Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2316. Sklep o priznanju Vzhodnega Timorja kot neodvisne in suverene države

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2317. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2318. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2319. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2320. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2321. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2322. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2323. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
2324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003

MINISTRSTVA

2325. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II
2326. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I
2327. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno
2328. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid
2329. Odredba o homologiranju koles z motorjem glede na namestitev svetlobne opreme (št. 74.01)
2330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
2331. Pravilnik o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
2332. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravila z namenom kontrole kakovosti
2333. Navodilo o poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku
2334. Navodilo o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
2335. Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu
2336. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
2337. Odločba, št. 6 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Petanjski vrelec
2338. Odločba, št. 7 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Kraljevi vrelec
2339. Odločba, št. 8 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Miral
2340. Odločba, št. 9 o priznavanju naravne mineralne vode Radenska Radin
2387. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije
2388. Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
2389. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
2390. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)
2391. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

BANKA SLOVENIJE

2341. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 3. 6. do 9. 6. 2002

SODNI SVET

2342. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2343. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2344. Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.
2345. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
2392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov

OBČINE

Bloke

2346. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Bloke
2347. Odlok o spremembah odloka o organizaciji Občinske uprave občine Bloke
2348. Odlok o spremembi odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke

Črna na Koroškem

2349. Sklep o javni razgrnitvi osnutka delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem - za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1)

Dobrna

2350. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Dobrna
2351. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna

Kočevje

2352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2001
2353. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo

Krško

2354. Odlok o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve
2355. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
2356. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Lendava

2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2001

Loški Potok

2358. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Loški Potok

Oplotnica

2359. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001

Pivka

2360. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2001
2361. Odlok o potrditvi zaključnega računa LPC Pivka za leto 2001
2362. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
2363. Sklep o določitvi višine zneska priključne takse za kanalizacijski priključek
2364. Spremembe in dopolnitve pravilnika in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka

Podčetrtek

2365. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002

Prebold

2366. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold

Radeče

2367. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče
2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
2369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
2370. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče

Ribnica

2371. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Ribnica

Slovenj Gradec

2372. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001

Slovenska Bistrica

2373. Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj
2374. Program priprave zazidalnega načrta za obrtno stanovanjsko zazidavo "Ob potoku"
2375. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Sveta Ana

2376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001
2377. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice

Škofja Loka

2378. Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1 210, odsek 1078, R1 210, odsek 1110)
2379. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2380. Sklep o razveljavitvi odloka

Škofljica

2381. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje občine Škofljica (za potrebe gradnje - Mali dom Barje)
2382. Dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica
2383. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lanišče

Tržič

2384. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič

Vrhnika

2385. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke - Občina Vrhnika

Zreče

2386. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče