Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2392. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, stran 4974.

Na podlagi 84. člena ter prve in druge alinee prvega odstavka 87. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in prvega odstavka 8. člena statuta Agencije za energijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 102/00) je direktor Agencije za energijo sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
1. člen
V pravilniku o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 30/01 in 103/01; v nadaljevanju: pravilnik), se v 1. členu črta drugi odstavek.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku spremeni dvanajsta alinea tako, da se glasi:
»– T čas v urah: letne obratovalne ure (Wletni/Pmax) ali nadomestne obratovalne ure, če se uporablja nadomestni obratovalni diagram. Pri tem je Wletni letni odjem, Pmax pa najvišja izmerjena povprečna 15-minutna moč v istem letu. Vrednosti za Wletni in Pmax se ugotavljajo na podlagi podatkov preteklega leta ali ocene, če gre za novega odjemalca.«
3. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člena, ki se glasita:
»7.a člen
Proizvajalec oziroma prodajalec lahko izvaža električno energijo na podlagi sklenjene pogodbe za prodajo električne energije, ko dostop odobri upravljalec prenosnega omrežja. Za električno energijo iz navedene pogodbe, ki je namenjena porabi ali nadaljnji prodaji zunaj ozemlja Republike Slovenije, plačuje izvoznik ceno za uporabo elektroenergetskih omrežij po tabeli 10, priloga 1 tega pravilnika.
Odjemalec oziroma kupec lahko uvaža električno energijo na podlagi sklenjene pogodbe za prodajo električne energije, ko dostop odobri upravljalec prenosnega omrežja. Za električno energijo iz navedene pogodbe s poreklom zunaj Republike Slovenije, ki je namenjena končnemu odjemalcu ali nadaljnji prodaji v Republiki Sloveniji, plačuje odjemalec oziroma kupec upravljalcu prenosnega omrežja ceno za uporabo omrežij po tabelah 7 in 10, priloga 1 tega pravilnika.
Pravna ali fizična oseba, ki uporablja omrežje za transport električne energije s poreklom zunaj območja Republike Slovenije, namenjene na območje zunaj Republike Slovenije, plača upravljalcu prenosnega omrežja ceno za uporabo omrežij za tranzit po tabeli 10, priloga 1 tega pravilnika.
V primeru, da je uvožena električna energija iz drugega odstavka tega člena namenjena prodaji zunaj Republike Slovenije, se za tako prodano električno energijo plača le uporaba omrežij po ceni za tranzit po tabeli 10, priloga 1 tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi v primerih, ko je bila električna energija na urni osnovi enkrat ali večkrat prodana. UPO ima pravico prodajalcu, ki izvrši končni izvozni promet iz naslova uvoza tako preprodane energije, zaračunati stroške tranzita po tabeli 10, priloga 1.«
»7.b člen
V primerih, ko povpraševane količine po dostopu do čezmejnih prenosnih poti presegajo razpoložljive zmogljivosti, UPO za prenos električne energije preko čezmejnih poti za uporabo omrežij poleg obveznosti iz 7.a člena dodatno zaračuna izvedbo dodeljevanja omejenih zmogljivosti.«
4. člen
Tabela 1, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika, se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z novo tabelo 1, priloga 1 tega pravilnika.
5. člen
Tabela 7, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika, se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z novo tabelo 7, priloga 1 tega pravilnika.
6. člen
Za tabelo 9, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika, se doda nova tabela 10: Cena za uporabo omrežja pri trgovanju čez mejo RS, priloga 1 tega pravilnika.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 13. maja 2002.
dr. Jože Koprivnikar l. r.
Direktor
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k pravilniku o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov, pod št. 382-18/2001-7 z dne 30. 5. 2002.