Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2352. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2001, stran 4921.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99-popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 29. redni seji dne 13. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2001. Sprejme se zaključni račun krajevnih skupnosti Občine Kočevje za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2001 je realiziran v naslednjih zneskih:
1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov            Realizacija 2001
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.860,187.764,01
TEKOČI PRIHODKI (70+71)              994,181.946,66
70 DAVČNI PRIHODKI                817,560.436,52
700 Davki na dohodek in dobiček          624,834.050,37
703 Davki na premoženje              83,358.029,41
704 Domači davki na blago in storitve       109,368.356,74
706 Drugi davki                        –
71 NEDAVČNI PRIHODKI               176,621.510,14
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 103,803.533,70
711 Takse in pristojbine              10,352.950,47
712 Denarne kazni                   82.939,69
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      6,985.628,08
714 Drugi nedavčni prihodki            55,396.458,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI               50,568.326,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     32,917.055,70
721 Prihodki od prodaje zalog                 –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja             17,651.270,50
73 PREJETE DONACIJE                 3,025.685,15
730 Prejete donacije iz domačih virov        2,155.000,00
731 Prejete donacije iz tujine            870.685,15
74 TRANSFERNI PRIHODKI              812,411.806,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij             812,411.806,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.846,395.604,34
40 TEKOČI ODHODKI                 464,267.919,25
400 Plače in drugi izdatki zaposleni       105,449.644,70
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   15,164.536,30
402 Izdatki za blago in storitve         338,072.455,42
403 Plačila domačih obresti             4,081.282,83
409 Rezerve                     1,500.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI                670,831.619,65
410 Subvencije                   41,616.096,39
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   101,966.493,31
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam                     64,939.661,77
413 Drugi tekoči domači transferi         462,309.368,18
414 Tekoči transferi v tujino                 –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI             499,033.256,95
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      499,033.256,95
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI            212,262.808,49
430 Investicijski transferi            212,262.808,49
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         13,792.159,67
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       21,197.443,16
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)      21,197.443,16
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          21,197.443,16
750 Prejeta vračila danih posojil          4,648.812,50
751 Prodaja kapitalskih deležev          16,548.630,66
752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       –
440 Dana posojila                       –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije                     –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)            –
C) RAČUN FINANCIRANJA               36,232.459,50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              60,000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE                  60,000.000,00
500 Domače zadolževanje              60,000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            23,767.540,50
55 ODPLAČILA DOLGA                 23,767.540,50
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             71,222.062.33
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)       –34,989.602,83
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)           34,989.602,83
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC TEK. LETA  160,724.496,40
3. člen
2. Sredstva rezervnega sklada
Stanje sredstev na koncu preteklega
leta (2000)                    28,756.644,99
Prihodki – izločitev                1,500.000,00
Odhodki                       2,462.832,99
Stanje sredstev na koncu tekočega leta
(2001)                       27,793.812,00
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2001 v znesku 27,793.812 SIT se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto 2002.
4. člen
3. Sredstva krajevnih skupnosti
Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki + ostanek sredstev iz
preteklih let                   47,645.149,65
Odhodki                      35,494.264,88
Stanje sredstev na koncu tekočega leta
(2001)                       12,150.884,77
Po zaključnih računih krajevnih skupnosti Občine Kočevje se stanje sredstev na računih konec leta 2001 vključi v finančne načrte za leto 2002. Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja posamezne krajevne skupnosti so sestavni del tega odloka.
Bilance prihodkov in odhodkov, računov finančnih terjatev in naložb, računov financiranja proračuna in krajevnih skupnosti ter bilanca rezerv so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-3/00-0121
Kočevje, dne 20. maja 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.