih ter na katero mesto v čakalnem seznamu je otrok uvrščen,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec staršem pošlje obvestilo z navadno poštno pošiljko, pri čemer se pošiljka šteje za vročeno osmi dan od odprave na pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
13. člen
Zoper obvestila iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovorih odloča svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
14. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+---------------------------------------+----------------+
|Zap. |Kriteriji               |Št. točk in   |
|št.  |                    |obrazložitev  |
+------+--------------------------------------------------------+
|1.  |Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)      |
+------+----+----------------------------------+----------------+
|   |a. Starši ali eden od staršev ima   |12       |
|   |  skupaj z otrokom stalno      |        |
|   |  prebivališče na območju Občine   |        |
|   |  Trebnje              |        |
+------+----+----------------------------------+----------------+
|   |b. Starši nimajo stalnega       |6        |
|   |  prebivališča v Sloveniji, a imajo |        |
|   |  skupaj z otrokom začasno      |        |
|   |  prebivališče na območju Občine   |        |
|   |  Trebnje in je vsaj eden od staršev |        |
|   |  zavezanec za dohodnino v Republiki |        |
|   |  Sloveniji             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|2.  |Zaposlenost (ali status študenta ali  |10 (obvezna   |
|   |kmeta) obeh staršev oz. starša, če gre |priloga je   |
|   |za enoroditeljsko družino       |potrdilo o   |
|   |                    |zaposlitvi oz. |
|   |                    |statusu oz.   |
|   |                    |zavarovanju)  |
+------+---------------------------------------+----------------+
|3.  |Zaposlenost (ali status študenta    |6 (obvezna   |
|   |oziroma kmeta) samo enega od staršev  |priloga je   |
|   |                    |potrdilo o   |
|   |                    |zaposlitvi oz. |
|   |                    |statusu oz.   |
|   |                    |zavarovanju)  |
+------+---------------------------------------+----------------+
|4.  |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v  |7        |
|   |osnovno šolo.             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|5.  |Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam |8 (oblikovani  |
|   |v preteklem letu in v vrtec ni bil   |seznam iz    |
|   |sprejet, ker tudi med letom ni bilo  |preteklega šol. |
|   |prostega mesta             |l.)       |
+------+---------------------------------------+----------------+
|6.  |V vrtec je že vključen otrokov brat  |1 (evidenca   |
|   |ali sestra in bo vključen tudi v    |vključenih otrok|
|   |naslednjem šolskem letu        |v vrtec -    |
|   |                    |točkuje se vsak |
|   |                    |otrok)     |
+------+---------------------------------------+----------------+
|7.  |Otrok je bil že vključen v vrtec v   |5        |
|   |Občini Trebnje             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka.
V. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI TER DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC
15. člen
Ko je v vrtcu določeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V tem primeru se izda Sklep o ustavitvi postopka vključitve otroka v vrtec in se sprejme naslednjega otroka.
S podpisom pogodbe in plačilom akontacije med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši ob podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacije ne vrne. Plačila akontacije se oproščeni starši, ki so na dan podpisa pogodbe upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
Kolikor starši otroka ne pripeljejo v vrtec z dnem, ki je določen v obvestilu o vključitvi in ga ne izpišejo v predpisanem roku (15 dni pred želenim datumom izpisa), se jim izda Ugotovitveni sklep o izpisu otroka.
Ugotovitveni sklep se izda, ko starši otroka, v roku 8 dni od datuma vključitve, ne pripeljejo v vrtec in ne oddajo predpisani izpolnjeni obrazec o izpisu v predpisanem roku (15 dni pred želenim datumom izpisa).
VI. ČAKALNI SEZNAM
16. člen
Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu. Otroke, ki se naknadno vpisuje v vrtec, se uvrsti v evidenco vrtca po kronološkem zaporedju (datum rojstva otroka za določeno starostno skupino).
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s čakalnega seznama glede na starost in prosto mesto, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec.
17. člen
Otroci s čakalnega seznama, katerih starši sprejem odklonijo, se črtajo s čakalnega seznama in se ponovno obravnavajo na podlagi nove vloge.
Na izpraznjeno mesto med šolskim letom je sprejet otrok, ki je prvi na čakalnem seznamu glede na starost in prosto mesto.
O izpraznjenem mestu vrtec telefonsko obvesti starše prvega otroka s čakalnega seznama. V primeru, da se starši ne odločijo za vključitev otroka in to pisno potrdijo, vrtec obvesti starše naslednjega otroka s čakalnega seznama.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalnem seznamu, se lahko sprejemajo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom. Kolikor je teh vlog toliko kot prostih mest, ni potrebno vlog točkovati. Če pa je teh vlog več kot prostih mest, jih mora obravnavati komisija in določiti nov prednostni vrstni red.
Če otroke iz evidence vrtca do konca šolskega leta ne more sprejeti, jih vrtec tekom leta o tem obvesti.
Čakalni seznam vrtca velja do konca razpisnega roka za novo šolsko leto. Otroku, ki je bil uvrščen na čakalni seznam in v vrtec ni bil sprejet, ker med letom ni bilo prostega mesta, se dodeli predpisano število točk in se čakalni seznam združi z evidenco vrtca.
VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS IZ VRTCA
18. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa v osnovno šolo.
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu Izpis iz vrtca, tudi med letom, s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na upravi vrtca.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do poteka mandata.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Trebnje, št. 01/08-VS/1, ki ga je sprejel Svet vrtca Trebnje dne 19. 5. 2008 in Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber, št. 0071-3/2009-1, ki ga je sprejel Svet OŠ Veliki Gaber dne 4. 3. 2009.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-8/2011
Trebnje, dne 30. avgusta 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost