Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2390. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE), stran 4968.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)
I
Da bi preprečili vnos bovine spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: BSE) v Republiko Slovenijo, se prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo za naslednje pošiljke:
1. živalska tkiva:
– pri govedu: cela glava razen jezika, hrbtenjača, vranica, priželjc, črevesje od dvanajstnika do zadnjika ter mezenterij in vidno limfatično tkivo;
– pri prašičih, težjih od 30 kg žive teže: možgani in hrbtenjača;
– pri ovcah, težjih od 20 kg žive teže: cela glava, vidne bezgavke in hrbtenjača;
– pri ovcah in kozah ne glede na starost in težo: vranica;
– mehansko izkoščeno meso, pridobljeno s kosti govedi, ovc, koz ali prašičev.
Ne glede na prejšnjo točko prepoved uvoza ne velja za soljena goveja čreva iz držav, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe, če sta izpolnjena naslednja dodatna pogoja, ki morata biti potrjena tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da so živali rojene po letu 1996.
2. predelane živalske beljakovine in maščobe, ki se uporabljajo v prehrani vseh vrst živali, namenjenih za proizvodnjo živil:
– mesno-kostna moka;
– mesna moka;
– kostna moka;
– krvna moka;
– perna moka in moka iz tkiv perutnine;
– sušena plazma in drugi krvni proizvodi;
– roževinska moka;
– suhi ocvirki iz obratov za predelavo živalskih odpadkov;
– topljene maščobe, pridobljene s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;
– krmila, pridobljena s predelavo živalskih odpadkov in trupel vseh živalskih vrst;
– krmilne predmešanice in mešanice, ki vsebujejo katerokoli komponento proizvodov iz prejšnjih alinei te točke.
Ne glede na prejšnjo točko prepoved uvoza ne velja za ribjo moko za prehrano živali, razen prežvekovalcev.
II
Prepoved uvoza iz te odločbe ne velja za naslednje pošiljke:
1. mleko in mlečne izdelke;
2. mlečne nadomestke pod pogojem, da ne vsebujejo beljakovin, pridobljenih iz tkiv sesalcev in maščob živalskega izvora (dovoljene so le mlečne maščobe);
3. živalsko seme;
4. kože;
5. želatino, ki ni pridobljena iz tkiv prežvekovalcev, in je namenjena uporabi v proizvodnji krmil;
6. želatino, pridobljeno iz tkiv prežvekovalcev, ki so bili pred in po zakolu pregledani in ocenjeni kot zdravstveno ustrezni, in v primeru, če je govedo starejše od 30 mesecev, pregledano na prisotnost BSE (pregled na prisotnost BSE ni obvezen za govedo, ki je bilo rojeno, vzrejeno in zaklano v državah iz Priloge 1), pod pogojem, da je želatina pridobljena po enem izmed naslednjih postopkov:
a) če je pridobljena iz kož prežvekovalcev, po postopku obdelave s kislino ali lugom, ki ji sledi eno ali več izpiranj; pH je treba naknadno prilagoditi. Želatino je treba izločiti z zaporednim enkratnim ali večkratnim segrevanjem, ki mu sledi čiščenje s filtriranjem in sterilizacijo;
b) če je pridobljena iz kosti prežvekovalcev, po postopku obdelave, kjer je ves kostni material popolnoma zdrobljen in razmaščen z vročo vodo ter obdelan z razredčeno solno kislino (pri najmanjši koncentraciji 4 % in pH < 1,5) v obdobju najmanj dveh dni, ki mu sledi luženje z nasičeno lugovo raztopino (pH >12,5) v obdobju najmanj 20 dni, in s sterilizacijskim postopkom pri 138-140 °C, ki traja 4 sekunde;
7. kolagen, pridobljen iz kož govedi, ki je bilo pred in po zakolu pregledano in ocenjeno kot zdravstveno ustrezno in v primeru, če je govedo starejše od 30 mesecev, pregledano na prisotnost BSE (pregled na prisotnost BSE ni obvezen za govedo, ki je bilo rojeno, vzrejeno in zaklano v državah iz Priloge 1), po postopku, ki vsebuje naslednje faze:
a) alkalna obdelava najmanj 24 ur pri pH 13 oziroma druga ustrezna obdelava v intervalu do pH ne manj kot 11,5 za najmanj 48 ur;
b) nevtralizacija;
c) ekstrakcija s kislino pri pH 0,8 najmanj 6 ur pri sobni temperaturi oziroma druga ustrezna obdelava v intervalu do pH največ 3,3 za najmanj 48 ur pri sobni temperaturi;
d) sušenje pri najmanj 80 °C;
8. dikalcijev fosfat (brez sledi beljakovin in maščob) za prehrano živali, razen prežvekovalcev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) da je pridobljen v odobrenih predelovalnih obratih oziroma ni pridobljen v obratih za predelavo živalskih odpadkov;
b) da je pridobljen iz kosti goveda, ki je bilo pred in po zakolu pregledano in ocenjeno kot zdravstveno ustrezno in v primeru, če je govedo starejše od 24 mesecev, pregledano na prisotnost BSE (pregled na prisotnost BSE ni obvezen za govedo, ki je bilo rojeno, vzrejeno in zaklano v državah iz Priloge 1);
c) da je pridobljen po postopku, ki zagotavlja, da se vsa kostna masa fino zdrobi in razmasti z vročo vodo in obdela z razredčeno HCl (pri minimalni koncentraciji 4% in pH < 1,5) v časovnem razdobju vsaj dveh dni, čemur sledi obdelava pridobljene fosforne raztopine z apnom, kar povzroči oborino dikalcijevega fosfata pri pH 4 do 7, ki se na koncu suši z zrakom z vhodno temperaturo 65 °C do 325 °C in izhodno temperaturo 30 °C do 65 °C, ali po enakovrednem postopku, ki ga jamči proizvajalec;
9. hidrolizirane živalske proteine iz kož živali, namenjenih za prehrano živali, razen prežvekovalcev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) da so pridobljeni v odobrenih predelovalnih obratih oziroma niso pridobljeni v obratih za predelavo živalskih odpadkov;
b) da so pridobljeni iz kož živali, ki so bile zaklane v klavnici in bile s pregledom pred in po zakolu ocenjene kot zdravstveno ustrezne za prehrano ljudi;
c) da so pridobljeni po postopku, ki zajema ustrezne ukrepe za zmanjšanje kontaminacije kož, prepariranje surovih kož v razsolu, obdelavo z apnom in intenzivnim pranjem, nakar sledi toplotna obdelava surovih kož pri pH > 11 v trajanju 3 ur pri temperaturi > 80 °C, nato toplotna obdelava pri temperaturi > 140 °C v trajanju 30 minut pri > 3,6 barih, ali, da so pridobljeni po enakovrednem postopku, ki ga jamči proizvajalec;
d) molekularna teža ne sme presegati 10.000 daltonov;
10. hrano za hišne živali, razen če vsebuje tkiva govedi iz držav, navedenih v Prilogi 4, ki je sestavni del te odločbe;
11. ostali proizvodi, izdelki in surovine, pridobljeni iz govedi, ovc in koz, ki s to odločbo niso prepovedani.
III
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 1. točke I. dela, drugega odstavka 2. točke I. dela in II. dela te odločbe je v Republiko Slovenijo dovoljen uvoz naslednjih pošiljk, če izvirajo od živali, rojenih, rejenih in zaklanih v državah, navedenih v Prilogi 1:
1. konfekcionirano meso govedi brez kosti ter meso ovc in koz, pod pogojem, da meso ne vsebuje živalskih tkiv iz prvega odstavka 1. točke I. dela te odločbe. Na veterinarskem spričevalu (certifikatu) morajo biti potrjeni naslednji dodatni pogoji:
– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da so živali rojene po letu 1996;
– da je v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa, pridobljenega od govedi, ovc ali koz, do obratov, v katerih je bilo pridobljeno;
2. mesni izdelki ter drugi proizvodi, pridobljeni iz mesa govedi, ovc in koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da so živali rojene po letu 1996;
– da je v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča povratno sledenje mesnih izdelkov ter drugih proizvodov pridobljenih iz mesa govedi, ovc in koz, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;
– da mesni izdelki ter drugi proizvodi, pridobljeni iz mesa govedi, ovc in koz ne vsebujejo in niso pridobljeni iz živalskih tkiv, navedenih v 1. točki I dela te odločbe, ali iz mehansko izkoščenega mesa s kosti govedi, ovc, koz ali prašičev;
3. loj, namenjen uporabi v živilski industriji, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu 1996;
– da je v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča za sveže meso in izdelke, pridobljene iz govedi, povratno sledenje do obratov v katerih so bili pridobljeni;
4. loj, namenjen industrijski predelavi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu 1996;
5. topljenih maščob, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da živali niso krmljene z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da so živali od katerih so pridobljene surovine, rojene po letu 1996;
– da ne vsebujejo živalskih tkiv iz 1. točke I. dela te odločbe.
IV
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 2. točke I. dela in II. dela te odločbe je iz držav, navedenih v Prilogi 2, ki je sestavni del te odločbe, v Republiko Slovenijo dovoljen uvoz naslednjih pošiljk:
1. živih govedi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora živali oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali rojene po letu 1996;
– da so živali, ki so namenjene izvozu v Republiko Slovenijo, trajno označene v skladu s stalnim identifikacijskim sistemom, ki omogoča povratno sledenje do matere in črede izvora in niso potomstvo samic, pri katerih je obstajal sum na BSE;
2. govejih jajčnih celic in zarodkov, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali darovalke rojene po letu 1996;
– da so jajčne celice in zarodki pridobljeni od živali darovalk, ki so trajno označene v skladu z identifikacijskim sistemom, ki omogoča povratno sledenje do matere in črede izvora in niso potomstvo samic, pri katerih je obstajal sum oziroma potrjena okužba z BSE;
– da pri živali darovalki ne obstaja sum oziroma ni bila potrjena okužbe z BSE;
– da pri živali darovalki v času pridobivanja zarodkov ni obstajal sum okužbe z BSE;
3. živih ovc in koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali rojene po letu 1996;
– da so živali, ki so namenjene izvozu v Republiko Slovenijo, trajno označene;
– da je država izvora živali oziroma država izvoznica prosta praskavca (scrapie) zadnjih 5 let;
4. mesa govedi, ovc in koz in izdelkov ter drugih proizvodov, pridobljenih iz mesa govedi, ovc ali koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali od katerih je pridobljeno meso in izdelki ter drugi proizvodi iz mesa živali, rojene po letu 1996;
– da je vsako govedo od katerega je bilo pridobljeno meso in izdelki ter drugi proizvodi, če je starejše od 24 mesecev, po zakolu pregledano na prisotnost BSE, in je rezultat pregleda negativen;
– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja redno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24 mesecev (potrditi tudi v primeru uvoza mesa živali, mlajših od 24 mesecev);
– da živali niso bile zaklane po omamljanju s pomočjo plina, vbrizganega v kranialno votlino, ali ubite z isto metodo, ali zaklane po omamljanju z laceracijo centralnega živčevja s koničnim paličastim instrumentom, ki prodre v kranialno votlino;
– izdelki ter drugi proizvodi pridobljeni iz mesa govedi, ovc in koz ne smejo vsebovati in ne smejo biti pridobljeni iz živalskih tkiv navedenih v 1. točki I. dela te odločbe, z izjemo soljenih govejih črev iz držav navedenih v Prilogi 1;
– da izdelki ter drugi proizvodi ne vsebujejo izkoščenega mesa, pridobljenega s kosti govedi, ovc, koz ali prašičev;
– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih od govedi, ovc ali koz, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;
5. loja, namenjenega uporabi v živilski industriji, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu 1996;
– da je vsako govedo od katerega je bil pridobljen loj, če je starejše od 24 mesecev, po zakolu pregledano na prisotnost BSE, in je rezultat pregleda negativen;
– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja redno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24 mesecev, kar je treba potrditi v primeru uvoza loja, pridobljenega od živali, mlajših od 24 mesecev;
– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih od govedi, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;
6. loja, namenjenega industrijski predelavi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu 1996;
– da je vsako govedo od katerega je bil pridobljen loj, če je starejše od 24 mesecev, po zakolu pregledano na prisotnost BSE, in je rezultat pregleda negativen;
– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja redno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24 mesecev, kar je treba potrditi v primeru uvoza loja, pridobljenega od živali mlajših od 24 mesecev;
7. topljenih maščob, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali, od katerih so pridobljene surovine, rojene po letu 1996;
– da je vsako govedo, od katerega izvirajo surovine za proizvodnjo topljenih maščob, v primeru, ko je starejše od 24 mesecev, po zakolu pregledano na BSE, in je rezultat pregleda negativen;
– da država izvora oziroma država izvoznica izvaja redno testiranje na prisotnost BSE vseh govedi, ki so kazala klinične znake obolenj centralnega živčnega sistema, vseh živali zaklanih v sili, bolnih in poginulih živali, starejših od 24 mesecev, kar je treba potrditi v primeru uporabe surovin od govedi, mlajše od 24 mesecev;
– da ne vsebujejo živalskih tkiv iz prvega odstavka 1. točke I dela te odločbe.
V
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 2. točke I. dela in II. dela te odločbe je iz držav, navedenih v Prilogi 3, ki je sestavni del te odločbe, v Republiko Slovenijo dovoljen uvoz naslednjih pošiljk:
1. žive govedi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami in se prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali rojene po letu 1996;
– da so klavne živali, z izjemo klavnih telet, starejše od 24 mesecev;
– da klavna teleta niso starejša od 6 mesecev;
– da so teleta za nadaljnje pitanje mlajša od 6 mesecev;
– da je govedo rojeno in rejeno v čredi oziroma na gospodarstvu, kjer vsaj 7 let ni bil potrjen noben primer BSE, in da izhaja govedo, ki je bilo v čredo vključeno naknadno, iz čred oziroma z gospodarstev z enakim statusom;
– da je govedo trajno označeno v skladu s stalnim identifikacijskim sistemom, ki omogoča povratno sledenje do matere in črede izvora, in niso potomci samic pri katerih je obstajal sum na BSE;
2. mesa govedi, ovc in koz in izdelkov ter drugih proizvodov, pridobljenih iz mesa govedi, ovc ali koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali od katerih je pridobljeno meso in izdelki ter drugi proizvodi iz mesa živali, rojene po letu 1996;
– da je govedo, od katerega je bilo pridobljeno meso in izdelki ter drugi proizvodi, starejše od 24 mesecev, da je po zakolu pregledano in je rezultat pregleda na prisotnost BSE negativen;
– da je govedo, od katerega je bilo pridobljeno meso in izdelki ter drugi proizvodi iz mesa govedi, ki ni pregledano na prisotnost BSE, mlajše od 6 mesecev;
– da živali niso bile zaklane po omamljanju s pomočjo plina, vbrizganega v kranialno votlino, ali ubite z isto metodo, ali zaklane po omamljanju z laceracijo centralnega živčevja s koničnim paličastim instrumentom, ki prodre v kranialno votlino;
– da izdelki ter drugi proizvodi, pridobljeni iz mesa govedi, ovc in koz ne vsebujejo in niso pridobljeni iz živalskih tkiv, navedenih v 1. točki I. dela te odločbe (z izjemo soljenih govejih črev iz držav navedenih v Prilogi 1), ali iz mehansko izkoščenega mesa, pridobljenega s kosti govedi, ovc, koz ali prašičev;
– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih od govedi, ovc ali koz, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;
3. loja, namenjenega uporabi v živilski industriji, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali, od katerih je pridobljen loj, rojene po letu 1996;
– da je govedo od katerega je bil pridobljen loj starejše od 24 mesecev, da je po zakolu pregledano in je rezultat pregleda na prisotnost BSE negativen;
– da je v državi izvora oziroma v državi izvoznici vpeljan sistem, ki omogoča povratno sledenje svežega mesa in izdelkov ter drugih proizvodov živalskega izvora, pridobljenih od govedi, do obratov, v katerih so bili pridobljeni;
4. loja, namenjenega industrijski predelavi, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali od katerih je pridobljen loj, rojene po letu 1996;
– da je govedo od katerega je bil pridobljen loj starejše od 24 mesecev, da je po zakolu pregledano in je rezultat pregleda na prisotnost BSE negativen;
5. topljenih maščob, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali od katerih so pridobljene surovine, rojene po letu 1996;
– da surovine govedi, ki se uporabljajo za proizvodnjo topljenih maščob, izvirajo od živali, starejših od 24 mesecev, ki morajo biti po zakolu pregledane, in je rezultat pregleda na prisotnost BSE negativen;
– da ne vsebujejo živalskih tkiv iz 1. točke I. dela te odločbe;
6. živih ovc in koz, če so izpolnjeni dodatni pogoji, ki morajo biti potrjeni tudi na veterinarskem spričevalu (certifikatu):
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in krmnimi mešanicami v katerih so tkiva sesalcev, najmanj od leta 1996;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev s predelanimi živalskimi beljakovinami, in da se ta prepoved učinkovito izvaja od 1. 1. 2001;
– da velja v državi izvora oziroma v državi izvoznici prepoved krmljenja prežvekovalcev z ribjo moko od 1. 1. 2001;
– da so živali rojene po letu 1996;
– da so živali trajno označene;
– da je država izvora oziroma država izvoznica prosta praskavca (scrapie) zadnjih 5 let.
VI
Poleg pošiljk iz drugega odstavka 2. točke I. dela in II. dela te odločbe je iz držav, navedenih v Prilogi 4, v Republiko Slovenijo dovoljen uvoz naslednjih pošiljk:
1. mesa govedi, izdelkov ter drugih proizvodov iz mesa govedi, ki ne izvirajo iz držav, navedenih v Prilogi 4, ampak so v teh državah samo skladiščene, pod pogojem, da ostanejo v originalni embalaži oziroma pakiranju, iz katerega mora biti razviden izvor pošiljke;
2. proizvodov in izdelkov, ki vsebujejo tkiva govedi, če so namenjeni razstavam, poučevanju, znanstvenim raziskavam, posebnim študijam ali analizam, pod pogojem, da na koncu te proizvode ali izdelke ne bodo uporabili ali zaužili ljudje in živali, razen tistih živali, ki se uporabljajo v raziskovalnem projektu, ter da bodo po uporabi neškodljivo uničeni;
3. diagnostičnih kitov, diagnostičnih serumov in ostalih diagnostičnih materialov, ki vsebujejo goveje materiale, ki izvirajo iz držav iz Priloge 4, pod pogojem, da se po uporabi neškodljivo uničijo.
VII
Uvoz mesa govedi, starejših od 12 mesecev, katerim ni bila odstranjena cela hrbtenica, vključno z dorzalnimi gangliji, razen repnih vretenc in transverzalnih podaljškov ledvenih vretenc, je dovoljen samo v industrijske registrirane obrate za razsekovanje mesa, kjer je treba hrbtenico in dorzalne ganglije odstraniti in neškodljivo uničiti.
VIII
Teleta, ki se uvažajo za nadaljnje pitanje iz držav, navedenih v Prilogi 3, katerih meso je namenjeno za prehrano ljudi, se ne smejo klati pred starostjo 24 mesecev.
Določba prejšnjega odstavka ne velja v primeru zakola v sili. Vse živali, zaklane v sili, morajo biti testirane na prisotnost BSE.
Vse plemenske živali, ki se uvažajo iz držav, navedenih v Prilogi 2 in Prilogi 3, se morajo po uvozu in opravljenih preiskavah v karanteni, vpisati v poseben register pri SIR. V primeru zakola v sili morajo biti obvezno testirane na prisotnost BSE.
IX
Živila, proizvode, surovine ter odpadke, za katere uvoz ni dovoljen in jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Republike Slovenije, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti oziroma uničiti.
X
Pogoji iz te odločbe veljajo tudi za uvoz pošiljk, za katere je bila pred uveljavitvijo te odločbe že izdana odločba, s katero se dovoli uvoz pošiljke.
Ne glede na prejšnji odstavek se za pošiljke, ki so bile odpremljene iz države izvoznice na dan začetka veljavnosti te odločbe oziroma so že na poti, uporabljajo pogoji iz odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (Uradni list RS, št. 78/01 in 90/01).
XI
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odločba, preneha veljati odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (Uradni list RS, št. 78/01 in 90/01).
XII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 2. junija 2002.
Št. 323-153/2002
Ljubljana, dne 27. maja 2002.
mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.
Direktor
Veterinarske uprave RS
PRILOGA 1

- Avstralija

- Argentina

- Brazilija

- Namibija

- Nova Zelandija

- Paragvaj

- Urugvaj

- Botsvana

- Čile

- Kostarika

- Singapur

- Svazi

- Salvador

- Panama

PRILOGA 2

- Avstrija

- Italija

- Francija

- Španija

- Belgija

- Nemčija

- Danska

- Švedska

- Finska

- Nizozemska

- Luksemburg

- Grčija

- Norveška

PRILOGA 3

- Madžarska

- Poljska

- Romunija

- Bolgarija

- Litva

- Češka

- Latvija

- Estonija

- Belorusija

- Švica

- Japonska

- Hrvaška

- Malta

- Ciper

- Slovaška

PRILOGA 4

- Združeno Kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

- Portugalska

- Irska