Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2381. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje občine Škofljica (za potrebe gradnje - Mali dom Barje), stran 4950.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in Uradni list RS, št. 85/00) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 33. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Vič–Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje občine Škofljica (za potrebe gradnje – Mali dom Barje)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič–Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92), za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/98), v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Škofljica.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo načinov urejanja prostora za potrebe gradnje – Mali dom Barje.
2. člen
4. člen dolgoročni plan Občine Škofljica se dopolni v tekstualnem delu tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Škofljica” dopolni tabela, in sicer z naslednjim območjem urejanja:
---------------------------------------------------------------
Prostorska celota  Oznaka območja  Ime območja    Vrsta
           urejanja     urejanja       PIA
---------------------------------------------------------------
V9 Škofljica     VI 9/1      Mali dom Barje    PUP
---------------------------------------------------------------
3. člen
S tem odlokom se določi novo območje urejanja VI 9/1 Mali dom Barje za potrebe gradnje Centra Dolfke Boštjančič Draga – za osebe s prizadetostjo v telesnem in duševnem razvoju.
4. člen
V skladu s spremembami, novega območja urejanja v 2. členu tega odloka se spremeni in dopolni: kartografski del dolgoročnega plana Občine Škofljica v 5. členu:
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000, list: Ljubljana J 26.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Škofljica so na vpogled na:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič – Rudnik.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor na Ministrstvu za okolje in prostor.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/01/2002
Škofljica, dne 9. maja 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.