Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2275. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-C)
2276. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-C)

Odloki

2278. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Drugi akti

2277. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2279. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

2280. Odredba o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
2281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tlačni opremi
2282. Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
2283. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih
2284. Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
2285. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
2286. Seznam študijskih programov

USTAVNO SODIŠČE

2287. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o vojnih veteranih z ustavo
2288. Odločba, da se določbi drugega odstavka 10. člena in drugega odstavka 23. člena zakona o popravi krivic razveljavita
2289. Odločba o ugotovitvi neskladnosti določbe drugega odstavka 10. člena zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja z ustavo

OBČINE

Črnomelj

2290. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - I. faza
2291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Stari trg
2292. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj
2293. Sklep o višini parkirnine

Dolenjske Toplice

2294. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dolenjske Toplice
2295. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Dolenjske Toplice
2296. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
2297. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
2298. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
2299. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Dolenjske Toplice
2300. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Dolenjske Toplice iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Grosuplje

2301. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje za leto 2002
2302. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodelitvi posojil iz sredstev občinskega proračuna za področje kmetijstva v Občini Grosuplje

Idrija

2303. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Idrija
2304. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Idrija

Kranj

2305. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj

Moravče

2306. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Moravče

Novo mesto

2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
2308. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2309. Program priprave ureditvenega načrta grad Grm v Novem mestu
2310. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Regrške košenice
2311. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto - dopolnjene 2002 za programske zasnove odlagališča inertnih odpadkov in predelave gradbenih odpadkov Rajnovšče
2312. Program priprave za ureditveni načrt odlagališča odpadkov in predelave gradbenih odpadkov Rajnovšče

Ribnica na Pohorju

2313. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica na Pohorju
2314. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju

Žalec

2315. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o podrobnejših pogojih za prepis učencev v šole izven svojega šolskega okoliša v Občini Kamnik
2. Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od 13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje za promet
3. Popravek sklepa o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Smlednik (Medvode)
5. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Breg – gmajna (Polzela)
6. Popravek sklepa o ukinitvi splošne rabe zemljišča (Rogaška Slatina)
7. Popravek odloka o priključitvi dela naselja Lancova vas k naselju Lancova vas pri Ptuju v Občini Videm

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

41. Zakon o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg (BLUSV)
42. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi hitrocestne povezave Pince/Tornyiszentmiklós (BHUHPT)
43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BYUMCP)
44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o mednarodnem cestnem prevozu (BUKMCP)
45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATPT-D)

Vlada Republike Slovenije

46. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o sodelovanju v kulturi in izobraževanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost