Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2344. Spremembe in dopolnitve statuta javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o., stran 4912.

Na podlagi prvega odstavka 56. člena statuta javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 46/98) in ob soglasju Vlade Republike Slovenije z dne 25. 4. 2002 je nadzorni svet Pošte Slovenije, d.o.o. na 12. seji dne 24. 5. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o.
1. člen
V statutu javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. (Uradni list RS, št. 46/98) se spremeni prvi odstavek II. točke 7. člena tako, da se glasi:
I 64.11 Poštne storitve, ki niso obvezna gospodarska javna služba:
V notranjem prometu:
– prenos pisemskih pošiljk, paketov, EMS pošiljk, poštnih nakaznic,
– prenos odtisov za slepe do mase 7000 g,
– izdaja poštnih vrednotnic (poštnih znamk in celin),
– prodaja poštnih vrednotnic,
– izvoz poštnih vrednotnic,
– prodaja in zamenjava kuponov za odgovor,
– izdaja dovoljenj za izdelavo in uporabo priložnostnih poštnih žigov,
– prenos tiskovin,
– opravljanje poslov plačilnega prometa, hranilne in menjalniške službe ter drugih poslov denarnega poslovanja.
2. člen
V III. točki 7. člena se dodajo naslednje dejavnosti:
22.150 Drugo založništvo
22.210 Tiskanje časopisov
22.240 Priprava za tisk
25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
36.630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo
50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
52.471 Dejavnost knjigarn
52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
52.473 Dejavnost papirnic
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.482 Dejavnost cvetličarn
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.810 Fotografska dejavnost
74.843 Druge poslovne dejavnosti
92.512 Dejavnost arhivov.
3. člen
Na koncu 8. člena se črta pika in doda besedilo: »o čemer odloča generalni direktor«.
4. člen
V zadnji vrsti 17. člena se za besedo »sektorji« doda vejica in beseda »oddelki«.
5. člen
Na koncu 18. člena se črta besedilo »na osnovi predhodnega soglasja nadzornega sveta«.
6. člen
V drugi alinei 25. člena se beseda »poslovno« spremeni v »letno«.
7. člen
V peti alinei 25. člena se na koncu črta vejica in doda besedilo »in načinu pokrivanja izgube,«.
8. člen
Spremeni se šesta alinea 30. člena tako, da se glasi:
– izdaja pravilnike ter druge splošne in konkretne pravne akte Pošte Slovenije, d.o.o.
9. člen
V drugi alinei 38. člena se črta besedilo »in pravilnike«.
10. člen
V šesti alinei 38. člena se za besedo »obravnava« dodata besedi »in potrdi«.
11. člen
Črta se enajsta alinea 38. člena.
12. člen
V prvem odstavku 41. člena se črta besedilo »oziroma pri sklepanju v funkciji zbora Poštne banke Slovenije vsaj pet članov« in v drugem odstavku besedilo »razen v primeru, ko nadzorni svet v funkciji zbora Poštne banke Slovenije sprejema odločitve z 2/3 večino navzočih glasov«.
13. člen
Spremeni se druga alinea 44. člena tako, da se glasi:
– mnenje o letnem in revizijskem poročilu.
14. člen
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 56. člena.
15. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena tako, da se glasi:
Javno podjetje vodi poslovne knjige v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah in računovodskih standardov.
16. člen
Spremeni se 58. člen tako, da se glasi:
Letni računovodski izkazi javnega podjetja morajo biti revidirani s strani samostojne revizijske družbe.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik nadzornega sveta
Henrik Peternelj l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta javnega podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. na 72. redni seji z dne 25. 4. 2002 pod št. 347-05/2001-4.