Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2360. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2001, stran 4928.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 47/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obv. razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 59/99-odl. US, 70/00 in 100/00-sklep US) zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 24. seji, dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2001
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2001 (v nadaljnem besedilu: zaključni račun) s katerim se določajo višina zaključnega računa, postopki izvrševanja zaključnega računa ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v 000
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta 2001
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          690.699
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)               450.751
70   DAVČNI PRIHODKI                   377.341
700  Davki na dohodek in dobiček             256.207
703  Davki na premoženje                 76.490
704  Davki na blago in storitve              44.644
706  Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  73.410
710  Udelež. na dobičku in dohod. od premož.       14.519
711  Takse in pristojbine                 3.685
712  Denarne kazni                      61
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        12.587
714  Drugi nedavčni prihodki               42.558
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  3.598
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          360
721  Prihodki od prodaje zalog
722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
    nematerialnega premoženja               3.238
73   PREJETE DONACIJE                    210
730  Prejete donacije iz domačih virov            210
731  Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 236.140
740  Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij              236.140
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            709.789
40   TEKOČI ODHODKI                   241.690
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          44.116
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      6.011
402  Izdatki za blago in storitve            131.431
403  Plačila domačih obresti
409  Rezerve                       60.132
41   TEKOČI TRANSFERI                  253.655
410  Subvencije                      30.573
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom       48.137
412  Trasferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   25.926
413  Drugi tekoči domači transferi            149.019
414  Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                214.444
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         214.444
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  -
430  Investicijski transferi                  -
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)          -19.090
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta 2001
IV.  PREJETA VRAČILA                      -
    DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               -
750  Prejeta vračila danih posojil
751  Prodaja kapitalskih deležev
752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                 2.625
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    2.625
440  Dana posojila
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb        2.625
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        -2.625
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
    Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta 2001
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                    -
50   ZADOLŽEVANJE
500  Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   -
55   ODPLAČILA DOLGA
550  Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -21.715
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         -21.715
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
3. člen
Stanje sredstev na računu ob koncu leta 2001 znaša 60.132 mio SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega zaključnega računa je analitično zajet v bilanci prihodkov in odhodkov (tabelarični del). Zmanjšanje sredstev na računih 31. 12. 2001 v znesku 21.715 mio SIT se pokrije s sredstvi na ŽR dne 31. 12. 2000.
4. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se niso realizirale v letu 2001 se prenesejo v proračun za leto 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republlike Slovenije.
Št. 03201-24/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.