Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002, Kazalo


MINISTRSTVA

2393. Odredba o računih in načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2394. Pravilnik o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana"
2395. Pravilnik o sodnih tolmačih
2396. Sklep o imenovanju članov poravnalnega odbora izvedencev

USTAVNO SODIŠČE

2397. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. III lps 62/01
2398. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča
2399. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2400. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo GRADIM SLOVENSKI JEZIK 3, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 3. razredu osemletne osnovne šole
2401. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET IZ BESED 6, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 6. razredu osemletne osnovne šole
2402. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HURA ZA SLOVENŠČINO, delovni zvezek za jezik pri slovenščini v 6. razredu osemletne osnovne šole in v 7. razredu devetletne osnovne šole
2403. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SVET IZ BESED 7, delovni zvezek za književnost pri slovenščini v 7. razredu devetletne osnovne šole
2404. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 7, učbenik za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole
2405. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo IGRAJE V MATEMATIKO 7, delovni zvezek za matematiko v 7. razredu devetletne osnovne šole
2406. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA 9, učbenik za biologijo v 9. razredu devetletne osnovne šole
2407. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom GOSPODINJSTVO, učbenik za 6. razred osnovne šole s prilagojenim programom
2408. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1, delovni zvezek za geografijo v 3. letniku gimnazij
2409. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole INFORMATIKA, učbenik za informatiko v gimnazijah, srednje tehniških in strokovnih šolah
2410. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZBIRKA 4 KNJIŽIC: Začenjamo s časom, Začenjamo s seštevanjem in odštevanjem, Začenjamo s štetjem, Začenjamo z oblikami
2411. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZABAVNE ŽABICE, Zbirka 10 delovnih zvezekov za razvijanje matematičnega mišljenja v 1. triletju devetletne osnovne šole
2412. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRA S KARTAMI - VREDNOSTI ŠTEVILSKIH IZRAZOV
2413. Sklep o potrditvi učnega sredstva OD ATOMA DO MOLEKULE, za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
2414. Sklep o potrditvi učnega sredstva GEOMETRIJA, zbirka nalog za gimnazije in druge srednje šole
2415. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POZDRAVLJEN, SVET, 3. snopiči, učbenik za književnost pri slovenščini v 4. razredu devetletne osnovne šole
2416. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KAKO LEP JE SVET, delovni zvezek k berilu Pozdravljen svet za 4. razred devetletne osnovne šole

OBČINE

Borovnica

2417. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Borovnica

Dobrna

2418. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

2419. Odlok o občinskih cestah
2420. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrova-Polhov Gradec

Dobrovnik

2421. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik

Gornja Radgona

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2002
2423. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci

Kamnik

2424. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2001
2425. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2002
2426. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika Občinske volilne komisije Kamnik
2427. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
2428. Program dejavnosti "ravnanje z odpadki v Občini Kamnik"

Kobarid

2429. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, dopolnjenega leta 1996 za območje Občine Kobarid

Komen

2430. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2001
2431. Sklep o začasnem financiranju

Mirna Peč

2432. Program priprave za ureditveneni načrt kamnoloma Čemše

Rogatec

2433. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2002

Slovenske Konjice

2434. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice

Trebnje

2435. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varovanju virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine pitne vode
2436. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2437. Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje s programsko zasnovo za ureditveni načrt za kamnolom Vrhpeč in programsko zasnovo za ureditveni načrt za peskokop Brezje ter dopolnitev urbanistične zasnove Mirna
2438. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje

Zreče

2439. Odlok o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na območju Občine Zreče
2440. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum INTERBUS) (MSMOAP)

Vlada Republike Slovenije

48. Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembah Protokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
49. Uredba o ratifikaciji Protokola o spremembah Protokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
50. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola o spremembah Protokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
51. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost