Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2387. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije, stran 4959.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega usposabljanja in vrsto podiplomskega študija ter način vključevanja mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije, pogoje za vključitev v usposabljanje, postopek za izbor prijav, financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).
2. člen
Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) financira usposabljanje mladih raziskovalcev v raziskovalnih in visokošolskih organizacijah z namenom, da se:
– obnovita raziskovalni kader v raziskovalnih organizacijah in raziskovalno-pedagoški kader na visokošolskih organizacijah;
– poveča raziskovalna zmogljivost skupin za izvajanje programov javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: raziskovalni program), temeljnih, aplikativnih in razvojnih projektov;
– poveča raziskovalna zmogljivost raziskovalnih skupin pri pravnih osebah, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
3. člen
Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev iz državnega proračuna se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
4. člen
Na javni razpis prijavi kandidate raziskovalna ali visokošolska organizacija, ki izvaja raziskovalne programe oziroma projekte, ki jih sofinancira ministrstvo, raziskovalna skupina mednarodne medvladne organizacije ter raziskovalna skupina tuje pravne osebe, ki so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci oziroma je v njihovi večinski lasti in je nacionalnega pomena za ohranjanje Slovencev v zamejstvu (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Predlagatelj iz prejšnjega odstavka lahko prijavi na razpis kandidata za mladega raziskovalca (v nadaljnjem besedilu: kandidat) samo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
– je državljan članic Evropske unije, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8;
– ni starejši od 28 let (v primeru, da je kandidat brez finančne podpore ministrstva že opravil študijski program za pridobitev magisterija, pa ne sme biti starejši od 30 let).
5. člen
Sredstva za usposabljanje se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štiri leta in šest mesecev.
Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev doktorata znanosti, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo magisterija. Ministrstvo v tem primeru financira usposabljanje mladega raziskovalca do največ 2 leti in šest mesecev, vendar po tem, mladi raziskovalec nima več pravice do nadaljnjega financiranja.
Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja sočasno opravijo tudi specializacijo, je mogoče čas financiranja podaljšati za eno leto.
Ministrstvo skrajša dobo financiranja, navedeno v prvem odstavku tega člena, za eno leto, če je kandidat že vpisan v drugi letnik podiplomskega študija in za dve leti, če je že zaključil drugi letnik ali če ima že zaključen magisterij, pa ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev.
6. člen
Minister, pristojen za področje znanosti (v nadaljnjem besedilu: minister) pooblasti uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.
7. člen
Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet pripravi predlog smernic za javni razpis za financiranje mladih raziskovalcev iz 4. člena tega pravilnika.
8. člen
Postopek razpisa vodi komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje minister. Predsednik komisije je uradna oseba, ki je na ministrstvu zadolžena za področje mladih raziskovalcev. Poleg predsednika ima komisija še dva člana, ki morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnega razpisa.
II. JAVNI RAZPIS
9. člen
Ministrstvo objavi javni razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev enkrat letno v Uradnem listu RS, praviloma do 31. marca tekočega leta.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. celotno ime in naslov ministrstva;
2. predmet razpisa;
3. pogoje razpisa;
4. merila za ocenjevanje vlog iz 18., 19., 20. in 21. člena tega pravilnika;
5. orientacijsko vrednost sredstev za izvedbo programa v tekočem letu;
6. obliko, rok in način oddaje prijav;
7. rok, v katerem bo predlagatelj obveščen o izbiri in financiranju;
8. datum odpiranja prijav;
9. kraj, čas in osebo (tudi na internetu), pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
11. člen
Prijava na javni razpis se vloži neposredno pri ministrstvu ali po pošti in na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela na ministrstvo, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisnega roka in do ure določene z javnim razpisom.
Nepravočasno prispele in nepravilno opremljene prijave ter prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, ministrstvo vrne predlagatelju.
12. člen
Predlagatelj mora predložiti k prijavi na razpis:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja v raziskovalni skupini;
– seznam raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnih programov, ki jih (so)financira ministrstvo, izvajajo pa se v raziskovalni skupini;
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija;
– pisno izjavo organizacije kandidatove zaposlitve (če to ni raziskovalna oziroma visokošolska organizacija), da bo kandidata v času usposabljanja razbremenila delovnih dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija;
– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s tem pravilnikom.
13. člen
Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata za mladega raziskovalca iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa.
Raziskovalni program obsega:
– izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalni program oziroma projekt raziskovalne skupine;
– delovno hipotezo in metode dela;
– cilje raziskave in predvidene rezultate s poudarkom na originalnem prispevku k znanosti.
Študijski program mora biti časovno opredeljen.
Okvirni program usposabljanja v raziskovalni skupini podpišejo: raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine, poslovodni organ organizacije in kandidat.
Če kandidat v času usposabljanja ni zaposlen v raziskovalni organizaciji, se pod program usposabljanja podpiše tudi odgovorna oseba iz organizacije kandidatove zaposlitve. V tem primeru ta organizacija poda pisno izjavo, da bo kandidata v času usposabljanja razbremenila delovnih dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela.
14. člen
V seznamu raziskovalnih projektov oziroma raziskovalnih programov mora biti označen projekt oziroma raziskovalni program, na katerem dela mentor in bo tja vključen tudi mladi raziskovalec. Seznam raziskovalnih projektov ali raziskovalnih programov podpiše tudi vodja raziskovalne skupine.
15. člen
Odpiranje prijav prispelih na javni razpis je javno.
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi kandidata se vrne predlagatelju v 15 dneh od odpiranja prijav.
Komisija za vodenje postopka mora sproti voditi zapisnik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv predlagateljev, ki so vložili prijave;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne prijave.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
16. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, predsednik za vodenje postopka o tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da ga v roku 8 dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo. Predložena dokumentacija se vrne predlagatelju.
III. OCENJEVANJE
17. člen
Popolne prijave iz 4. člena tega pravilnika pošlje uradna oseba nacionalnemu koordinatorju za posamezno področje v oceno. Prijavi priloži obrazec ocenjevalnega lista in priloge, ki so njegov sestavni del (kvantitativno analizo uspešnosti raziskovalne skupine, prikaz uspešnosti usposabljanja mladih raziskovalcev pri posameznem mentorju in reference mentorja).
Če nacionalni koordinator ugotovi, da posamezna prijava ne sodi v njegovo področje, to takoj sporoči uradni osebi, ki prijavo posreduje drugemu nacionalnemu koordinatorju.
Nacionalni koordinator oceni:
– ustreznost mentorja;
– ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo usposabljanje potekalo;
– ustreznost kandidata;
– program usposabljanja.
Nacionalni koordinator pripravi oceno za vsako prijavo posebej, nato pa še predlog prioritetne liste vseh prijav, ki jih je ocenjeval. Celotno dokumentacijo vrne ministrstvu v 14 dneh po prejemu dokumentacije.
18. člen
Ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu znanja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.
Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s področja raziskovalne dejavnosti:
– imeti mora doktorat znanosti;
– objavljena znanstvena dela v mednarodno priznanih publikacijah, v zadnjih treh letih;
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini prijavitelja;
– sodelovati mora v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancira ministrstvo.
Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa).
Mentor se mora zavezati, da bo mlademu raziskovalcu na razpolago najmanj dve uri tedensko za usmerjanje in pomoč pri njegovem raziskovalnem delu.
19. člen
Ustreznost raziskovalne skupine organizacije se oceni na podlagi:
– znanstvene odličnosti raziskovalne skupine (glede na kazalce znanstvene uspešnosti), inovativnosti in njenega pomena za razvoj področja;
– povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki;
– rezultatov raziskovalne skupine pri dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev;
– razvojnih možnosti organizacije;
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih možnosti področja.
20. člen
Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandidata, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih raziskovalnih rezultatov.
21. člen
Program usposabljanja se oceni z vidika zahtevnosti programa usposabljanja, njegove zasnove in znanstvene relevantnosti.
22. člen
Uradna oseba na podlagi ocene in predloga prioritetne liste, ki jo je pripravil posamezni nacionalni koordinator, pripravi gradivo za obravnavo na znanstveno-raziskovalnih svetih za posamezno področje, ki izoblikujejo svojo prioritetno listo kandidatov.
23. člen
Prednostne liste kandidatov, ki jih pripravijo znanstveno-raziskovalni sveti za posamezna področja obravnava nacionalni znanstveno-raziskovalni svet in pripravi predlog prednostnega seznama kandidatov za mlade raziskovalce.
IV. ODLOČANJE
24. člen
Dokončno listo za financiranje raziskovalnega usposabljanja in podiplomskega študija mladih raziskovalcev v raziskovalnih in visokošolskih organizacijah sprejme minister s sklepom.
25. člen
Uradna oseba obvesti predlagatelje o rezultatih izbora prijav v 45 dneh od zaključka razpisa.
Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o:
– upravičencu do financiranja;
– mentorju in področju usposabljanja;
– cenovni kategoriji;
– začetku in predvidenem trajanju usposabljanja.
26. člen
Predlagatelj iz 4. člena tega pravilnika ima v 8 dneh od prejema sklepa, da njegov(i) kandidat(i) ni(so) bil(i) sprejet(i) na usposabljanje pravico vložiti pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.
O pritožbah odloči minister s sklepom, na predlog strokovne službe, v roku 15 dni od dneva prejema pritožbe. S sklepom lahko spremeni svojo prvotno odločitev. Odločitev je dokončna.
V. IZVAJANJE FINANCIRANJA
27. člen
Ministrstvo sklene z izvajalcem programa usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) pogodbo o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca. Predlagatelj lahko v okviru danih možnosti in izpolnjevanju vseh pogojev izbere datum začetka financiranja.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogodbo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z opravljenim magisterijem.
28. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je treba katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih odpravi.
Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni pogodbene dokumentacije, ministrstvo odstopi od sklenitve pogodbe.
VI. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV V TUJINI
29. člen
Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje ministrstvo že financira, se lahko omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.
30. člen
Ministrstvo, krajše usposabljanje v tujini, odobri na predlog raziskovalne skupine organizacije, ki izvaja usposabljanje mladega raziskovalca.
Predlog mora vsebovati:
– okvirni program dela oziroma usposabljanja v tuji raziskovalni instituciji;
– predvideni začetek in čas trajanja usposabljanja;
– povabilo oziroma dogovor s tujo institucijo;
– potrdilo o eventualni višini štipendije iz drugih virov.
V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka se višina mesečnega obroka financiranja usposabljanja mladega raziskovalca lahko ustrezno zniža.
Če ministrstvo predlogu raziskovalne skupine za usposabljanje mladega raziskovalca v tujini ugodi, skleneta izvajalec in mladi raziskovalc pogodbo o načinu koriščenja sredstev, do katerih je mladi raziskovalec upravičen na podlagi pogodbe o njegovem usposabljanju, sklenjene med ministrstvom in izvajalcem.
VII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV
31. člen
Izvajalec je dolžan poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi in v ta namen poslati ministrstvu letno oziroma zaključno poročilo v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga izda ministrstvo.
Ob zaključku usposabljanja mora biti poročilu priložen tudi finančni obračun.
Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, lahko ministrstvo za čas zamude ne izplača sredstev, predvidenih po pogodbi.
32. člen
Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan sporočiti ministrstvu vsako spremembo v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca, ki se nanaša na odhod na vojaško usposabljanje, porodniški dopust, daljšo bolezensko odsotnost, spremembo ali prekinitev zaposlitve.
Zaradi spremenjenih okoliščin, določenih v prejšnjem odstavku, se lahko izplačevanje sredstev, dogovorjenih s pogodbo, začasno ali v celoti prekine.
Če izvajalec predlaga spremembo mentorja ali raziskovalne skupine uradna oseba skupaj z nacionalnim koordinatorjem preveri ustreznost zamenjave.
33. člen
Sredstva ministrstva se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih, kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.
Izvajalec je dolžan omogočiti ministrstvu vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.
V pogodbi minister pooblasti odgovorno osebo za skrbnika pogodbenih določil.
34. člen
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan o tem takoj poročati ministrstvu. Ministrstvo lahko začasno ustavi ali prekine financiranje oziroma odstopi od pogodbe.
Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca, v prvih šestih mesecih financiranja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe, razen, če ministrstvo ugotovi nenamensko porabo sredstev.
Odgovornost izvajalca v primeru prekinitve usposabljanja v naslednjih letih se opredeli v pogodbi o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca.
Če ministrstvo odstopi od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva vrniti v realni vrednosti, skupaj z zamudnimi obrestmi, v roku, ki ga določi ministrstvo.
Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) ni dosežen v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev ministrstva, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sredstev.
35. člen
Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% njegove mesečne bruto plače brez davkov, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.
Raziskovalni skupini organizacije, kjer je potekalo usposabljanje mladega raziskovalca, ki je program usposabljanja predčasno zaključil, se uspeh upošteva pri novih nastavitvah mladih raziskovalcev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s pravili, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe.
V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbenega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktorata, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposabljanja do doktorata največ dve leti.
37. člen
Druga alinea drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Uradni list RS, št. 38/94, 53/95, 1-3/98 in 38/99).
39. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-85/2002
Ljubljana, dne 29. maja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport