Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Št. 61/2011 Ob-4585/11 , Stran 2126
Št. 61/2011 Ob-4585/11
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami; Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami; Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami; Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10, v nadaljevanju: Uredba); Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06 in 20/11 – ZSRR-2); Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo); Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10); Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10); Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11); Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011); Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.), 40/09 in 62/10 – ZUPJS, v nadaljevanju: ZŠtip); Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, v nadaljevanju: ZSRR-2); Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11); Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2); Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo); Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/60); Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo); Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09); Poslovnega in finančnega načrta 2011 Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki ga je sprejela Vlada RS na 131. redni seji s sklepom št. 47602-8/2011/3 dne 21. 4. 2011; Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08 in 91/09); Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007 (št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001); Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 303-17/2010-33 z dne 1. 6. 2010); Pogodbe o prenosu nalog posredniškega telesa na sklad za izvajanje instrumenta javni razpis za izbor operacij Izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012 z dne 1. 9. 2011 in Sklepa Organa upravljanja št. OP RČV 1/3/05-0-MDDSZ z dne 6. 9. 2011 o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012 v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Posredniško telo: posredniško telo je Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PT). 2. Izvajalec javnega razpisa: naročnik je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad), ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: upravičenci) od šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka izobraževanja na isti stopnji, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015. Izbirale se bodo operacije na osnovi programov, ki opredeljujejo izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Na osnovi izbranega programa bo upravičenec izvedel postopek dodeljevanja kadrovskih štipendij dijakom(*1) ter študentom (v nadaljevanju: štipendistom) za izobraževanje na posamezni ravni javno veljavnega izobraževalnega programa poklicnega ali srednješolskega izobraževanja in javno veljavnega študijskega programa od šolskega/študijskega leta 2011/2012 do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015. (*1) Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, s pomočjo katerih se bo delodajalcem v regijah zagotavljalo ustrezne kvalificirane kadre za prenos novih znanj in tehnologij v smeri pospešitve razvoja produktov in storitev. Prav tako so predmet sofinanciranja stroški upravičenca za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem. 4. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temeljijo na partnerstvu med delodajalci, upravičenci in državo. Gre za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom: – usklajevanja razmerja med ponudbo in potrebami po kadrih v posamezni regiji; – dviga ravni izobrazbene strukture; – znižanja strukturne brezposelnosti; – vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo oziroma ohranjanje izšolanih kadrov v regiji; – spodbujanja razvoja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Cilj izbranih operacij je vključiti 200 delodajalcev ter sofinancirati štipendije 700 štipendistom za izobraževanje na posamezni ravni in posameznem izobraževalnem programu od šolskega/študijskega leta 2011/2012 dalje do zaključka tega izobraževanja, vendar najdlje do zaključka šolskega/študijskega leta 2014/2015. 5. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 status regionalne razvojne agencije; – so pravne osebe, na katere je bila prenesena obveznost izvajanja regijskih štipendijskih shem (v tem primeru naj vlagatelj k vlogi predložiti ustrezno dokazilo o prenosu pristojnosti); – so samoupravne lokalne skupnosti. Vlagatelj mora izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje: – je registriran za opravljanje dejavnosti iz prve alineje prejšnjega odstavka pri pristojnem sodišču ali drugem organu oziroma ima te dejavnosti opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu oziroma je samoupravna lokalna skupnost; – zoper vlagatelja ali njegovega zakonitega zastopnika ni izdana pravnomočna sodba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, zlasti hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja; – ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijskem postopku; – zoper vlagatelja ni izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, za katero je registriran; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin; – je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine; – za program, ki ga prijavi na javni razpis sklada, predhodno ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali sredstev evropske kohezijske politike, razen sredstev občinskih proračunov, vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih prejme sofinancirane preko sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Vlagatelj se na razpis prijavi s programom, ki opredeljuje izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem ter oceno potreb delodajalcev po kadrih. 6. Bistveni kazalniki na ravni instrumenta Za učinkovito merjenje in ocenjevanje operacij bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike: – število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme; – število štipenditorjev; – število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje; – število štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 12 mesecev po zaključku izobraževanja. V skladu s prilogo XXIII, Uredbe 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006 (z vsemi spremembami) se spremlja tudi podatke o udeležencih, in sicer glede na: – spol, – status na trgu delovne sile, – starost, – ranljive skupine (v skladu z nacionalnimi pravili), – izobrazbo. 7. Merila za izbor Vloge se bodo ocenjevale na osnovi splošnih in razmejitvenega merila, pri čemer se bo razmejitveno merilo uporabljalo le v primeru, če bo vsota vseh zaprošenih sredstev s strani vseh vlagateljev višja od razpisanih sredstev. Največje možno število točk, ki jih vlagatelj lahko prejme pri splošnih merilih, je 30. Pri posameznem merilu oziroma razdelku merila je možno prejeti le 0 ali 5 točk. Minimalno zahtevano število točk, ki jih vlagatelj mora prejeti, da se bo vloga uvrstila v nadaljnji postopek, je 20 točk, pri čemer mora vlagatelj pri sklopu merila »Skladnost s cilji prednostne usmeritve« doseči vseh 10 točk. Če vlagatelj po splošnih merilih ne pridobi minimalnega zahtevanega števila točk, se vloga kljub pravočasnosti in popolnosti ne bo ocenjevala dalje in vlagatelj bo izločen iz nadaljnjega postopka. 7.1. Splošna merila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Razmejitveno merilo: Indeks razvojne ogroženosti V primeru, da bo vsota vseh zaprošenih sredstev po končanem postopku ocenjevanja na osnovi splošnih meril (vlagatelji, ki bodo dosegli vsaj 20 točk) višja od razpisanih sredstev, se bo izvedel postopek izbora z razmejitvenim merilom. V skladu z ZŠtip se v primeru nezadostne višine razpisanih sredstev upošteva indeks razvojne ogroženosti (IRO) regije. Pri vlogah, ki jih prijavljajo samoupravne lokalne skupnosti se upošteva IRO regije, v katero je samoupravna lokalna skupnost vključena. Točke iz merila indeks razvojne ogroženosti se določajo glede na uvrstitev regije oziroma samoupravne lokalne skupnosti, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06 in 20/11 – ZSRR-2) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Postopek izbora v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo razpisana 1. korak Kolikor višina zaprošenih sredstev po končani fazi izbora s splošnimi merili presega višino razpisanih sredstev, se višina zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja pomnoži s količnikom 1. Količnik 1 se izračuna tako, da se število prejetih točk iz razmejitvenega merila (IRO) deli z najvišjim možnim številom prejetih točk pri IRO (10). Najvišje število prejetih točk pri IRO (10) ne pomeni, da bodo vlagatelju s sklepom odobrena vsa zaprošena sredstva. 2. korak Kolikor po množenju iz prvega koraka niso razdeljena vsa sredstva iz razpisa, ali kolikor seštevek sredstev podeljenih po prvem koraku presega višino razpisanih sredstev, se izračunane zneske iz 1. koraka pomnoži z novim količnikom 2. Vrednost novega količnika 2 se določi z razmerjem med višino razpisanih sredstev in seštevkom sredstev, ki bi bila podeljena posameznim vlagateljem po izvedenem 1. koraku. Kolikor je rezultat (sredstva, ki bi bila podeljena) po drugem koraku pri posameznem vlagatelju višji od zaprošenih sredstev posameznega vlagatelja, se mu priznajo samo sredstva v višini zaprošenih sredstev. 3. korak Po izločitvi vlagateljev, ki so jim po 2. koraku dodeljena sredstva v zaprošeni višini, se preostanek sredstev dodeli preostalim vlagateljem sorazmerno z upoštevanjem količnika 3. Vrednost količnika 3 se določi z razmerjem med višino še nerazdeljenih skupnih razpisanih sredstev iz JR po 1. in 2. koraku in seštevkom nedodeljenih zaprošenih sredstev posameznih vlagateljev, izračunanih v predhodnem koraku. Postopek iz 3. koraka se ponavlja, dokler niso dodeljena vsa razpisana sredstva. 8. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis za izbor operacij Javni razpis za izbor operacije (v nadaljevanju: instrument) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Instrument se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«. Višina sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa za obdobje od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2015, znaša skupaj 5.000.000,00 EUR, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Obveznosti izbranih upravičencev Na podlagi izdanega sklepa o izbiri operacije in podpisane tristranske pogodbe o sofinanciranju mora upravičenec: – izvesti javni razpis za podelitev štipendij v skladu z veljavnimi predpisi; – skleniti večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije; – v večstranski pogodbi o dodelitvi štipendije zavezati delodajalca, da je dodeljevanje sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjeno izključno za namene, določene s to pogodbo ter da bo po zaključku izobraževanja, za katerega je prejel štipendijo, s štipendistom, ki ga je štipendiral, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom na ustreznem delovnem mestu vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje oziroma, da zagotovi, da se štipendist zaposli v regiji vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje; – večstransko pogodbo o dodelitvi štipendije, morebitne anekse in vse akte, ki so izdani na tej podlagi, opremiti z znakom ESS in v enem od členov dodati navedbo: Operacijo delno sofinancira Evropski socialni sklad v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; – pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo posredovati skladu planirano dinamiko izplačil (obr. ISARR-06); – sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti v skladu s pogodbo o sofinanciranju; – si pred izvajanjem operacije urediti ustrezno ločeno računovodsko kodo in voditi ločen računovodski sistem ali ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje operacije; – obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodili PT in sklada; – pripravljati in skladu posredovati podatke za vnos v informacijski sistem organa upravljanja ISARR na ravni operacije v skladu z Navodili PT in sklada za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti; – v ISARR vnesti v skladu z Navodili PT in sklada predpisane podatke in dokazila za namen priprave zahtevkov za izplačila ter potrebe spremljanja in poročanja; – posredovati skladu vsa potrebna dokazila, ki jih ni možno vnesti v ISARR; – posredovati skladu podpisan in ožigosan izpis zahtevka za izplačilo ter ostale obrazce; – pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal PT oziroma sklad ter na njihovo zahtevo pripravljati izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave; – posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu, za katerega se razpisujejo štipendije, o številu razpisanih štipendij, o zaključku izobraževanja in zaposlitvi štipendistov po zaključku izobraževanja ter druge podatke, ki jih določi sklad ali PT; – spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES; – izvajati naloge informiranja in obveščanja javnosti v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in poročati o njihovem izvajanju; – preprečevati, odkrivati, evidentirati in odpravljati nepravilnosti na nivoju operacije in projektov ter o tem obveščati sklad; – zagotavljati revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi; – zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev s strani OU, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju EU in RS, vključno s PT in skladom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati PT, sklad in OU; – Sklad in PT obveščal o vsaki spremembi stanja v zvezi s to pogodbo, ki so bistvenega pomena za izvajanje pogodbe oziroma operacije; – dodeljena sredstva uporabljati izključno za namene operacije; – upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES in obveščati sklad o spremembah operacije in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku operacije ne bo prišlo do bistvenih sprememb na operaciji. V primeru, da štipendist v času trajanja izobraževanja zamenja izobraževalni program, to ne vpliva na pravico do sofinanciranja, kolikor se delodajalec in štipenditor s spremembo strinjata. Ne glede na spremembe izobraževalnega programa je sofinanciranje upravičeno le eno leto za posamezni letnik na isti stopnji izobraževanja. Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju, osnutek katere je vključen v razpisni dokumentaciji. 10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje upravičenih stroškov: – za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012 je od 1. 3. 2011 do vključno 30. 9. 2015. – za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je za dijake od 1. 9. 2011 do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu, vendar najdlje do 31. 8. 2015 ter za študente od 1. 10. 2011 do zaključka izobraževanja na izbranem izobraževalnem programu vendar najdlje do 30. 9. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 1. 3. 2011 do 15. 10. 2015. Obdobje upravičenih javnih izdatkov za izplačilo iz proračuna je od datuma podpisa tristranske pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2015. Rok za izstavitev končnega zahtevka za izplačilo skladu (tako za stroške izvajanja dejavnosti kot tudi za stroške posrednega sofinanciranja štipendij) je 20. 10. 2015. 11. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sofinanciranje upravičenih stroškov je kot javni izdatek iz državnega proračuna določen v razmerju: – sredstva na postavkah namenskih sredstev EU: 85%, – sredstva na postavkah slovenske udeležbe: 15%. 12. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti za sofinanciranje upravičenih stroškov je 85% javnih izdatkov državnega proračuna. 13. Višina sofinanciranja in dokazovanje upravičenosti stroškov Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacij. Upravičeni stroški ter dokazila za izkazovanje stroškov so podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji. 13.1. Upravičeni stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij Upravičen strošek za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij je štipendija. Višina posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije brez dodatkov s strani delodajalca, vendar največ v višini 30% minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja kot je določena v ZŠtip. Upravičenec ni upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije za dijake v zadnjem letniku srednjih šol za meseca julij in avgust. 13.2. Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem Upravičeni stroški za izvajanje so: a) določeni s standardnim obsegom stroškov na enoto (v nadaljevanju: SSE), ki znaša 20,78 EUR na izplačano mesečno štipendijo. SSE vključuje stroške zaposlenega za delo na operaciji in posredne operativne stroške in se izplačuje skupaj z upravičenimi stroški za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij. Pri izračunu upravičenih stroškov v posameznem zahtevku za izplačilo se bo SSE pomnožil s številom izplačanih mesečnih štipendij posameznemu štipendistu in prištel k mesečnemu upravičenemu strošku za sofinanciranje kadrovskih štipendij. SSE se usklajuje vsako leto meseca marca v skladu s povprečno rastjo bruto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Nova usklajena vrednost SSE se uporablja od meseca aprila dalje. Za izvajanje dejavnosti enotnih regijskih štipendijskih shem se v obdobju od 1. 3. 2011 do 31. 8. 2011 za pripravo in izvedbo javnega poziva delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah prizna upravičene stroške, in sicer zgoraj opisano vrsto stroška. Upravičeni stroški za to obdobje se bodo izračunali tako, da se bo število sklenjenih pogodb o štipendiranju pomnožilo s SSE in s številom mesecev za pripravo na izvajanje programa enotnih regijskih štipendijskih shem (od meseca marca 2011 do avgusta 2011 – 6 mesecev). b) stroški informiranja in obveščanja javnosti (stroški objav v medijih in objave oddaj v medijih; stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska, dostave gradiv; stroški izdelave ali nadgradnja spletnih strani ter stroški nastopov na sejmih in razstavah). Višina stroška informiranja in obveščanja znaša največ 6.000,00 EUR v letu 2011, v nadaljevanju pa največ 1.000,00 EUR v posameznem letu od 2012 do 2015. Pri strošku informiranje in obveščanje javnosti DDV ni upravičen strošek. Upravičenci so dolžni v letu 2011 izvesti vsaj en informativni dogodek (posvet, sejem) na ravni regije z namenom promocije enotnih regijskih štipendijskih shem in pridobivanja delodajalcev in štipendistov. V primeru, da takega dogodka upravičenec v letu 2011 ne izvede, v tem letu ne more uveljavljati upravičenih stroškov za informiranje in obveščanje javnosti. 14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili OU: upravičenec mora pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo še deset let po zaključku programa. Upravičenec mora imeti dobro urejen sistem in dokumentacijo, ki dokazujeta upravičenost stroškov in izvedbo aktivnosti. Hraniti mora vsaj: – vse originalne račune; – vsa dokazila o plačilu; – vsa dokazila o upravičenosti stroška, skupaj z metodologijo izračuna; – pogodbo o sofinanciranju z vsemi prilogami in aneksi. Upravičenec je dolžan ustrezno urediti ločeno računovodsko kodo, na osnovi katere bo vodil in spremljal porabo sredstev za posamezne aktivnosti, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji pri skladu, PT, OU, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti vsebinski, tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem sofinanciranega programa. Nadzor se izvaja s strani PT, sklada, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom na zahtevo predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov programa, katerega sofinanciranje je predmet tega javnega razpisa. V primerih kontrole na kraju samem mora upravičenec omogočiti vpogled v informacijske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem programa. 18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov mora biti zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. Upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe 1083/2006/ES. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 19. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Vloga mora biti oddana na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in izjave, določene v razpisni dokumentaciji, na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti poslana v zaprtem ovitku (kuverti), označenem s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012«. V primeru poziva za dopolnitev vloge, morajo biti le-te označene enako kot vloga: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2011/2012«. Vlogo lahko vlagatelj vloži osebno ali pošlje po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Obravnavana bo samo vloga, ki bo ustrezno označena in bo pravočasno prispela v vložišče sklada. Sklad ne prevzema odgovornosti za ponudbo, poslano po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.). Pri vlogah, ki bodo poslane po pošti priporočeno ali s povratnico se šteje, da je vloga, posredovana na ta način, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti do vključno dne 23. 9. 2011. Rok za oddajo vlog je do vključno 23. 9. 2011. 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog bo enkratno, javno in bo potekalo najkasneje v sedmih dneh po roku za oddajo vlog. Natančen datum odpiranja bo objavljen na spletnem mestu sklada: www.sklad-kadri.si. Vodila ga bo strokovna komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa, ki jo imenuje direktor sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo tudi popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. 21. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma prejema zadnje popolne vloge. Na podlagi predloga komisije bo direktor sklada izdal sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V roku iz prejšnjega odstavka bodo vsi vlagatelji, ki niso bili izbrani, obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev. Zoper sklep o izboru lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu www.sklad-kadri.si v zavihku Razpisi in objave ter na sedežu sklada, Dunajska 22, Ljubljana, vsak delovni dan, v času uradnih ur pri Dušanu Mikužu. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, povezano s pripravo vloge, mora zanj zaprositi najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati odgovorni osebi sklada na spletni naslov: kadrovske.ess@sklad-kadri.si oziroma po tel. 01/434-10-99. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada, kjer je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa. 23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bosta sklad ali PT ugotovila, da je upravičenec prejel sredstva za stroške programa tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil sklad, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan PT povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. V primeru, da upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila. Če bo sklad ali PT ugotovilo, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, se od upravičenca zahteva takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku skupaj z obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru, da upravičenec sredstev ne vrne v roku, tečejo zakonite zamudne obresti, ki so obračunane od dneva zamude do dneva vračila.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost