Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2376. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001, stran 4940.

Na podlagi 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 25. redni seji dne 3. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje (v tisoč SIT):
--------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
Konto Naziv                Znesek v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)        269.686
    Tekoči prihodki (70+71)             93.261
70   Davčni prihodki                 57.923
700  Davki na dohodek in dobiček           36.731
703  Davki na premoženje               11.911
704  Domači davki na blago in storitve         9.280
706  Drugi davki                      –
71   Nedavčni prihodki                35.339
710  Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                  12.941
711  Takse in pristojbine               1.117
712  Denarne kazni                    39
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev      12.688
714  Drugi nedavčni prihodki              8.555
72   Kapitalski prihodki                4.882
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       1.144
721  Prihodki od prodaje zalog               –
722  Prihodki od prodaje zemljišč in
    nematerialnega premoženja             3.738
73   Prejete donacije                   –
730  Prejete donacije iz domačih virov           –
731  Prejete donacije iz tujine              –
74   Transferni prihodki               171.543
740  Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij            171.543
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)          263.238
40   Tekoči odhodki                  26.247
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim        11.452
401  Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                      1.353
402  Izdatki za blago in storitve           12.352
403  Plačila domačih obresti               55
409  Rezerve                      1.035
41   Tekoči transferi                 99.529
410  Subvencije                    6.229
411  Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                  15.188
412  Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                     6.116
413  Drugi tekoči domači transferi          71.996
414  Tekoči transferi v tujino               –
42   Investicijski odhodki              90.518
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev        90.518
43   Investicijski transferi             46.944
430  Investicijski transferi             46.944
III.  Proračunski presežek (I.-II.)           6.448
    (Proračunski primanjkljaj)
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)           –
75   Prejeta vračila danih posojil             –
750  Prejeta vračila danih posojil             –
751  Prodaja kapitalskih deležev              –
752  Kupnine iz naslova privatizacije           –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev (440+441+442)                 –
44   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
440  Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                  –
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                     –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)        –
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje (500)                  –
50   Zadolževanje
500  Domače zadolževanje                  –
VIII. Odplačilo dolga (550)                 –
55   Odplačilo dolga
550  Odplačilo domačega dolga              603
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)             5.845
--------------------------------------------------------------
3. člen
Pozitivni saldo na računih proračuna Občine Sveta Ana za leto 2001 v višini 5.845 tisoč SIT se prenese v leto 2002, tako da skupni saldo nerazporejenih sredstev iz računa proračuna znaša 60.140 tisoč SIT in se uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Sveta Ana za leto 2002 kot namenska sredstva.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Sveta Ana (rezervacija za naravne nesreče) v višini 3.993 tisoč SIT se prenesejo v leto 2002.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-01/2002
Sveta Ana, dne 3. maja 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.