Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2386. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče, stran 4952.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče, ki jih je izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.n.o. Velenje pod št. projekta 282/00 z datumom november 2000 in so sestavni del tega odloka.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje počitniških hiš Nune določajo:
– mejo in funkcije območja urejanja,
– merila in pogoje za posege v prostor,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov in drugih posegov v prostor,
– merila za določanje funkcionalnih zemljišč,
– merila in pogoje za komunalno urejanje ureditvenega območja,
– merila in pogoje za posege v zavarovana in varstvena območja,
– merila in pogoje za varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
– merila in pogoje za varovanje in izboljšanje okolja,
– pogoje pri urejanju prostora za obrambo in zaščito.
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za ureditveno območje počitniških hiš Nune (v nadaljevanju besedila: PUP Nune) so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije in v nadaljevanju za pridobitev lokacijskega dovoljenja oziroma izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del za posege v prostor. Sestavni del lokacijske oziroma projektne dokumentacije za poseg v prostor je tudi izjava Občine Zreče, da je lokacijska oziroma projektna dokumentacija za poseg v prostor izdelana skladno s pogoji tega odloka.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA PUP NUNE
4. člen
Ureditveno območje PUP Nune zajema parcele v katastrski občini Resnik. Opis meje ureditvenega območja PUP Nune je podan, na osnovi katastrskega načrta, v smeri gibanja urinega kazalca. Začetna točka (T) opisa meje ureditvenega območja PUP je v zahodnem vogalu parc. št. 245/83 (interna dovozna cesta s-s) k.o. Resnik. Od tu dalje poteka meja v smeri proti vzhodu po severnem robu parc. št. 245/83 v dolžini 60m, nato pa se obrne proti severu ter poteka po robovih parcel št. 245/55, 245/23, 245/68, 245/71, 245/58, 245/48 (delno) in 245/63. Ko meja doseže severozahodni vogal parc. št. 245/63, se obrne proti vzhodu in poteka v tej smeri po severnih robovih parcel št. 245/63 in 245/64, prečka del parcele št. 245/7 v dolžini okrog 50m ter se nadaljuje po severnih robovih parcel št. 245/76, 245/77, 245/78 in 245/79. Meja se nato obrne proti jugu ter poteka v tej smeri po vzhodnem robu parcele št. 245/79, prečka del parcele št. 245/7 v dolžini okrog 4m in se nadaljuje po robovih parcel št. 245/73, 245/85, 245/72, 245/83 (delno - interna dovozna cesta s-s), 245/86, 245/80, 244/3, 244/4, nato pa prečka del parcele št. 245/7 v dolžini okrog 54 m in obkroži parcelo št. 245/57. Meja doseže severni rob parcele št. 330 (regionalna cesta R3 701 Zreče - Lovrenc na Pohorju) in poteka v smeri proti jugovzhodu po tem robu v dolžini okrog 40 m. Meja se nato obrne proti jugu, prečka parcelo št. 330 in se nadaljuje v smeri proti jugozahodu, zahodu ter severozahodu v dolžini okrog 155 m preko parcele št. 245/36. Ko doseže meja jugozahodni vogal parcele št. 255/19, poteka po zahodnem robu te parcele, se nadaljuje po južnih robovih parcel 245/17 (delno), 245/18 in 245/8. Meja nato zopet prečka parc. št. 245/36 v smeri proti severozahodu, v dolžini okrog 160 m, doseže južni rob parcele št. 330, prečka to parcelo ter se zaključi v začetni točki T opisa meje.
Površina ureditvenega območja PUP znotraj opisane meje je 5,0617 ha.
5. člen
Parcele znotraj ureditvenega območja PUP so naslednje:
244/2, 244/3, 244/4, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, 244/11, 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 244/17, 244/18, 244/19, 244/20, 244/21, 244/22, 244/23, 244/24, 245/7 (del), 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 245/14, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/24, 245/25, 245/26, 245/27, 245/28, 245/29, 245/30, 245/31, 245/32, 245/36 (del), 245/38, 245/39, 245/42, 245/43, 245/44, 245/45, 245/46, 245/47, 245/48, 245/49, 245/50, 245/51, 245/52, 245/53, 245/54, 245/55, 245/56, 245/57, 245/58, 245/59, 245/60, 245/61, 245/62, 245/63, 246/64, 245/65, 245/66, 245/68, 245/69, 245/70, 245/71, 245/72, 245/73, 245/74, 245/75, 245/76, 245/77, 245/78, 245/79, 245/80, 245/81, 245/82, 245/83, 245/84, 245/85, 245/86, 330 (del), vse k.o. Resnik.
Kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene parcelacijske spremembe, se smiselno uporabljajo nove parcelne številke.
III. USKLAJENOST PUP S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI PLANSKIH AKTOV OBČINE ZREČE
6. člen
Ureditveno območje PUP, ki ga določa meja iz 4. člena tega odloka, je v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Zreče - dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 64/99) v zasnovi območja za poselitev opredeljeno v ureditveno območje Resnik - Nune z evid. št. 2 in je namenjeno gradnji počitniških objektov. V zasnovi načinov urejanja je za to ureditveno območje predvidena izdelava prostorskih ureditvenih pogojev. Nove predvidene ureditve, kot so določene v projektu iz 1. člena tega odloka, so usklajene z usmeritvami iz prej navedenega odloka.
IV. ČLENITEV IN NAMEMBNOST (DOVOLJENI POSEGI) V UREDITVENEM OBMOČJU PUP
Členitev ureditvenega območja PUP
7. člen
Ureditveno območje počitniških hiš, ki ga urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, je členjeno na naslednja območja urejanja:
A) območje urejanja, ki se je urejalo na osnovi skupinske lokacijske dokumentacije, ki jo je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, št. LD 4107 z datumom 17. 3. 1987,
B) območje urejanja, ki se je urejalo na osnovi skupinske lokacijske dokumentacije, ki jo je izdelal Razvojni center Celje, št. LD 632-4/90 z datumom maj 1990.
C) območje urejanja, ki se bo urejalo na osnovi dela Strokovnih podlag za spremembo planskih aktov in PUP Občine Zreče, ki jih je izdelal Razvojni center - Planiranje Celje, št. proj. 242/98 z datumom julij 1998; območje sestavljata dve zaključeni celoti z oznakama: C1 in C2;
ČN: območje urejanja, kjer je predvidena gradnja čistilne naprave,
Z1, Z2, Z3: območje urejanja, kjer ni dovoljena gradnja novih objektov (gozdne površine, del regionalne ceste, deli internih dovoznih cest); vsi objekti oziroma posegi, ki so bili izvedeni v območjih Z1, Z2 in Z3 pred začetkom postopka izdelave PUP Nune oziroma pred sprejetjem tega odloka, se lahko legalizirajo skladno s pogoji za legalizacije iz tega odloka.
Meja med posameznimi območji urejanja je razvidna na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka.
Namembnost - dovoljeni posegi v območjih urejanja
Splošni pogoji
8. člen
Načeloma velja, da so vse legalizacije za posege, ki so izvedeni brez ustreznih dovoljenj in ki so navedeni v nadaljevanju tega odloka, dovoljene le v primeru, da so izpolnjeni še vsi drugi pogoji iz tega odloka.
Pri določanju pogojev za nove posege, se smiselno uporabljajo vsa določila, ki veljajo za legalizacije objektov in ureditev, razen pogojev za tlorisno velikost počitniških objektov, ki pri novih objektih in novih prizidavah k obstoječim objektom ne sme presegati skupno 65m2 zazidane površine.
Za vsa območja urejanja velja, da je potrebno ohranjati obstoječe gozdne površine, gozdne robove po potrebi sanirati ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.
Dovoljeni posegi v posameznih območjih urejanja
9. člen
V območju urejanja A, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) posegi na obstoječih počitniških hišah 1 do 28, 30 do 33, G (34), H (35) in 37:
a) Dovoljene so legalizacije delov objektov (povečanih tlorisov - zazidanih površin objektov), podkletitve objektov, izvedbe garaž v objektih), ki so izvedeni brez ustreznih dovoljenj; legalizacije povečanih tlorisov so dovoljene do zazidane velikosti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka. Zahtevane so zamenjave ugotovljenih neustreznih strešnih kritin, frčad, barv stavbnega pohištva in materialov ter barv na fasadah. Dovoljene so legalizacije odmikov objektov od parcelnih mej ob upoštevanju pogojev za lego objektov, ki so opredeljeni v 18. in 19. členu tega odloka.
b) Dovoljeni so novi posegi na objektih ob smiselnem upoštevanju vseh pogojev za legalizacije, ki so našteti v tem odloku.
(2) legalizacija obstoječega objekta A je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
a) Da se spremeni namembnost objekta iz garaže v klet (zemljanko).
b) Da se nad objektom izvede nasutje terena in zazelenitev.
c) Da se stena proti cesti v celoti zasuje in zazeleni.
d) Da ostane odprt le del stene (vhod) proti PR1.
(3) legalizacija obstoječega objekta I je dovoljena pod pogojem, da se nad objektom zgradi počitniški objekt (po skupni LD št. 4107 - ZUV evid. št. 36) pod pogoji za oblikovanje objektov po tem odloku ali, da se objekt ohrani, nad objektom pa se izvede nasutje terena in zazelenitev
(4) predvideni novi počitniški objekti:
a) Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št. 29 na osnovi LD št. 4107 (ZUV) ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.
b) Dovoljena je gradnja dveh počitniških objektov 29a, 29b v smislu zapolnitve ter po predhodnem soglasju upravljalca regionalne ceste,
c) Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št. 36 na osnovi LD št. 4107 (ZUV) oziroma kot prva možnost za legalizacijo objekta I, ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.
(5) obstoječe samostojne nadstrešnice:
Dovoljena je legalizacija obstoječih samostojnih nadstrešnic kot zaščita za parkirišča za osebna vozila, do velikosti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka, ter ob upoštevanju vseh drugih pogojev iz tega odloka.
(6) predvidene nadstrešnice:
Dovoljena je gradnja nadstrešnic kot zaščita parkirišča za osebna vozila, vendar le kot prizidek, ki naj bo predvsem v leseni izvedbi, k osnovnemu tlorisu počitniškega objekta ter ob upoštevanju pogojev za oblikovanje in lego objektov. Gradnja novih samostojnih nadstrešnic ni dovoljena.
(7) posegi v obstoječih ureditvah:
a) Dovoljene so legalizacije izvedenih opornih zidov, dovozov do garaž in zunanjih utrjenih površin, ki so izvedeni brez ustreznih dovoljenj.
b) Dovoljene so nove izvedbe opornih zidov, dovozov do garaž in utrjenih zunanjih površin ob smiselnem upoštevanju vseh pogojev za legalizacije, ki so navedeni v tem odloku.
(8) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Zahtevana je ukinitev priključkov Pr 3 in Pr 5 na regionalno cesto R 3 701 Zreče- Lovrenc na Pohorju (R-R).
b) Zahtevana je rekonstrukcija obstoječih priključkov Pr1, Pr 2 in Pr 6 na regionalno cesto R-R.
c) Zahtevana je vzpostavitev skupnega priključka Pr 8 na regionalno cesto R-R, skladno s pogoji upravljalca ceste.
d) Zahtevana je izvedba interne dovozne ceste o-o s parkirišči.
10. člen
V območju urejanja B, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) posegi na obstoječih počitniških hišah 1a, 3a do 5a, 7a do 9a:
Za posege veljajo enaki pogoji kot so opredeljeni v alinei (1) 9. člena tega odloka.
(2) predvideni novi počitniški objekti:
a) Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št. 2a na osnovi LD št. 632-4/90 (RC Celje) ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.
(3) obstoječe samostojne nadstrešnice:
Dovoljena je legalizacija obstoječih samostojnih nadstrešnic kot zaščita za parkirišča za osebna vozila, do velikosti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka, ter ob upoštevanju vseh drugih pogojev iz tega odloka.
(4) predvidene nadstrešnice:
Dovoljena je gradnja nadstrešnic kot zaščita parkirišča za osebna vozila, vendar le kot prizidek, ki naj bo predvsem v leseni izvedbi, k osnovnemu tlorisu počitniškega objekta ter ob upoštevanju pogojev za oblikovanje in lego objektov. Gradnja novih samostojnih nadstrešnic ni dovoljena.
(5) posegi v obstoječih ureditvah:
a) Dovoljene so legalizacije izvedenih opornih zidov, dovozov do garaž in zunanjih utrjenih površin, ki so izvedeni brez ustreznih dovoljenj.
b) Dovoljene so nove izvedbe opornih zidov, dovozov do garaž in utrjenih zunanjih površin ob smiselnem upoštevanju vseh pogojev za legalizacije, ki so navedeni v tem odloku.
(6) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Dovoljena je legalizacija dela izvedene interne dovozne ceste s1-s1 s parkirišči SPP.
b) Dovoljena je legalizacija izvedene interne dovozne ceste s2-s2.
c) Dovoljena je izvedba pešpoti do parcele objekta 2a in v nadaljevanju do parcele objekta 9c.
11. člen
V območju urejanja C, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka in ga sestavljata dve zaključeni celoti C1 in C2, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) predvideni novi počitniški objekti v zaključeni celoti C1:
a) Dovoljena je gradnja počitniških objektov z evid. št. 1c do 8c na osnovi SP št. proj. 242/98 (RC Planiranje Celje) ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.
b) Pogojno je dovoljena gradnja počitniškega objekta z evid. št. 9c* na osnovi SP št. proj. 242/98 (RC Planiranje Celje) ob izpolnitvi pogoja, da je zagotovljen dovoz preko parcele št. 245/72 k.o. Resnik ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.
(2) predviden nov počitniški objekt v zaključeni celoti C2:
Dovoljena je gradnja počitniškega objekta z evid. št. 10c na osnovi SP št. proj. 242/98 (RC Planiranje Celje) ter ob upoštevanju vseh pogojev iz tega odloka.
(3) obstoječe samostojne nadstrešnice:
Dovoljena je legalizacija obstoječih samostojnih nadstrešnic kot zaščita za parkirišča za osebna vozila, do velikosti, kot je bila ugotovljena med izdelavo PUP Nune in je vrisana na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka, ter ob upoštevanju vseh drugih pogojev iz tega odloka.
(4) predvidene nadstrešnice:
Dovoljena je gradnja nadstrešnic kot zaščita parkirišča za osebna vozila, vendar le kot prizidek, ki naj bo predvsem v leseni izvedbi, k osnovnemu tlorisu počitniškega objekta ter ob upoštevanju pogojev za oblikovanje in lego objektov. Gradnja novih samostojnih nadstrešnic ni dovoljena.
(5) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Dovoljena je legalizacija interne dovozne ceste s-s (LC).
b) Predvidena je izvedba interne dovozne ceste š-š.
c) Dovoljena je izvedba pešpoti do parcele objekta 9c v nadaljevanju pešpoti do parcele objekta 2a.
12. člen
V območju urejanja ČN, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
a) Predvidena je izgradnja skupne čistilne naprave za območje počitniških hiš Nune.
b) Predvidena je izvedba javnih parkirišč.
13. člen
V območju urejanja Z1, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) obstoječe gozdne površine:
a) Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih površin; za gozdne robove je po potrebi izvesti sanacijo ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.
b) Ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba drugih posegov v prostor.
(2) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Zahtevana je rekonstrukcija obstoječega priključka Pr 7 na regionalno cesto R-R.
b) Zahtevana je vzpostavitev skupnega priključka Pr 8 na regionalno cesto R-R, skladno s pogoji upravljalca ceste.
c) Zahtevana je sanacija obstoječega prostora za kontejner za smeti, skladno s pogoji upravljalca ceste.
14. člen
V območju urejanja Z2, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) obstoječe gozdne površine:
a) Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih površin; gozdne robove po potrebi sanirati ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.
b) Ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba drugih posegov v prostor.
(2) Vsi objekti oziroma posegi, ki so bili izvedeni v območjih Z2 pred začetkom postopka izdelave PUP Nune oziroma pred sprejetjem tega odloka, se lahko legalizirajo v obsegu kot je bil ugotovljen med izdelavo PUP Nune in je vrisan na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka ter skladno s pogoji za legalizacije iz tega odloka.
(3) posegi za ureditev prometnih površin:
a) Dovoljena je legalizacija dela izvedene interne dovozne ceste s1-s1 s parkirišči.
b) Dovoljena je legalizacija izvedene interne dovozne ceste s2-s2.
a) Dovoljena je legalizacija dela obstoječe interne dovozne ceste do objekta 37.
15. člen
V območju urejanja Z3, ki je opredeljeno v 7. členu tega odloka, so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
(1) obstoječe gozdne površine:
a) Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih gozdnih površin; gozdne robove po potrebi sanirati ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.
b) Ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba drugih posegov v prostor.
(2) Vsi objekti oziroma posegi, ki so bili izvedeni v območjih Z3 pred začetkom postopka izdelave PUP Nune oziroma pred sprejetjem tega odloka, se lahko legalizirajo v obsegu kot je bil ugotovljen med izdelavo PUP Nune in je vrisan na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka ter skladno s pogoji za legalizacije iz tega odloka.
Pogoji za legalizacije in uskladitve ugotovljenih nedovoljenih posegov z zahtevami tega odloka
16. člen
Načeloma velja, da so vse legalizacije za posege, ki so izvedeni brez ustreznih dovoljenj, dovoljene le v primeru, da so izpolnjeni še vsi drugi pogoji iz tega odloka.
Pri izdelavi lokacijske in projektne dokumentacije za legalizacije nedovoljenih posegov je potrebno predpisati tudi zahteve, ki so navedene v tem odloku.
Roki za legalizacije izvedenih posegov, ki niso izvedeni skladno z izdanimi dovoljenji ali so izvedeni brez ustreznih dovoljenj, so opredeljeni za posamezne vrste posegov in se štejejo od dneva sprejetja tega odloka.
V primeru, da v navedenem roku legalizacija posameznih delov objekta ali objekta v celoti, ki so bili izvedeni brez ustreznih dovoljenj, ni bila zaključena z ustreznim dovoljenjem, mora lastnik te objekte ali dele objektov odstraniti v roku 6 mesecev po poteku roka za legalizacijo.
V primeru, da v navedenem roku legalizacija posegov v prostor, ki so bili izvedeni brez ustreznih dovoljenj, ni bila zaključena z ustreznim dovoljenjem, mora lastnik na prostorih nedovoljenih posegov v prostoru vzpostaviti prejšnje stanje (travnik).
Pogoj za legalizacijo posegov v prostor je med ostalimi tudi pridobitev potrdila, ki ga izda Občina Zreče, da je investitor pristopil k izgradnji kanalizacijskega sistema z čistilno napravo NUNE, ter da je bil plačan prispevek za to.
17. člen
Roki za legalizacije izvedenih posegov, ki niso izvedeni skladno z izdanimi dovoljenji ali so izvedeni brez ustreznih dovoljenj, so glede na vrsto posega naslednji:
a) 1 leto za legalizacije:
– objekta, ki je v celoti zgrajen brez ustreznih dovoljenj,
– dela objekta - povečanega tlorisa,
– podkletitve objekta,
– garaže v objektu,
– nadstrešnic,
– opornih zidov,
– dovozov do garaž,
– utrjenih zazidalnih površin,
– dovozne ceste s-s oziroma s1-s1.
b) 2 leti za legalizacije odmikov objektov od parcelnih mej
Roki za izvedbo zahtevanih uskladitev posameznih elementov pri izvedbi obstoječih objektov in ureditev z zahtevami tega odloka so naslednji:
a) 1 leto za:
– ukinitev priključkov Pr3, Pr4 in Pr 5 na regionalno cesto R 3 701 Zreče- Lovrenc na Pohorju (R-R),
– rekonstrukcijo obstoječih priključkov Pr1, Pr 2, Pr 6 in Pr 7 na regionalno cesto R-R,
– vzpostavitev skupnega priključka Pr 8 na regionalno cesto R-R, skladno s pogoji upravljalca ceste
– izvedbo interne dovozne ceste o-o s parkirišči.
b) 6 let za zamenjavo barv na fasadah.
c) 10 let za zamenjavo kritine in neustreznih frčad.
V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR LEGA OBJEKTOV
18. člen
Obstoječi in novi objekti in naprave morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in naprav ter da so upoštevani varstveni pogoji.
Obstoječi in novi objekti morajo biti v vseh svojih delih (obodne stene objekta, nadstrešnice, pergole ipd.) oddaljeni najmanj 4 m od najbližje točke parcelne meje sosednje parcele. Oddaljenost je lahko izjemoma manjša, če s tem soglaša lastnik sosednje meje.
Medsebojni odmiki objektov morajo biti najmanj 5 m. Manjši odmiki so dovoljeni le v primerih, ko so zagotovljeni požarnovarstveni ter sanitarni pogoji in če s takim odmikom soglaša lastnik sosednjega objekta.
Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih in napravah usklajeni s pogoji iz zakona o cestah. Odmiki od internih dovoznih cest praviloma ne smejo biti manjši od 4m. Izjemoma, ko to narekujejo terenski pogoji, so ti odmiki lahko manjši, za kar pa je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
Odmiki od tras komunalnih vodov in naprav morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezne komunalne vode in naprave. Pogoje za odmike novogradenj in drugih posegov v prostor od komunalnih vodov in naprav določijo upravljalci komunalnih vodov in naprav.
19. člen
Legalizacija dela objekta, ki je zgrajen v pasu 4m ob parcelni meji tako, da so odmiki objekta od parcelne meje manjši kot so predpisan v 18. členu tega odloka, je dovoljena le v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika sosednje parcele za odmik, manjši od 4 m.
Legalizacija dela objekta, ki je zgrajen v pasu 4 m ob interni dovozni cesti tako, da so odmiki objekta od parcelne meje manjši kot so predpisan v tem odloku, je dovoljena le v primeru, da je pridobljeno soglasje upravljalca interne dovozne ceste oziroma lastnika parcele, po kateri poteka interna dovozna cesta, za odmik manjši od 4 m.
Pogoji za oblikovanje objektov
20. člen
Za oblikovanje obstoječih in predvidenih počitniških objektov, dozidav, nadzidav in rekonstrukcij obstoječih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
a) Oblikovanje počitniških objektov:
– praviloma podolgovat tloris, daljša stranica mora biti vzporedna s terenskimi plastnicami;
– osnovna dovoljena tlorisna zazidana površina pri novih objektih je od 42m2 do 65m2; nadstrešnice lahko povečajo osnovni tloris le za 15m2 vendar le v primeru, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji tega odloka (odmiki od parcelnih mej, internih dovoznih cest, regionalne ceste in drugo)
– dovoljena tlorisna zazidana površina pri obstoječih objektih je obseg kot je bil ugotovljen med izdelavo PUP Nune in je vrisan na grafičnih prilogah 6.1 in 6.2 v projektu iz 1. člena tega odloka, vendar le v primeru, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji iz tega odloka.
a/2 višinski gabarit:
– praviloma klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom do 1,20 m.
a/3 streha:
– praviloma simetrična dvokapnica z naklonom strešin 40 do 45,
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta,
– dovoljena je izvedba zaključkov streh s čopi in izvedba frčad, ki ne smejo biti trikotnih ali polkrožnih oblik,
– strehe nad prizidki, izzidki, in nadstrešnice morajo biti oblikovane enako kot nad osnovnim delom objekta, pri tem pa niso dovoljene stožčaste oblike streh,
– strešna kritina mora biti v temnosivi barvi.
a/4 fasade:
– oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin na fasadah, ki so praviloma vertikalno podolgovatih oblik, in členitev ter obdelava fasad morajo upoštevati značilnosti oblikovanja v arhitekturni krajini; ni dovoljena polkrožna oblika oken;
– fasadni opleski so praviloma v beli ali svetlosivi barvi; omet z grobo teksturo ni ustrezen;
– spodnji del fasade je lahko obložen z avtohtonim kamnom;
– stavbno pohištvo, balkonske in druge ograje, praviloma v barvi naravnega lesa ali temno rjavi barvi;
– balkonske letve naj bodo v barvi ostalega stavbnega pohištva, praviloma položene navpično in avtohtonih vzorcev in oblik.
b) Dozidava k počitniškim objektom:
– prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječim objektov, lahko je izveden tudi kot zaključena bivalna enota s svojim vhodom,
– višinski gabarit je lahko le enak kot na osnovnemu objektu ali nižji,
– streha in fasade: skladno s pogoji iz tč. a) tega člena.
c) Nadzidava počitniških objektov:
– nadzidava je mogoča, če novi gabarit ne bo presegal povprečnih višin sosednjih počitniških objektov objektov oziroma bo skladen s pogoji za višinski gabarit objektov iz točke a/2 tega člena,
– v oblikovanju se mora podrejati pogojem za oblikovanje iz točke a) tega člena.
Adaptacije, rekonstrukcije in vzdrževalna dela
21. člen
Za oblikovanje objektov, ki se adaptirajo ali rekonstruirajo, ter pri vzdrževalnih delih na objektih veljajo merila in pogoji kot so opredeljeni v 20. členu tega odloka.
Urejanje okolice
22. člen
Ograje:
Ograje okoli posameznih parcel s počitniškimi objekti so dovoljene s pogojem, da bo ograja praviloma lesena ali živa meja do višine največ 1,60m, na križiščih oziroma tam, kjer je zahtevana preglednost, pa ne sme presegati 0,5m. Ograja ob prometnici mora biti oddaljena vsaj 2,0m od roba bankine, zunanjega roba obcestnega jarka in vznožja cestnega nasipa. Lesene ograje morajo biti tradicionalno oblikovane.
Oporni zidovi:
Višinske razlike terena naj bodo praviloma premoščene s travnatimi brežinami. Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Poseganje v geološke in reliefne značilnosti ni dovoljeno. Obvezna je uporaba naravnih materialov. V primeru postavitve opornih zidov, naj bodo le-ti intenzivno ozelenjeni.
Obstoječe oporne zidove je dovoljeno legalizirati le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. V primeru, da obstoječi oporni zidovi niso zgrajeni iz naravnega materiala jih je potrebno prekriti z intenzivno zasaditvijo.
Tlaki, stopnice:
Utrjene površine naj bodo praviloma iz avtohtonega kamna ali tratnih plošč, dovozne ceste pa asfaltirane. Betonske stopnice in tlaki so manj primerni.
Ureditev potokov:
Ureditev potokov mora biti izvedena sonaravno (naravni materiali). Že izvedene betonske mulde je priporočljivo nadomestiti s sonaravnejšo ureditvijo.
Zasaditve:
Pri zasaditvah je dovoljena le uporaba avtohtonega rastlinstva.
V pasu pred objekti 20 do 24 je zahtevana izvedba intenzivnejše zasaditve kot zastrtje oblikovno neustreznih objektov.
VI. MERILA ZA DOLOČANJE FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
23. člen
Funkcionalna zemljišča za počitniške objekte in ureditve se določajo na osnovi naslednjih kriterijev:
a) V funkcionalno zemljišče objekta se šteje zazidana površina objekta z dodanim 2 m širokim pasom okrog objekta, ki je potreben za normalno vzdrževanje objekta, površine za dovoz do objekta ter za druge zunanje ureditve, s katerimi se spreminja raba zemljišča v neplodno zemljišče (parkirni prostori, utrjene pohodne površine, škarpe ipd.).
b) Kolikor velikost parcele ne zagotavlja normalnega funkcioniranja objekta oziroma ni omogočeno oblikovanje funkcionalnega zemljišča, gradnja objekta ni dovoljena.
c) Za pomožne objekte se funkcionalno zemljišče določi na osnovi namembnosti in velikosti objekta ter naravnih lastnosti razpoložljive parcele, ob upoštevanju kriterijev iz alinee a) tega člena.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE UREDITVENEGA OBMOČJA
Splošni pogoji
24. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma, po izgradnji novega komunalnega in energetskega omrežja in naprav, na novo omrežje in naprave. Za komunalno urejanje stavbnega zemljišča skrbijo Občina Zreče in investitorji oziroma lastniki zemljišč v ureditvenem območju.
Ureditveno območje mora biti opremljeno vsaj z minimalno komunalno opremo, ki obsega omrežje internih dovoznih cest s tremi priključki na regionalno cesto R 3 701 Zreče- Lovrenc na Pohorju (R-R), kanalizacijsko omrežje s priključevanjem na skupno čistilno napravo, omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo in urejeno zbiranje in odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti ipd.).
Za vse komunalne ureditve je potrebno izdelati PGD, PZI dokumentacijo.
Odvodnjavanje odpadnih voda
25. člen
Vsi počitniški objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih vod v skupno čistilno napravo. Po izgradnji dopolnilne kanalizacijske mreže in čistilne naprave in izvedbi priključevanja objektov nanje, je potrebno ukiniti delovanje obstoječih individualnih greznic ter jih zasuti.
Vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti opremljene z lovilcem olj.
Vsi objekti morajo imeti zagotovljen odvod meteornih vod.
Oskrba z vodo
26. člen
Vsi počitniški objekti morajo biti priključeni na skupno vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljalca.
Vodovodno omrežje je potrebno prenoviti tako, da bodo zagotovljene zadostne rezerve požarne vode, omrežje pa opremljeno z zadostnim številom hidrantov.
Oskrba z električno energijo in javna razsvetljava
27. člen
Priključitev novogradenj, adaptiranih in rekonstruiranih objektov na električno omrežje je dovoljena le v skladu s pogoji upraljalca.
Dovoljena je ureditev javne razsvetljave ureditvenega območja z uporabo ustreznih svetil za kar je potrebno predhodno pridobiti pogoje in soglasje Zavoda za varstvo naravne kulturne dediščine v Celje.
Odstranjevanje komunalnih odpadkov
28. člen
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 52/97 in 17/98).
Sedanji obstoječ prostor kontejnerjev za smeti, ki je lociran ob regionalni cesti R 3 701 Zreče-Lovrenc na Pohorju (R-R) je potrebno sanirati in urediti skladno s pogoji upravljalca ceste in pogoji za urejanje prostorov za smetnjake.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V ZAVAROVANA IN VARSTVENA OBMOČJA
Regionalna cesta r 3 701 Zreče - Lovrenc na Pohorju (R-R)
29. člen
Regionalni cesti R 3 701 Zreče-Lovrenc na Pohorju (R-R) je določen varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta (parc. št. 330 k.o. Resnik) na vsako stran ceste in meri 15m.
Posegi v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi. Za gradnje v varovalnem pasu kategoriziranih cest državnih in občinskih cest, za gradnjo dovoznih priključkov, postavitev ograj ali škarp in saditev žive meje je potrebno pridobiti soglasje upravljalca ceste.
Interne dovozne ceste
Dovozi in priključki na mrežo internih dovoznih cest morajo biti urejeni tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in da se ne poškuduje cesta in cestni objekti.
Gozdne površine
Na gozdnih površinah ni dovoljena gradnja novih objektov in izvedba drugih posegov v prostor. Obvezna je ohranitev obstoječih gozdnih površin; gozdne robove po potrebi sanirati ter vzpostaviti izkrčene gozdne površine, skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje.
IX. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
30. člen
Ureditveno območje PUP Nune leži znotraj mej regijskega parka Pohorje (RP 222), ki je obvezno izhodišče prostorskih sestavin državnega plana.
Za vse posege v območjih varovanih naravnih vrednot je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo naravnih vrednot.
V primeru odkritja naravne vrednote je potrebno o tem obvestiti pristojno naravovarstveno službo, da izdela smernice in navodila za tako rabo prostora, ki ne bo ogrožala naravne vrednote; do takrat je potrebno zaustaviti vse dejavnosti, ki bi ogrozile naravno vrednoto.
Na ureditvenem območju ali v neposredni bližini ni evidentiranih objektov ali površin kulturne dediščine.
X. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
31. člen
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi v prostor morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi rabi ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).
32. člen
Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je potrebno za obstoječe in predvidene počitniške objekte zagotoviti ogrevanje na tak način, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne emisije. Za ogrevanje objektov ni dovoljena uporaba premoga.
33. člen
Ureditveno območje PUP kot je opredeljeno v 4. členu tega odloka, se na osnovi prevladujoče namembnosti v ureditvenem območju in v njegovi okolici ter po 4. in 5. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) opredeljuje v I. stopnjo varstva pred hrupom (I. območje), ki navaja: območje, ki potrebuje povečano varstvo pred hrupom, to je naravno območje, namenjeno turizmu in rekreaciji, neposredna okolica bolnišnic, zdravilišč in okrevališč ter območje naravnih parkov. Za to območje so določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa, in sicer nočna raven: 44 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven: 50 dBA (od 6. do 22. ure).
Pri načrtovanju objektov in naprav je potrebno upoštevati raven hrupa, ki bo nastajala zaradi dejavnosti v objektih in predvideti ustrezne rešitve (izolacija fasadnih elementov ipd.) za zmanjšanje teh vplivov.
XI. POGOJI PRI UREJANJU PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
34. člen
Interese in potrebe po zaklanjanju in zavarovanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z veljavnimi predpisi za to področje.
Za varstvo pred požarom je potrebno upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je potrebno:
– zagotoviti dostop interventnih vozil vsaj iz treh strani objekta ali naprave,
– zagotoviti takšno izvedbo cest, interventnih poti in dostopov, da bodo omogočali vožnjo za interventna vozila (širina vsaj 3,5 m ter da prenesejo osni pritisk vozil do 10 t),
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe oziroma predvidene hidrantne mreže,
– ob objektih in napravah zagotoviti zadosten zunanji prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz objektov in naprav,
– upoštevati je potrebno razdalje, čas prihoda in oddaljenost najbljižje gasilske enote.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati za ureditveno območje, kot je opredeljeno v 4. členu tega odloka, naslednja odloka:
a) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 82/94).
b) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87)
36. člen
Prostorski ureditveni pogoji oziroma projekt iz 1. člena tega odloka so na vpogled na upravi Občine Zreče in Upravni enoti Slovenske Konjice.
37. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.
38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-02/2002-2
Zreče, dne 20. maja 2002.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.