Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2333. Navodilo o poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku, stran 4892.

Na podlagi drugega odstavka 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) izdaja minister, pristojen za finance
N A V O D I L O
o poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku
1. člen
S tem navodilom se določa način finančnega poslovanja za organe, ki vodijo postopek o prekršku (sodniki za prekrške).
2. člen
Sodnik za prekrške posamezne regije lahko vodi finančno poslovanje za sodnike za prekrške v svoji regiji.
3. člen
Za finančno poslovanje sodnikov za prekrške se uporablja račun izvrševanja proračuna RS.
4. člen
Sredstva iz državnega proračuna (računa izvrševanja proračuna RS) so namenjena izplačevanju vseh odhodkov za delovanje sodnikov za prekrške, po finančnem načrtu posameznega sodnika za prekrške.
Za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna in za izplačila je kot odredbodajalec odgovoren predsednik senata oziroma od njega pooblaščena oseba.
5. člen
Vsak posamezni sodnik za prekrške lahko, po določilih odredbe o dvigih gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje preko posebnega računa z ničelnim stanjem, odpre pri izbranih poslovnih bankah gotovinske račune z ničelnim stanjem, na katere se nakazujejo in iz njih dvigujejo sredstva, namenjena za pokrivanje izdatkov, določenih v prvem odstavku 11. člena tega navodila.
6. člen
Odogovorna oseba sodnika za prekrške je v skladu z zakonom o računovodstvu in izvedbenimi predpisi predstojnik ali od njega pooblaščena oseba, ki je odgovorna tudi za vodenje vseh evidenc in poročil o stanju in prometu na posameznem gotovinskem računu z ničelnim stanjem pri izbrani poslovni banki.
7. člen
Predstojnik ali od njega pooblaščena oseba mesečno spremlja porabo sredstev po elementih iz prvega odstavka 11. člena tega navodila.
8. člen
Evidence in obračune v zvezi s finančnim poslovanjem se vodi pri posameznih sodnikih za prekrške ali pa se sodniki za prekrške posamezne regije dogovorijo o ustanovitvi finančne službe na nivoju regije.
9. člen
Evidence in obračuni sodnikov za prekrške morajo biti izkazani v poslovnih knjigah senata kot posebno stroškovno mesto.
10. člen
Sodniki za prekrške vodijo svoje evidence o stroških in izrečenih denarnih kaznih, nastalih v zvezi s postopki o prekrških, in izstavijo zavezancu sklep oziroma odločbo.
Zavezanec lahko plača denarno kazen in stroške postopka sodniku za prekrške, negotovinsko, na prehodni račun 845 sodnika za prekrške do 30. 6. 2002, od 1. 7. 2002 pa na podračun EZR 845, ali v gotovini.
Če so denarne kazni oziroma stroški postopkov plačani na prehodni račun 845 oziroma podračun EZR 845, se sredstva iz računa 845 tekoče preodkažejo na ustrezne vplačilne račune 840, do 30. 6. 2002, po 1. 7. 2002 bodo to podračuni EZR, s točno določenim namenom vplačila, skladno s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov.
Če so denarne kazni oziroma stroški postopkov plačani v gotovini, se gotovina nakaže na prehodni račun 845 oziroma podračun EZR 845, od tam pa se preodkaže enako kot je opredeljeno v tretjem odstavku tega člena.
11. člen
Sredstva iz posebnega gotovinskega računa z ničelnim stanjem v izbrani poslovni banki posameznega sodnika za prekrške se skladno z zahtevkom, ki ga senatu posreduje posamezni sodnik za prekrške lahko uporabljajo le za pokrivanje naslednjih izdatkov:
– stroški pričnin (v primeru manjših zneskov) ter
– ostali manjši izdatki, katerih ni mogoče poravnati neposredno iz računa izvrševanja proračuna (npr. plačilo hitre pošte, stroški izdelave ključev ipd.).
Vsi ostali stroški se poravnavajo neposredno iz računa izvrševanja proračuna RS.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o finančnem poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku (Uradni list RS, št. 65/97).
13. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-202/02
Ljubljana, dne 10. maja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance