Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

739. Uredba o obrambnem načrtovanju
740. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu
741. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
742. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife
743. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
838. Uredba o dajanju soglasij k veleprodajnim cenam zdravil in medicinskih pripomočkov za humano rabo
839. Uredba o spremembi uredbe o določitvi najvišjih cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev
840. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva

Sklepi

744. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

745. Odredba o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za čiščenje žarometov (št. 45.01)
746. Odredba o homologiranju vozil glede na preprečevanje nevarnosti požara (št. 34.00)
747. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.08)
748. Odredba o homologiranju cestnih vozil glede na zaviranje (št. 13.07)
749. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o homologiranju dieselskih motorjev in vozil, opremljenih z dieselskimi motorji, glede na emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49)
750. Odredba o homologiranju motornih vozil z najmanj štirimi kolesi glede na emisijo hrupa (št. 51.02)
751. Odredba o homologiranju nadomestnih naprav za dušenje zvoka (št. 59.00)
752. Odredba o homologiranju varnostnih sedežev za otroke v motornih vozilih (št. 44.02)
753. Odredba o homologiranju vozil glede na radijske motnje - elektromagnetno združljivost (št. 10.02)
754. Odredba o homologiranju tovornih motornih in priklopnih vozil ter polpriklopnikov glede bočne zaščite (št. 73.00)
755. Odredba o homologiranju parkirnih svetilk cestnih motornih vozil (št. 77.00)
756. Odredba o homologiranju motoplaščev za motorna kolesa (št. 75.00)
757. Odredba o homologiranju bočnih svetilk za označevanje motornih in priklopnih vozil (št. 91.00)
758. Odredba o homologiranju žarometov za dnevno vožnjo za cestna motorna vozila (št. 87.00)
759. Odredba o homologiranju nadomestnih zavornih elementov (zavornih ploščic in čeljusti) za motorna in priklopna vozila (št. 90.00)
760. Odredba o homologiranju vozil glede krmilja (št. 79.00)
761. Odredba o homologiranju vozil glede omejevanja njihove najvišje hitrosti in glede vgradnje homologirane naprave za omejevanje hitrosti (SLD) ter naprav za omejevanje hitrosti (SLD) - (št. 89.00)
762. Odredba o homologiranju vzvratnih ogledal in vgradnje vzvratnih ogledal na krmilne vilice motornih koles s prikolico ali brez nje (št. 81.00)
763. Odredba o homologiranju koles z motorjem glede na namestitev svetlobne opreme (št. 74.00)
764. Odredba o homologiranju žarometov z dolgim in kratkim svetlobnim pramenom za kolesa z motorjem in njim enaka cestna motorna vozila (št. 76.00)
765. Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.02)
766. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Kuzma
767. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Puconci
768. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Hodoš-Šalovci
769. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Moravske Toplice
770. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Lendava
771. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o enotni metodologiji računalniškega vodenja knjige gostov s kopijo ali brez nje
772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju zdravil
773. Navodila o vsebini in načinu vodenja evidenc o vloženih zahtevah, o izdanih odločbah in o izvršitvi odločb v postopku denacionalizacije
774. Navodila o postopku za plačilo provizije za poroštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev

BANKA SLOVENIJE

841. Sklep o spremembi sklepa o četrti izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

775. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1996

OBČINE

Bled

776. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 1996
777. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Bled
778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta Zasip SD-12-A
779. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje nove...
780. Program priprave prostorsko izvedbenega akta novelacija zazidalnega načrta za CTP Bled
781. Sklep k povečanju oskrbnih cen za otroke v vrtcih Občine Bled

Bohinj

782. Odlok o ustanovitvi redarske službe Občine Bohinj

Borovnica

783. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica

Brežice

784. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice
785. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov občinske volilne komisije

Cankova-Tišina

786. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cankova-Tišina

Črnomelj

787. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1995
788. Odlok o spremembi odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
789. Odlok o prometni ureditvi v naseljih Občine Črnomelj

Gornja Radgona

790. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 1996
791. Sklep o določitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996 v Občini Gornja Radgona
792. Sklep o opravljanju dimnikarskih storitev na območju Občine Gornja Radgona

Idrija

837. Poslovnik Občinskega sveta občine Idrija

Kamnik

793. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina
794. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi komisije za pripravo zbornika o povojnih množičnih pobojih v Občini Kamnik
795. Sklep o soglasju k statutu Matične knjižnice Kamnik

Krško

796. Odlok o zazidalnem načrtu "Ureditev vaškega jedra v vasi Zdole"

Kuzma

797. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti
798. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Kuzma

Ljutomer

799. Sklep o razpisu referenduma

Medvode

800. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Medvode za leto 1996
801. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Murska Sobota

802. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1995
803. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti
804. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
805. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 1996
806. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje gramoznice ob Bakovski ulici (soboška kamešnica)

Osilnica

807. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 1995
808. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Osilnica
809. Pravilnik o štipendiranju

Postojna

810. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Postojna za leto 1995
811. Odlok o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1996
812. Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območji S5 in P3 v Postojni
813. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
814. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Rogatec

815. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1996

Sevnica

816. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1995

Šentjur pri Celju

817. Odlok o varovanju pitne vode zajetja za Kalobje
818. Odlok o varstvu vodnega vira Podgorje
819. Odlok o varovanju pitne vode za Prevoje
820. Odlok o varstvu vodnega vira zajetja Žamerk Loka pri Žusmu
821. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu vodnih virov "Kozarica" Šentjur pri Celju
822. Sklep o javni razgrnitvi osnutka razširitve zazidalnega načrta cone C-10-R v Šentjurju
823. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šentjur pri Celju - za območje vodnega vira Hrastje, dopolnjen v letu 1996

Škocjan

824. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1995
825. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 1996
826. Odlok o uskladitvi statuta Občine Škocjan z zakonom o upravi
827. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 1996

Škofja Loka

828. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Kidričeve ceste v Škofji Loki R 314 odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700 odsek 1077 od km 0.000 do km 0.590

Štore

829. Proračun Občine Štore za leto 1996
830. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore
831. Odlok o komunalnih taksah v Občini Štore

Zavrč

832. Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč

Zreče

833. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1996
834. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Zreče
835. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Zreče
836. Pravilnik o dodelitvi posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti