Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2350. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Dobrna, stran 4917.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena, četrtega odstavka 42. člena in drugega odstavka 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 24. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Dobrna
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna ter za priznanje oprostitev in znižanja komunalnega prispevka.
II. ZAVEZANCI
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ali enotno dovoljenje za gradnjo;
– prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta tako, da zahteva povečanje zmogljivosti priključkov na javno infrastrukturo, ter je za poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi lastnik že zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja, tako da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če poveča priključke na javno infrastrukturo oziroma poveča zmogljivosti priključkov.
Potrebno povečanje zmogljivosti priključkov javne infrastrukture mora biti razvidno iz tehničnega izračuna projektanta.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
3. člen
Če s prostorskimi akti ali z akti opremljanja stavbnih zemljišč ni drugače določeno, velja za opremljeno stavbno zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic,
– javno elektroenergetsko omrežje,
– dovoz na javno cesto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na podlagi:
A) sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje za katero je program opremljanja narejen v skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka in navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99);
B) na ostalih območjih pa kot povprečje stroškov opremljanja z javno infrastrukturo z upoštevanjem povprečnih stroškov komunalnega opremljanja, potrjenim s sklepom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 67/98).
5. člen
Komunalni prispevek je določen na podlagi naslednjih kriterijev:
a) na podlagi sprejetega programa opremljanja za območje opremljanja, za katero je program opremljanja narejen v skladu z navodilom (Uradni list RS, št. 4/99);
b) na ostalih območjih pa na osnovi naslednjih kriterijev in meril.
Lokacija predvidenega objekta:
I. območje obsega naselja, območje A:
– naselje Dobrna z ožjo okolico, vključno s kompleksom Toplic Dobrna do Kina Dobrna, od križišča proti Dobrni ob na regionalni cesti R2 429;
II. območje obsega naselje, območje B:
– naselja Vinska Gorica, Pristova in Lokovina;
III. območje obsega, območje C:
– Klanc, Loka pri Dobrni, Vrba in Zavrh nad Dobrno;
IV. območje obsega naselja, območje D:
– Parož, Brdce nad Dobrno in Strmec nad Dobrno.
Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta (K1)
I. območje Kl =1
II. območje Kl = 0,95
III. območje Kl = 0,80
IV. območje Kl = 0,75
Korekcijski faktor za počitniško hišico znaša ne glede na območje Kl = 1
Korekcijski faktor glede na namembnost objekta (Kn)
Kn = 1,00 za stanovanjske objekte in gospodarske kleti z bivalnim prostorom
Kn = 1,00 za zidanice in gospodarsko-bivalne objekte
Kn = 1,10 za poslovne objekte
Kn = 0,80 za stanovanjsko blokovno gradnjo
Kn = 0,50 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni objekti in parkirišča
Kn = 0,30 za zidane kmetijske gospodarske objekte
Kn = 0,20 za ureditev parkirnih površin
Kn = 0,15 za zidane pomožne gospodarske objekte
Kn = 0,10 za lesene pomožne objekte
Izhodiščna cena iz 5. člena postavke B) se za prizidke in dozidave obstoječega stanovanjskega objekta korigira s faktorjem K = 0,30.
Korekcijski faktor glede na izkoriščenost stavbnega zemljišča (Ki)
Razmerje med koristno (neto) površino objekta (Kpo) in površino stavbne parcele (Psp) predstavlja izkoriščenosti stavbnega zemljišča. Ki = Kpo : Psp
Količnik 0,25 predstavlja idealno razmerje pozidave stavbne parcele
Izhodiščna cena za izračun komunalnega prispevka iz točke b) 5. člena odloka je izračunana za 150 m2 neto površine objekta na stavbni parceli površine 600 m2, za III. kategorijo opremljenosti stavbnih parcel in gostoti 100–200 prebivalcev na/ha (za idealno razmerje izkoriščenosti stavbne parcele, količnik (0,25) in I. območje pozidave.
Povprečni stroški komunalne opreme za m2 parcele za posamezno komunalno opremo (Pxs) z upoštevanjem korekcijskega faktorja izkoriščenosti stavbnega zemljišča Kl = 0,25 znašajo na dan 31. 12. 2000, kot je navedeno v tabeli Povprečni stroški komunalnega opremljanja. Povprečni stroški se med letom revalorizirajo z indeksom za obračun razlik v ceni gradbenih storitev z ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno izda GZS – Združenje z gradbeništvo IGM Slovenije.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja
-----------------------------------------------------------------
I. Individualna komunalna ureditev      %   SIT/m2 parcele
                              (Pxs)
-----------------------------------------------------------------
– vodovodno omrežje s hidrantnim omrežjem  23       2.189
– kanalizacijsko omrežje           37       3.521
– elektro omrežje              27       2.569
– telefonsko omrežje             13       1.237
II. Kolektivna komunalna ureditev
– ceste                   66       6.280
– parkirni prostori             17       1,618
– javna razsvetljava             7        666
– odvodnjavanje               10        952
-----------------------------------------------------------------
Kolektivna komunalna ureditev (faktorji izračuna):
– cesta širine do 5 m zarobničena v asfaltni izvedbi (F= 1,00)
– cesta širine do 5 m brez robnikov v asfaltni izvedbi (F= 0,7532)
– cesta širine do 5 m v makadamski izvedbi (F= 0,4421)
– cesta širine do 4 m v asfaltni izvedbi (F= 0,6354)
– cesta širine do 4 m v makadamski izvedbi (F=0,3800)
– cesta širine do 3 m v asfaltni izvedbi (F= 0, 5700)
– cesta širine do 3 m v makadamski izvedbi (F= 0,3297).
6. člen
Povprečni strošek priprave stavbnega zemljišča, ki zajema povprečne stroške izdelave urbanistične dokumentacije preračunane na m2 stavbnega zemljišča znaša:
– za prostorsko izvedbene načrte 485 SIT/ m2,
– za prostorsko ureditvene pogoje 194 SIT/ m2,
(cene so izračunane na dan 20. 9. 2001). V primeru, da investitor sam financira izdelavo prostorsko izvedbene dokumentacije, se mu prizna kot olajšava le strošek v višini določeni v tem členu odloka.
7. člen
Komunalni prispevek se izračuna kot vsota prispevkov za posamezno vrsto komunalna opreme. Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna; Kpx = Pxs x Kl x Kn x Psp x Ki, z možnostjo korekcije na dejansko stanje po ogledu.
8. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek za vso javno infrastrukturo, to je za vse zgrajene objekte in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere bo objekt možno priključiti.
9. člen
Za izgradnjo javne infrastrukture in za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača. Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se komunalni prispevek odmeri in zavezanec v skladu z investicijskim programov v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče.
IV. POSTOPEK ODMERE
10. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri z odločbo občinska uprava na njegovo zahtevo. Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Na predlog zavezanca se plačilo lahko izvrši z akontiranjem ali obročnim plačilom.
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Potrdilo o plačilu komunalnega prispevka se izda, ko je znesek prispevka v celoti poravnan.
11. člen
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave. Obstoječim uporabnikom se lahko, na novo odmeri komunalni prispevek na podlagi sprejetih programov opremljanja.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku so namenska sredstva za izvajanje nalog gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, uvedenih pred uveljavitvijo tega odloka, izvede po merilih iz tega odloka, če je to za zavezanca ugodneje.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 227/02-6
Dobrna, dne 20. februarja 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.