Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

Ob-4538/11 , Stran 2155
Ob-4538/11
Na podlagi določb Statuta HIT Šentilj, prirejanje iger na srečo in turizem d.d., Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah, sklicuje uprava družbe
skupščino
HIT Šentilj, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.,
ki bo 16. 9. 2011, ob 13. uri, pri notarki Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja 5, v Mariboru. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli direktorja družbe HIT Šentilj d.d., Željka Ugrina, ki je hkrati preštevalec glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom Hit Šentilj d.d. za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim revidiranim poročilom HIT Šentilj d.d. za poslovno leto 2010 ter poročilom revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) Gregorju Jezi in mag. Štefanu Križniku ter mag. Željku Ugrinu in mag. Sonji Bily kot članom uprave družbe HIT Šentilj d.d. se podeli razrešnico za poslovno leto 2010. b) Mag. Stojanu Pliberšku, Žarku Dragoljeviču, Francu Jugu, Veroniki Jaš Kralj in Vasji Mihlju se podeli razrešnico za poslovno leto 2010 kot članom nadzornega sveta družbe HIT Šentilj d.d. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT Šentilj d.d. za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1 iz Ljubljane. 5. Plačilo članom nadzornega sveta in njihovih komisij. Predlog sklepa: a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega sveta znaša 80% siceršnje sejnine. Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne more preseči vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni. b) Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, ki ga sprejme skupščina družbe HIT Šentilj d.d. velja že za leto 2011. c) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. d) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini družbe HIT Šentilj d.d. Z njim se razveljavi sklep številka 4 sprejet na seji skupščine družbe HIT Šentilj d.d. z dne 15. 7. 2009. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do glasovanja na skupščini imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, pri upravi družbe, Sadjarska pot 15, Šentilj v Slovenskih goricah, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro.
HIT Šentilj d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost