Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2361. Odlok o potrditvi zaključnega računa LPC Pivka za leto 2001, stran 4929.

Na podlagi 6. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, in 79/01), 22. člena akta o ustanovitvi Lokalnega pospeševalnega centra Pivka in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 24. seji, dne 25. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa LPC Pivka za leto 2001
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun LPC Pivka za leto 2001.
2. VIŠINA RAČUNA
2. člen
Splošni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v 000
    Skupina/Podskupina kontov             leto 2001
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           19.180
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 125
70   DAVČNI PRIHODKI                      -
700  Davki na dohodek in dobiček
703  Davki na premoženje
704  Davki na blago in storitve
706  Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    125
710  Udelež. na dobičku in dohod.od premož          14
711  Takse in pristojbine
712  Denarne kazni
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          111
714  Drugi nedavčni prihodki
72   KAPITALSKI PRIHODKI                    -
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721  Prihodki od prodaje zalog
722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                     -
730  Prejete donacije iz domačih virov
731  Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 19.055
740  Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij              19.055
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             20.523
40   TEKOČI ODHODKI                    12.966
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           6.060
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       496
402  Izdatki za blago in storitve              383
403  Plačila domačih obresti
409  Rezerve                        6.027
41   TEKOČI TRANSFERI                   2.049
410  Subvencije                        12
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom         37
412  Trasferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      -
413  Drugi tekoči domači transferi             2.000
414  Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 5.508
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          5.508
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                  -
430  Investicijski transferi                  -
III.  PRESEŽEK (I.-II)
    PRIMANJKLAJ (I.-II.)                 -1.343
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    Skupina/Podskupina kontov             leto 2001
IV.  PREJETA VRAČILA                      -
    DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               -
750  Prejeta vračila danih posojil
751  Prodaja kapitalskih deležev
752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                 1.032
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    1.032
440  Dana posojila
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb        1.032
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             -1.032
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
    Skupina/Podskupina kontov             leto 2001
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                    -
50   ZADOLŽEVANJE
500  Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   -
55   ODPLAČILA DOLGA
550  Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              -2.375
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)          -2.375
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa je analitično zajet v bilanci prihodkov in odhodkov (tabelarični del). Zmanjšanje sredstev na računih 31. 12. 2001 v znesku 2.375 mio SIT se pokrije s sredstvi na ŽR dne 31. 12. 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republlike Slovenije.
Št. 03201-24/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.