Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2389. Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami, stran 4967.

Na podlagi šestega odstavka 6. člena in petega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister, pristojen za veterinarstvo
O D R E D B O
o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
1. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (v nadaljnjem besedilu: TSE) je treba po zakolu odstraniti in neškodljivo uničiti naslednja tkiva (v nadaljnjem besedilu: živalska tkiva s specifičnim tveganjem – SRM):
– pri govedu vseh starosti – celo glavo razen jezika, hrbtenjačo, vranico, priželjc, črevesje od dvanajstnika do zadnjika, vključno z mezenterijem, in vidno limfatično tkivo;
– pri govedu, starejšem od 12 mesecev – celo hrbtenico, razen repnih vretenc in transverzalnih podaljškov ledvenih vretenc, vendar vključujoč dorzalne ganglije; hrbtenica se lahko odstrani tudi v registriranem obratu za razsekovanje mesa;
– pri prašičih, težjih od 30 kg žive teže – možgane in hrbtenjačo;
– pri ovcah in kozah, starejših od 12 mesecev, oziroma od takrat, ko izraste prvi stalni sekalec – celo glavo, vidne bezgavke in hrbtenjačo;
– pri ovcah in kozah vseh starosti – vranico.
Pred presojo zdravstvene ustreznosti govejega mesa več kot 24 mesecev starih goved, namenjenih prehrani ljudi, je potrebno po zakolu opraviti testiranje glede bovine spongiformne encefalopatije.
Meso živali iz prejšnjega odstavka, ki po zakolu niso bile testirane glede bovine spongiformne encefalopatije, je zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi.
Nobenega dela trupa klavnih živali, za katere je po zakolu obvezno testiranje glede TSE, se ne sme oceniti kot zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi (ni dovoljeno namestiti oznak zdravstvene ustreznosti) do prejema negativnega rezultata preiskav.
Preiskave na TSE opravi Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, Ljubljana.
Pri živalih, za katere je po zakolu obvezno testiranje glede TSE, je do izida analize potrebno zadržati celo glavo z možgani.
V Republiki Sloveniji je prepovedano mehanično izkoščevanje mesa govedi, ovc, koz in prašičev.
Pri omamljanju goved je prepovedana uporaba šibke.
2. člen
Na klavnih linijah za goveda mora biti zagotovljeno ločeno mesto za odstranjevanje hrbtenjače, zabojniki za zbiranje hrbtenjač pa morajo biti primerno oddaljeni od drugih zabojnikov, tako da ni možna navzkrižna kontaminacija. Zabojniki za hrbtenjače morajo biti označeni z napisom SRM.
Živalska tkiva s specifičnim tveganjem – SRM je v klavnicah potrebno zbirati ločeno v zabojnike. Ti morajo biti trajno označeni z napisom SRM, ki mora biti viden z vseh strani zabojnika. Zbrano vsebino je potrebno preliti s termo stabilnim barvilom, ki ga določi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
3. člen
Živalske odpadke je potrebno zbirati, prevažati in predelati na predpisan način. Živalska tkiva s specifičnim tveganjem – SRM je treba uničiti s sežigom ali sosežigom.
4. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s TSE se v Republiki Sloveniji prepoveduje uporaba predelanih živalskih beljakovin v prehrani vseh vrst živali, namenjenih proizvodnji živil.
Predelane živalske beljakovine iz prejšnjega odstavka so:
– kostna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– mesna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– mesno-kostna moka, ki vsebuje tkiva sesalcev;
– krvna moka;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– hidrolizirani proteini živalskega izvora;
– roževinska moka;
– perna moka in moka iz tkiv perutnine;
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo odpadkov;
– ribja moka;
– dikalcijev fosfat.
Prepoved uporabe v prehrani vseh vrst živali, namenjenih proizvodnji živil, velja tudi za topljene maščobe, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst, ter mlečne nadomestke, ki vsebujejo maščobe živalskega izvora (z izjemo mlečne maščobe iz surovin) oziroma beljakovine pridobljene iz tkiv sesalcev.
Prepoved iz prvega odstavka tega člena ne velja za:
– ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev, če so izpolnjeni pogoji iz priloge 1, ki je sestavni del te odredbe;
– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je namenjena uporabi v proizvodnji krmil;
– dikalcijev fosfat in hidrolizirane živalske beljakovine za prehrano živali, razen prežvekovalcev, ki niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih odpadkov;
– topljene maščobe, ki so pridobljene iz tkiv živali, katerih meso je bilo po zakolu ocenjeno kot zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi.
5. člen
Zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s TSE se v Republiki Sloveniji prepovedujeta oddaja v promet in promet predelanih živalskih beljakovin.
Prepovedi oddaje v promet in prometa veljata tudi za topljene maščobe, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov, vključno ž živalskimi tkivi s specifičnim tveganjem – SRM, in predelavo trupel vseh živalskih vrst, vključno z zarodki in zamrtki.
Prepovedi oddaje v promet in prometa veljata tudi za vse vrste krmilnih predmešanic in mešanic, ki vsebujejo katerokoli prepovedano sestavino iz prejšnjega člena.
Prepovedi iz prvega odstavka tega člena ne veljata za:
– krmne predmešanice in mešanice za prehrano živali, razen za prežvekovalce, ki vsebujejo ribjo moko, če so izpolnjeni pogoji iz priloge 1 te odredbe;
– želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je namenjena uporabi v proizvodnji krmil;
– dikalcijev fosfat in hidrolizirane živalske beljakovine, ki niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih odpadkov;
– topljene maščobe, ki so pridobljene iz tkiv živali, katerih meso je bilo po zakolu ocenjeno kot zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi.
Prepoved izvoza iz prvega odstavka tega člena ne velja za perno moko in moko iz tkiv perutnine, če so izpolnjeni pogoji iz priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
6. člen
Z 2. junijem 2002 prenehata veljati:
– odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 111/00 in 115/00) in
– odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 115/00, 54/01, 62/01, 76/01, 96/01, 8/02, 29/02 in 38/02).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. junija 2002.
Št. 323-01-16/02
Ljubljana, dne 27. maja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga 1

RIBJA MOKA

1. Ribja moka lahko izvira le iz obratov, ki so namenjeni
izključno proizvodnji ribje moke in so za tovrstno proizvodnjo
registrirani pri VURS.

2. Vsaka pošiljka ribje moke mora biti na mejnem prehodu pred
uvozom testirana na prisotnost živalskih beljakovin, ki izvirajo
od sesalcev.

3. Po prestopu državne meje se mora ribjo moko brez vmesnega
skladiščenja prepeljati direktno v mešalnico krmil. Prevoz ribje
moke in drugih tovorov v istem prevoznem sredstvu ni dovoljen,
razen če je ribja moka fizično povsem ločena od drugih tovorov
(zabojnik, drug vagon in podobno). Če so transportna sredstva
namenjena le priložnostnemu prevozu ribje moke, jih je potrebno
pred in po uporabi natančno očistiti in pregledati.

4. Ne glede na določbe prejšnje točke se ribja moka lahko vmesno
skladišči le v za ta namen pri VURS registriranih skladiščih.

5. Proizvodnja krmnih mešanic in predmešanic, ki vsebujejo ribjo
moko, je dovoljena le v obratih, ki so za to dejavnost
registrirani pri VURS. V teh obratih ni dovoljena proizvodnja
krme za prežvekovalce.

6. Deklaracija krmnih mešanic in predmešanic, ki vsebujejo ribjo
moko, mora vsebovati napis: "VSEBUJE RIBJO MOKO - PREPOVEDANO ZA
KRMLJENJE PREŽVEKOVALCEV".

7. Cisterne za prevoz krmil v rinfuzi morajo biti pred in po
uporabi za prevoz krmil, ki vsebujejo ribjo moko, natančno
očiščena. Sočasen prevoz krmil z in brez ribje moke ni dovoljen.

Priloga 2

PERNA MOKA IN MOKA IZ TKIV PERUTNINE

1. Perna moka in moka iz tkiv perutnine, namenjena za izvoz,
lahko izvira le iz obratov, ki imajo povsem ločene linije,
namenjene izključno predelavi tkiv perutnine, katere meso je po
zakolu ocenjeno kot zdravstveno ustrezno za prehrano ljudi. V
proizvodnji ni dovoljeno uporabiti konfiskata iz klavnic. Obrati
za proizvodnjo perne moke in moke iz tkiv perutnine morajo biti
za tovrstno proizvodnjo registrirani pri VURS.

2. Izvoz perne moke, pridobljene v obratih, ki za to proizvodnjo
niso registrirani pri VURS, je prepovedan.

3. Perna moka in moka iz tkiv perutnine, katere izvoz je po tej
odredbi dovoljen, se mora brez vmesnega skladiščenja direktno
izvoziti. Prevoz je dovoljen s prevoznim sredstvom, ki služi
izključno za prevoz te moke in ga ni mogoče uporabljati v druge
namene.