Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2372. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001, stran 4935.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec, na 41. seji dne 21. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2001:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Prihodki                2.383,020.422,71 SIT
II.  Odhodki                2.120,962.780,32 SIT
III  (I–II) Presežek             262,057.642,39 SIT
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev       134,469.999,82 SIT
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev           126,886.488,44 SIT
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV–V)    7,583.511,38 SIT
VII.  (I–II) Skupni presežek – prihodki
    minus odhodki ter saldo prejetih in
    danih posojil (I+IV)–(II+V)       269,641.153,77 SIT
 
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       –
IX.  Odplačilo dolga              3,917.234,75 SIT
X.   Neto zadolževanje             –3,917.234,75 SIT
XI.  Povečanje sredstev na računih (VII–X)  265,723.919,02 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-00001/2002
Slovenj Gradec, dne 28. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.