Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2373. Odlok o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj, stran 4935.

Na podlagi 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01), 6. in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) ter na podlagi rezultata glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj, dne 12. 5. 2002 je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 30. redni seji dne 20. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kebelj
1. člen
S tem odlokom se za območje Krajevne skupnosti Kebelj, ki vključuje naselja Cezlak, Kebelj, Kot na Pohorju, Lukanja, Modrič, Nadgrad, in Podgrad na Pohorju, uvaja samoprispevek v denarju.
Samoprispevek se bo odmerjal po stopnji 1,5% od bruto dohodka zavezanca v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače.
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, to je od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2007.
2. člen
Samoprispevek se uvaja na podlagi izvedenega referenduma na območju Krajevne skupnosti Kebelj dne 12. 5. 2002, za investicijo novogradnja telovadnice v večnamenskem objektu na Keblju, po investicijskem programu, ki ga je Občinski svet občine Slovenska Bistrica sprejel na 28. redni seji dne 4. 2. 2002.
Skupna investicijska vednost znaša 129,455.793 SIT.
3. člen
Novogradnja telovadnice v večnamenskem objektu na Keblju se bo financirala iz naslednjih virov:
----------------------------------------------------------------
Vir financiranja                    Delež v %
----------------------------------------------------------------
KS Kebelj - samoprispevek                 30,90
KS Kebelj - drugi viri                   21,76
Občina Slovenska Bistrica                 25,65
MŠZŠ – Služba za investicije
MŠZŠ – Sektor za šport                   5,92
Skupaj                            100
----------------------------------------------------------------
 

Predvideni viri financiranja (po cenah 1. 1. 2001):
-----------------------------------------------------------------------------
Vir financiranja       Normativni del Nadnormativni del  Skupaj
-----------------------------------------------------------------------------
KS Kebelj - samoprispevek   0        40,000.000     40,000.000
KS Kebelj - drugi viri    12,768.283   9,137.850      21,906.133
Občina Slovenska Bistrica   22,736.603   5,405.681      28,142.284
MŠZŠ – Služba za investicije 20,429.000   0          20,429.000
MŠZŠ – Sektor za šport    0        7,660.970      7,660.970
Skupaj            55,933.886   62,204.501     118,138.387
-----------------------------------------------------------------------------
Predvideni viri in dinamika financiranja po tekočih cenah, ob upoštevanju predvidene inflacije za leto 2001 v deležu 8,5%, za leto 2002 v deležu 6,4% in zaključku investicije do septembra 2001:
------------------------------------------------------------------------------------------
Vir financiranja         Do leta 2000  Leto 2001   Leto 2002   Skupaj
------------------------------------------------------------------------------------------
KS Kebelj - samoprispevek    5,000.000    5,000.000   30,000.000   40,000.000
KS Kebelj - drugi viri      801.845     18,963.180   8,398.941   28,163.966
Občina Slovenska Bistrica    4,464.490    17,875.850   10,861.517   33,201.857
MŠZŠ – Služba za investicije   0        12,000.000   8,429.000   20,429.000
MŠZŠ – Sektor za šport      0        7,660.970   0       7,660.970
SKUPAJ              10,266.335   61,500.000   57,689.458   129,455.793
------------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 30,000.000 SIT.
5. člen
Po dokončanju investicijskega programa ni načrtovan presežek sredstev samoprispevka. V primeru morebitnih presežkov, se bodo presežki uporabili za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture na območju Krajevne skupnosti Kebelj.
6. člen
Zavezanec za samoprispevek je fizična oseba, ki ima pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka.
Zavezanec za samoprispevek je tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni pogoje iz 9. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01). Nove zavezance za samoprispevek enkrat letno ugotavlja občinska uprava na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljavcev zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem ugotavlja nove zavezance in o višini dohodkov, o osebah, starejših od petnajst let, ter o lastništvu in uporabi nepremičnin. Lastnost zavezanca pridobi fizična oseba s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem je pristojni organ ugotovil izpolnjevanje pogojev. O pridobitvi lastnosti zavezanca odloči občinska uprava z odločbo o odmeri samoprispevka.
Lastnost zavezanca za samoprispevek izgubi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je uveden samoprispevek, ne izpolnjuje več pogojev iz 9. člena zakona o samoprispevku. Izgubo lastnosti zavezanca enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov, pridobljenih od upravljavcev zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem se ugotavlja obstoj lastnosti zavezanca in o višini dohodkov, ter o lastništvu in uporabi nepremičnin. Lastnost zavezanca izgubi fizična oseba s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem je pristojni organ ugotovil neizpolnjevanje pogojev. O izgubi lastnosti zavezanca odloči občinska uprava z odločbo.
7. člen
Samoprispevek posameznega zavezanca se za obdobje enega leta odmeri po stopnji 1,5% od njegovega bruto dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, vendar največ od bruto dohodka v višini trikratne povprečne plače.
Samoprispevek posameznega zavezanca se za obdobje petih let odmeri tako, da se znesek samoprispevka, ugotovljen v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, pomnoži s številom let plačevanja samoprispevka.
8. člen
Zneski samoprispevka za vsako prihodnje leto se bodo revalorizirali enkrat letno na podlagi individualnih aktov (sklepov o revalorizaciji), praviloma do 30. novembra tekočega leta za naslednje leto, s katerimi bodo zavezancem na podlagi odločbe o odmeri samoprispevka določeni revalorizirani zneski samoprispevka za naslednje leto na osnovi podatkov o doseženih bruto dohodkih zavezanca v preteklem letu.
9. člen
Zavezanec uveljavlja oprostitve in znižanja samoprispevka tako, da vloži pisno vlogo pri Občinski upravi občine Slovenska Bistrica.
Zavezanca se lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje na njegovo zahtevo, na podlagi vloge iz katere mora biti razvidno, da njegovi tekoči bruto dohodki ne presegajo 25 odstotkov povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji.
10. člen
Samoprispevek plačuje zavezanec na ustrezni vplačilni račun v mesečnih obrokih najkasneje do 20. v mesecu, za pretekli mesec. Zbrana sredstva v celoti pripadajo Krajevni skupnosti Kebelj.
Za odmero in zbiranje sredstev je odgovorna Občinska uprava občine Slovenska Bistrica.
Za izvedbo investicijskega programa je odgovorna Občinska uprava občine Slovenska Bistrica in KS Kebelj.
Zbiranje samoprispevka in njegovo porabo nadzoruje Nadzorni odbor občine Slovenska Bistrica.
11. člen
Samoprispevek se zavezancu odmeri z letno upravno odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o pritožbi odloča župan.
12. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 10/032-031/30-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.