Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 711-0011/2011 Ob-4579/11 , Stran 2148
Št. 711-0011/2011 Ob-4579/11
Na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Občina Rogatec objavlja
namero
o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb za postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Rogatec in športne dvorane Rogatec
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, tel. 03/81-21-000, faks 03/81-21-012, elektronski naslov: obcina.rogatec@siol.net. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti: postavitev sončne elektrarne na strehi Osnovne šole Rogatec (dimenzije 28 m x 82 m, naklona 10°, usmerjenost naklona sever) in na strehi športne dvorane Rogatec (ravna streha, dimenzije 38 m x 48 m). Služnost obsega pravico: – zgraditi sončno elektrarno na objektih oziroma strehah zgoraj navedenih objektov in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta, – vzdrževati objekt – sončno elektrarno v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem na področju fotovoltaike, – dostopa do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi vzdrževanja in obratovanja objekta in naprave. Služnost se ustanavlja za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. 3. Vrsta pravnega posla: Z uspelim ponudnikom bo naročnik sklenil služnostno pogodbo za obdobje 25 let, in sicer najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. V pogodbi se ponudnik zaveže, da bo: – nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na objektih, ki sta predmet služnosti, – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne na svoje stroške nemudoma odpravil nepravilnosti ali poškodbe kritine na objektih, – pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so potrebna za izgradnjo sončne elektrarne, – po preteku služnostnega obdobja vzpostavil na strešnih površinah objektov prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša, – med izvajanjem del za postavitev sončne elektrarne upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče in izročil lastniku nepremičnine kopijo zavarovalne police, – objekt na strešnih površinah izvedel tako, da bo omogočal najugodnejši izplen investicije in njene donosnosti, – nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo. Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj ter, da bo glede na upoštevane roke postavil sončno elektrarno najkasneje do konca novembra 2011. Navedeni elementi služnostne pogodbe predstavljajo hkrati pogoje javnega razpisa. 4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in v zadnjih šestih mesecih niso imele blokiranega transakcijskega računa. Ponudba mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetja, EMŠO ali matično številko, davčno številko); – dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo postavitve sončne elektrarne: bilanca stanja in uspeha na dan 31. 12. 2010; – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran; – variante finančnih projekcij, prihodkov in stroškov za postavitev sončne elektrarne, z opredeljenim letnim zneskom nadomestila za služnostno pravico uporabe strešnih površin; – potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – pisno izjavo o sprejemanju pogojev ponudbe; – pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb; – izpolnjen in parafiran osnutek pogodbe o ustanovitvi služnosti za postavitev sončne elektrarne na strešnih površinah objektov iz prve točke tega razpisa. 5. Merilo za izbor: merilo za izbor je najugodnejša ponudba v smislu ponujenega najvišjega enkratnega nadomestila za služnost uporabe strešnih površin navedenih objektov, za obdobje 25 let. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Ponudbe je potrebno posredovati najkasneje do 26. septembra 2011, do 10. ure, in sicer jih lahko ponudniki oddajo osebno ali pošljejo po pošti v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne«, na naslov: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Ponudbe, prispele po razpisnem roku se kot nepravočasne ne upoštevajo ter neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če bo ugotovljeno, da ponudba vsebuje bistvene elemente. Rok za dopolnitev ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev ponudbe. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni po izbiri. 7. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno. Izvedla ga bo komisija, imenovana s strani župana, dne 26. septembra 2011, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. 8. Ostale informacije Vse dodatne informacije o pogojih iz javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah, ki so predmet javnega razpisa, lahko ponudniki dobijo na tel. 03/81-21-020 (Nataša Lavrič) ali na elektronskem naslovu: obcina.rogatec.natasa @siol.net. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa, vključno s prilogami za sestavo ponudbe, je objavljeno na spletnih straneh Občine Rogatec: www.rogatec.net. Občina Rogatec si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe. Župan lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Rogatec ima v skladu s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem pravico, da po prejemu več ponudb s ponudniki izvede postopek pogajanj.
Občina Rogatec

AAA Zlata odličnost