Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2002 z dne 29. 5. 2002

Kazalo

2290. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - I. faza, stran 4818.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Črnomelj na 31. seji dne 16. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z določili odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen leta 1989 in 1995 (SDL, št. 13/90, Uradni list RS, št. 45/95 in 57/95), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989, 1995 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, dopolnjenega leta 1991 in 1995 (Uradni list RS, št. 43/00) in drugega odstavka 24. člena odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza (Uradni list RS, št. 27/96 in 69/00) zaradi potreb po širitvi proizvodnje sprejme Sprememba in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza.
Prvo spremembo zazidalnega načrta je izdelal projektivni biro ARHA d.o.o. Črnomelj, Zadružna c. 14, pod št. 99034 v aprilu 2000 (Uradni list RS, št. 69/00). Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
Spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu je izdelalo podjetje ARHA projektivni biro d.o.o. Črnomelj, Ul. na utrdbah 18, pod št. 1.027 v aprilu 2002. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
II. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
2. člen
V 4. členu se v točki A) SPLOŠNI POGOJI ZA POSEGE IN OBLIKOVANJE OBMOČJA v tretjem odstavku besedilo “Na vzhodni strani kompleksa je predviden začasni montažni objekt (skladišče), do izgradnje proizvodne hale, ko se bodo izdelki lahko skladiščili v hali in se bo šotor razstavil.” nadomesti z besedilom “Na vzhodni strani kompleksa je predviden montažni objekt (skladišče)“.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek:
“Nov montažni objekt za potrebe skladiščenja je lociran kot podaljšek obstoječega skladišča na vzhodni strani kompleksa in sicer na severni fasadi. Območje za tehnološke naprave je predvideno ob severni fasadi južne proizvodne hale, nadstrešek za palete je lociran na severni fasadi severne proizvodne hale. Nad vzhodnim počivališčem je predviden nadstrešek. Nadstreške je ob upoštevanju obstoječih gradbenih linij posameznih objektov dovoljeno postavljati še na južni strani severne proizvodne hale ter na obeh severnih fasadah južne in predvidene nove proizvodne hale.”
3. člen
V celotnem besedilu 14. odstavka 5. člena se črta beseda “začasnega”. V celoti se črta besedilo: “Po izgradnji nove proizvodne hale, v kateri bo predvideno tudi skladiščenje, se objekt demontira.”
4. člen
V 5. členu se v točki B) Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte za štirinajstim odstavkom doda novo besedilo:
Montažni objekt – skladišče bo lociran v podaljšku obstoječega montažnega objekta in sicer na severni strani, v isti širini kot je obstoječi objekt (20m) in dolžini 30m. Nakladalna ploščad je locirana na zahodni fasadi in je dim. 6,0 x 7,5m. Kota pritličja je enaka koti obst. skladišča. Sleme objekta naj bo v isti višini kot je obstoječe sleme. Streha bo ločna, krita s termoizolacijsko membrano. Oblikovno se mora objekt podrejati obstoječemu objektu. Glede na konfiguracijo terena je na vzhodni in severni strani objekta predviden oporni zid. Obstoječ oporni zid na severni strani obst. montažnega objekta se pred izgradnjo novega montažnega objekta odstrani. Na vzhodni se izvede v podaljšku obstoječega, na severni strani pa se spušča proti zahodu do višine 0,4m. Izveden naj bo iz armiranega betona. Za opornim zidom se izvede brežina v naklonu 1:2.
Zaradi zožitve prostih površin med severno proizvodno halo in novim skladiščem se ob zahodni fasadi zaradi varovanja pešcev zariše varovalni pas širine 1,6m.
Obstoječi nadzemni hidrant se spremeni v podzemnega.
Območje za tehnološke naprave (predvsem za cisterne), ki so potrebne za obstoječo čistilno napravo, je predvideno ob severni fasadi južne proizvodne hale. Tehnološke naprave je dovoljeno postavljati v širini 5m in dolžini 55m od vzhodnega vogala proti zahodu. Za naprave, za katere predpisi zahtevajo lovilne bazene, se le-ti izvedejo v max. višini 1m nad koto terena. Bazeni morajo biti izvedeni neprepustno. V času urejanja priključitev tehnoloških naprav je potrebno zagotoviti ustrezno kvaliteto odpadnih vod. Območje je dovoljeno popolnoma zapreti ali le nadkriti z enokapno streho (po celotni dolžini ali delno), fasade in oblikovanje pa se morajo oblikovno prilagajati fasadi obstoječe proizvodne hale.
Nadstrešek nad vzhodnim počivališčem nad obstoječim platojem na vzhodni strani nove proizvodne hale. Tlorisno je nadstrešek nepravilne oblike, ki tlorisno sledi obliki obstoječih stopnic in tlakovane površine. Max. širina je 10,40m, max. dolžina pa 28,80m. Konstrukcija naj bo kovinska ali lesena, streha ravna z minimalnim naklonom. Celotna nadstrešnica naj bo celovito oblikovana čimbolj transparentno.
Nadstrešek za palete je predviden v podaljšku obstoječega nadstreška na severni strani severne proizvodne hale. Nadstrešek je lahko max. širine 5m, dolžine pa 39,45m. Streha naj bo enokapna, z min. naklonom do 10˚. Objekt višinsko ne sme presegati gabarita obstoječe hale. Oblikovno se mora podrejati obstoječim objektom.
Nadstreške je dovoljeno postavljati še na južni strani severne proizvodne hale ter na obeh severnih fasadah južne in predvidene nove proizvodne hale. Pri postavitvah je potrebno upoštevati obstoječe gradbene linije posamičnega objekta, ob katerem bo lociran nadstrešek, ter manipulativne površine, ki so potrebne za neovirano delovanje industrijskega kompleksa. Oblikovno se morajo nadstreški podrejati fasadam in obliki obstoječih objektov.
5. člen
V 6. členu se v točki C) POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE tretji odstavek v celoti črta, četrti odstavek postane tretji, peti odstavek postane četrti. V novem tretjem odstavku se črta beseda “začasnega”, pred besedilom “2m” se doda beseda “do”.
V drugem odstavku se besedilo „Stično območje s stanovanjskim naseljem se ozeleni z gosto drevesno vegetacijo (listavci), v kombinaciji z leseno ograjo“ nadomesti z besedilom: „Vegetacija na stičnem območju s stanovanjskim naseljem na severni in vzhodni strani industrijskega kompleksa se zgosti z drevesno vegetacijo (listavci) in grmovnicami do te mere, da deluje tudi kot vizualna bariera.“
Doda se nov – peti odstavek:
“Med stanovanjsko sosesko in industrijskim kompleksom na vzhodni strani se na območju obstoječega zelenega pasu izvedeta dve z nizkoraslimi grmovnicami zazelenjeni brežini. Na severni strani se na najožjem pasu med kompleksom in stanovanjsko sosesko postavi protihrupna ograja v dolžini cca 36m, njena višina pa mora zagotavljati izpolnjevanje njene funkcije. Oblikovno naj se protihrupna ograja podreja okolici, lahko je zazelenjena. S postavitvijo protihrupne ograje se prične najkasneje sočasno s postavitvijo podaljška skladiščnega prostora.“
III. ETAPNOST GRADNJE
6. člen
V 25. členu se v točki I. ETAPA v prvi alinei črta beseda „začasni“.
Za drugo alineo se doda besedilo:
“– montažni objekt za skladišče
– območje za tehnološke naprave
– nadstrešek za palete”,
v točki II. ETAPA se za tretjo alineo doda besedilo:
“- nadstreški”,
v točki III. ETAPA se za osmo alineo doda besedilo:
“- nadstrešek nad vzhodnim počivališčem”.
IV. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ostale določbe odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj I. faza (Uradni list RS, št. 27/96) in odloka o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 69/00) se ne spreminjajo in ostanejo v veljavi.
8. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-1/1999
Črnomelj, dne 16. maja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost