Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2364. Spremembe in dopolnitve pravilnika in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka, stran 4931.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 1. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 24. seji dne 25. 4. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka
1. člen
V pravilniku in merilih za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 57/01), se dopolni 9. člen pravilnika, in sicer se doda nov odstavek:
Pogodba mora vsebovati: vsebino in obseg programa, čas realizacije, pričakovane dosežke, obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
2. člen
Doda se nov 9.a člen pravilnika:
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov občinskega pomena se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine v posebnih proračunskih postavkah.
3. člen
Dopolnijo in spremenijo se merila za sofinanciranje športnih programov, in sicer se doda:
I. Razvrstitev športnih panog v skupine skladno z nacionalnim programom športa
Razvrstitev športnih panog v tri skupine:
1. skupina:
Izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina:
Športne organizacije, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina:
Športne organizacije, ki izpolnjujejo različne športno-rekreativne programe.
V posamezni skupini se izvajalci športnih programov razvrstijo v razrede glede na razširjenost in glede na kakovost. Pri tem se vedno upošteva razširjenost in razvitost športa v Občini Pivka.
b) Kazalci za razširjenost športne panoge so:
– število članov s plačano članarino;
– število registriranih tekmovalcev;
– število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo.
a) Kazalci za kakovost športne panoge so:
– uvrstitve v mednarodnih tekmovanjih;
– uvrstitve na državnem prvenstvu;
– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze.
(Višino vrednotenja kazalcev in število razredov se določi na podlagi razvrstitve izvajalcev športnih panog.)
Pri vsebini in obsegu programov se spremenijo sledeče točke:
Športna vzgoja otrok, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport, in sicer se doda besedilo:
– cicibani in cicibanke 240 ur,
– mlajši dečki in deklice 240 do 400 ur,
– starejši dečki in deklice 300 do 800 ur.
Prioritetne športne panoge za financiranje programa »športna vzgoja otrok usmerjena v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 2002 do 2006 so:
– individualne športne panoge: atletika – število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36, balinanje – število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36 in kegljanje – število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36),
– kolektivne športne panoge – ženske: košarka – velikost vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je 36,
– kolektivne športne panoge moški: košarka – velikost vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je 36 in nogomet – velikost vadbene skupine je 16, število tednov vadbe letno je 36).
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (od 15 do 20 let):
– kadeti 400 do 800 ur,
– mladinci 400 do 1100.
Sofinancira se strokovni kader, objekt.
Prioritetne športne panoge za financiranje programa »športna vzgoja otrok in mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 2002 do 2006 so:
– individualne športne panoge: atletika – število športnikov je 3, število tednov vadbe letno je 36, balinanje – število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36 in kegljanje – število športnikov je 2, število tednov vadbe letno je 36),
– kolektivne športne panoge – ženske: košarka – velikost vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je 36,
– kolektivne športne panoge moški: košarka – velikost vadbene skupine je 12, število tednov vadbe letno je 36.
Prioritetne panoge se določijo vsaka 4 leta.
Pri športu invalidov se doda stavek:
Sofinancira se objekt in strokovni kader.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnike začnejo veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 03201/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.