Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2335. Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu, stran 4895.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
N A V O D I L O
o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu
1. člen
S tem navodilom se natančneje določa način izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) v prometu.
Nadzor nad izdelki izvajajo inšpektorji Urada Republike Slovenije za meroslovje.
2. člen
Inšpektorji opravljajo redni, ponovni in izredni nadzor.
Redni nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela.
Za ponovni nadzor se inšpektor lahko odloči v primeru, da so bile pri rednem nadzoru ugotovljene večje nepravilnosti.
Izredni nadzor se opravi, če iz pisne prijave, ki jo dobi inšpektor, izhaja utemeljen sum, da so bile kršene določbe zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00).
3. člen
Pred začetkom izvedbe nadzora se inšpektor izkaže s službeno izkaznico.
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: stranka), pri katerem se izvaja nadzor, je dolžan omogočiti inšpektorju nemoteno opravljanje nadzora, vključno z vstopom v prostore, v katerih se izdelki dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za promet.
Pri nadzoru mora stranka posredovati inšpektorju vse podatke in dokumentacijo v zvezi z izdelki, ki so potrebni za izvedbo nadzora.
4. člen
Stranka je dolžna inšpektorju pokazati vse izdelke, ki jih ima v prometu oziroma ki so pripravljeni za promet.
Stranka mora izdelke iz prejšnjega odstavka pripraviti za nadzor, kar pomeni, da mora odstraniti morebitno embalažo in označbe s ceno ali maso izdelka, če te prekrivajo označbe na izdelku. Stranka mora zagotoviti tudi dodatno osvetlitev, če obstoječa ne omogoča dovolj natančnega pregleda izdelkov in s tem izvedbe nadzora nad izdelki.
5. člen
Če inšpektor ugotovi, da izdelek v prometu ni označen na predpisani način, ga izloči iz prometa in izda odločbo, s katero prepove njegovo prodajo do odprave pomanjkljivosti.
Inšpektor zapečati ovojnico z izdelki, ki jih je izločil iz prometa.
Inšpektor zapiše na ovojnico iz prejšnjega odstavka naslednje podatke:
– številko zadeve,
– datum nadzora,
– vrsto izdelka,
– maso izdelka.
6. člen
Za izdelke, ki so bili izločeni iz prometa in jih stranka ne želi dati ponovno v promet, je stranka dolžna podati pisno izjavo, da izdelke umika iz prodaje.
7. člen
Inšpektor ima pravico izdelke izločiti iz prometa in odrediti njihovo preskušanje, če obstaja sum, da:
– je dejanska čistina izdelka nižja od označene na izdelku,
– so vtisnjeni znaki na izdelku preneseni z drugega izdelka,
– so oznake na izdelku ponarejene.
Če inšpektor odredi preskus izdelka, mora v odločbi, s katero odredi preskušanje, določiti rok, do katerega mora stranka izdelke, izločene iz prometa, predložiti v preskus.
8. člen
Stroške nadzora in preskusa izdelka poravna stranka, če se je nadzor oziroma postopek preskusa izdelkov za stranko končal neugodno.
9. člen
O opravljenem nadzoru se sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– firmo in sedež stranke ter osnovne podatke o samostojnem podjetniku posamezniku oziroma odgovorni osebi pravne osebe (ime in priimek, enotna matična številka, kraj rojstva, poklic in zaposlitev, stalno in začasno bivališče, dela in naloge, ki jih odgovorna oseba opravlja),
– kraj, dan in uro nadzora,
– ugotovitve nadzora,
– rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti,
– podatke o morebitni mandatni kazni,
– morebitne pripombe stranke,
– podpis inšpektorja,
– podpis odgovorne osebe pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
10. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-32/02
Ljubljana, dne 10. maja 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport