Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

796. Odlok o zazidalnem načrtu "Ureditev vaškega jedra v vasi Zdole", stran 1177.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 26/90) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9; 6/94 – odločba US RS 45/94 odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 14. seji dne 22. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu “Ureditev vaškega jedra v vasi Zdole”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt “Ureditev vaškega jedra v vasi Zdole”, ki ga je izdelal Elite d.o.o. Krško pod številko 40047/U.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
A. Tekstualni del
1. Obrazložitev
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo
B. Grafični 1. Izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana v         M 1:5000
2. Geodetska podloga                  M 1:2880
3. Kopija katastrskega načrta              M 1:500
4. Obstoječe stanje                   M 1:500
5. Arhitektonsko zazidalna situacija          M 1:500
6. Pogled, prereza A-A, B-B               M 1:500
7. Situacija infrastrukture               M 1:500
8. Zakoličbena situacija                M 1:500
9. Ukrepi za obrambo in zaščito             M 1:500
10. Organizacija programa po etažah           M 1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Pleterje
246/5, 247, 246/4, 1480.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU
4. člen
V zazidalnem območju so dopustne gradnje in ureditve:
– poslovnih in začasnih objektov;
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij;
– zelenih površin.
5. člen
V območju zazidalnega načrta, ki je namenjeno poslovni in športni dejavnosti so dovoljeni naslednji posegi v prostor:
– sanacije, adaptacije;
– tekoča vzdrževalna dela;
– rušitve, prestavitve;
– nova pozidava;
– ureditev zemljišč;
– pomožni objekti.
6. člen
Na obravnavanem območju so dovoljene naslednje dejavnosti:
poslovne, oskrbne, storitvene, servisne, nehrupna in čista obrt, športne.
7. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče, z maksimalno 60 % pozidavo.
8. člen
Na območju zazidalnega načrta je predvidena naslednja izraba prostora:
– poslovni objekti;
– objekt nadstrešnice;
– spomenik;
– pomožni objekti;
– manipulativno dvorišče;
– športno igrišče;
– parkirišča;
– zelenice;
– prostor za kontejnerje.
9. člen
Poslovni objekt na parcelni št. 246/3:
Zasnova
– tloris v obliki črke “L”
– klet – skladišča, garderobe, sanitarije, kotlarna...
– pritličje – poslovni prostori, trgovina, pošta, okrepčevalnica, garaže...
– podstrešje – poslovni prostori, sejna dvorana, stanovanje...
Konstrukcija: klasična, zidana ali betonska.
Gabariti:
– max. 12 × 22 m za pritlični objekt z izkoriščenim podstrešjem;
– kota slemena max. 10 m nad koto terena;
– max. 9 × 10 m za visokopritlični objekt z izkoriščenim podstrešjem;
– kota slemena max. 9,5 m nad koto terena in ne sme presegati sleme pritličnega objekta;
– max 4 × 4 m za objekt stolpa;
– kota slemena max. 13 m nad koto terena in mora presegati sleme pritličnega objekta.
Kota pritličja:
– za pritlični objekt je načelno enaka koti terena, natančno pa se določi v postopku prostorske dokumentacije;
– za visokopritličen in objekt stolpa je kota pritličja nižja za 1,5 m od kote pritličja pritličnega objekta.
Streha: razgibana, dvokapna ali večkapna, večkrat lomljena z uporabo čopov in centralne frčade, naklona 30 do 40 stopinj.
Kritina:
– bitumenska skodla ali opečna kritina temnorjave barve ali rdeče barve;
– prepovedano je uporabljati plastično, betonsko ali pločevinasto kritino ter salonitne plošče.
Fasada: možna je kombinacija treh materialov.
Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: frčade proti glavni cesti, strešna okna, svetlobne kupole proti dvorišču.
Gradbena linija: paralelna s cesto.
10. člen
Objekt nadstrešnice na parcelni št. 246/1.
Zasnova: kvadraten tloris – pritličje – prodaja vstopnic ali (in) pijač.
Konstrukcija: leseni objekt.
Gabariti: max. 5,0 × 4,0 m, kota slemena max. 5 m nad koto terena.
Kota pritličja: je načelno enaka koti terena, natančno se določi v postopku tehnične dokumentacije.
Pomožni objekti so sestavni del glavnih objektov.
11. člen
Športno igrišče je na parcelni št. 246/1.
Zasnova: igrišče je namenjeno za igranje rokometa, košarke in malega nogometa. Z dveh strani so tribune za gledalce.
Konstrukcija: igrišče je asfaltirano, vkopano v teren za 1m od najvišje kote terena. Tribune so v zemeljski izvedbi.
Gabariti: igrišče je dimenzij 40 × 20 m. Ob igrišču so peš poti širine 2 do 3 m.
Kota igrišča: 98,80 m.
12. člen
Manipulativno dvorišče je asfaltirano ali tlakovano. Možna je uporaba tlakovcev različnih barv. Namenjeno je za manipulacijo in parking gasilskih vozil in vozil oskrbe.
13. člen
Prostor za spomenik je tlakovan z enako obliko in barvo tlakovcev kot manipulativno dvorišče, neposredna okolica se hortikulturno uredi.
14. člen
Prostor za zastave je tlakovan z enako obliko in barvo tlakovcev kot manipulativno dvorišče.
15. člen
Parkirišča so asfaltirana z vrisanimi parkirnimi mesti.
16. člen
Zelenice:
– ob cesti in parkirišču ter ob poljski poti so zasajene z visokim drevjem;
– ostali del parcele je zatravljen.
17. člen
Prostor za kontejnerje je betoniran in ograjen s treh strani z leseno ograjo ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
18. člen
Promet
Trasa lokalne ceste Krško–Pohanca ostane nespremenjena. Ob jugovzhodni strani ceste se zgradi asfaltiran peš pločnik minimalne širine 1,2 m.
Paralelno z lokalno cesto v dolžini 100 m se zgradi nova, enosmerna, asfaltirana dostopna cesta, širine 3,5 m z enostranskim asfaltiranim pločnikom minimalne širine 1,2 m.
Ob dostopni cesti se uredijo asfaltirana parkirišča pod kotom 45 stopinj, širine 4 m z vgrajenim lovilcem olj.
Peš poti so posute s peskom, utrjene, širine 2–3 m. Stopnice, ki se pojavljajo na peš poteh, so vkopane v teren, pokrite s kamnitimi ploščami.
19. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Za oskrbo z pitno in požarno vodo se uporablja voda iz črpališča Graben.
Nova, prestavljena trasa primarnega, vaškega vodovoda seizvede v dolžini 70m, s PE cevmi profila 110mm na globini minimalno 80 cm. Pri poslovnem objektu se izvede priključek za objekt in odcep za obstoječi objekt izven obravnavanega območja. Vodovodne cevi se polagajo na peščeno posteljico.
Ob prečkanju ceste se zaščitijo z betonskimi cevmi profila 30 cm.
Izvede se hidrantno omrežje z enim nadzemnim hidrantom v osrednjem delu zazidalnega načrta iz PE cevi profila 80 mm, ki se priključi na primarni vodovod.
20. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija se spelje v triprekatne, betonske, vodotesne greznice na praznenje z možnostjo kasnejšega priključka na bodoče kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode s strehe in igrišča so speljane preko peskolovov v ponikovalnico, enako meteorne vode s parkirnih površin preko lovilcev olj.
Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, zunanje ureditve in objektov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
21. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo v tipskih 700-litrskih zabojnikih in se odvažajo s smetarskimi vozili na skupno deponijo v Spodnjem Starem Gradu.
22. člen
Elektroenergetsko omrežje
Nizkonapetostno omrežje
Izvede se priključek na obstoječe nizkonapetostno omrežje v dolžini 20 m s tipiziranim kablovodom PP 41 4 × 70 mm2, ki se položi direktno v zemljo na globino 80 cm. Pri prečkanju ceste se kablovod zaščiti z PVC cevjo profila 110 mm.
Od objekta do igrišča v dolžini 40 m se položi kablovod v PVC cev profila 110 mm.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se priključi na vod javne razsvetljave ali na polje javne razsvetljave v trafo-postaji. Vod javne razsvetljave se položi direktno v zemljo na dolžini 90 m skupaj z valjancem Fe/Zn 255 × 4 mm na globini 80 cm. Tipske kandelabrske svetilke so višine 4,5 m na medsebojnem razmiku 30 m.
23. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je z individualnimi kurišči.
24. člen
TK omrežje
Obstoječe zemeljsko omrežje se prestavi. Kabelska kanalizacija poteka v zelenici ob cesti in se izvede v PVC ceveh profila 110 mm, ki so položene v izkopan rov 0 × 0,4 m, v dolžini 170 m. Dovoljen je le ročni izkop in zasip zemlje.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
25. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje hidrantno omrežje;
– v notranjosti objekta se namestijo gasilni aparati;
– strelovodna zaščita;
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite;
– v času gradnje skladišče vnetljivih snovi.
26. člen
Potres
Potrebno je dimenzioniranje konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
27. člen
Zaščita okolja in hrup
Na vseh parkiriščih in površinah, kjer je možnost iztekanja olj je potrebno izvesti lovilce olj.
Vse dimnovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi tehnološkimi in odpadnimi vodami onesnaževale okolje.
28. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
29. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti klančine za invalide naklona 1:16.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
30. člen
I. Etapa
Potrebno je prestaviti telefonsko omrežje in del vodovoda ter komunalno opremiti parcelo.
II. Etapa
Potrebno je zgraditi dostopno cesto in izvesti zemeljska dela.
III. Etapa
Gradnja poslovnega objekta, nadstrešnice, ureditev igrišča.
IV. Etapa
Urejanje zelenih, javnih površin, postavljanje cestne opreme ipd.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
31. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
32. člen
Izvajalec je dolžan, da v času gradnje zagotovi varen prometni režim.
33. člen
Zaradi izgradnje novega pločnika ob cesti ter izvedbe elektro priključka čez cesto je potrebno obnoviti poškodovano cestišče.
VIII. TOLERANCE
34. člen
Tolerance za vertikalne in horizontalne gabarite objektov so 10% za ostale ureditve v prostoru pa 5%.
Pri projektiranju poslovnega objekta so dopustna odstopanja od organizacije programa po etažah.
35. člen
Za tolmačenje tega odloka je zadolžena pristojna urbanistična služba pri Občini Krško.
IX. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Nadzor pri izvajanju zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini Krško.
37. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na oddelku za urejanje prostora Občine Krško in pri ELITE d.o.o., Krško.
38. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka o zazidalnem načrtu preneha veljati odlok o spremembi odloka o urbanističnem programu in urbanističnem redu za območje Občine Krško (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/79) v delu, ki ga obravnava predmetni zazidalni načrt.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/95-1/15
Krško, dne 22. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti