Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

759. Odredba o homologiranju nadomestnih zavornih elementov (zavornih ploščic in čeljusti) za motorna in priklopna vozila (št. 90.00), stran 1138.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju nadomestnih zavornih elementov (zavornih ploščic in čeljusti) za motorna in priklopna vozila (št. 90.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Nadomestni zavorni elementi s tornimi oblogami (zavorne ploščice in čeljusti), ki se uporabljajo v tornih zavornih sistemih motornih in priklopnih vozil, ki lahko vozijo na javnih cestah, morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na nadomestne zavorne elemente s torno oblogo (zavorne ploščice in čeljusti), ki se vgrajujejo v vozila kategorij* M1 in M2 (< 3.5 t), N1 ter O1 in O2, ki so homologirana glede zavor po pravilniku ECE R 13.
3 ZAHTEVE
3.1 Splošno
Nadomestni zavorni element mora biti takšen in tako izdelan, da v primeru vgradnje v vozilo namesto izvirnega elementa zagotavlja učinek zavor, ki je enak homologiranemu po dodatku št. 4 pravilnika ECE R 13. Še posebej
a) mora vozilo, opremljeno z nadomestnimi zavornimi elementi, ustrezati vsem ustreznim zavornim predpisom pravilnika ECE R 13;
b) mora nadomestni zavorni element izkazati take dinamične torne lastnosti, ki so primerljive z lastnostmi izvirnega zavornega elementa;
c) mora nadomestni zavorni element imeti primerne mehanske lastnosti.
3.2 Šteje se, da nadomestni zavorni element ustreza zahtevam 3. točke te odredbe, če je tip tega zavornega elementa že naveden v homologaciji vozila po pravilniku ECE R 13.
3.3 Preskus vozila / skladnost s pravilnikom ECE R 13
Preskusno vozilo, ki je predstavnik tipa vozila, za katerega se zahteva homologacija nadomestnega zavornega elementa, mora imeti vgrajene te nadomestne zavorne elemente ter mora biti opremljeno s preskusnimi napravami za preskušanje zavor skladno z določili pravilnika ECE R 13.
3.3.1 Učinkovitost zavornega sistema vozila je treba preskusiti po ustreznih zahtevah 1. odstavka dodatka št. 4 pravilnika ECE R 13.
3.3.2 Vozilo mora izpolniti vse zahteve 2. in 3. odstavka dodatka št. 4 pravilnika ECE R 13, ki veljajo za to kategorijo vozila.
3.4 Občutljivost na hitrost
Občutljivost na hitrost je treba meriti po enem od načinov, opisanih v točki 1.2 in 2.2 dodatka št. 3 pravilnika ECE R 90.00, rezultate pa prikazati skladno s točko 1.2.2 oziroma 2.2.2. Pojemki, izmerjeni pri višjih hitrostih, smejo odstopati za največ + / -15% od pojemkov, izmerjenih pri nižjih hitrostih.
3.5 Primerjava dinamičnega trenja
Treba je opraviti primerjavo dinamičnega trenja med nadomestnim in izvirnim zavornim elementom, pri tem pa primerjati rezultate po eni od navedenih metod:
3.5.1 Preskus vozila po 1. odstavku dodatka št. 3 pravilnika ECE R 90.00.
3.5.2 Preskus na preskusni napravi z vztrajnikom po 2. odstavku dodatka št. 3 pravilnika ECE R 90.00.
3.5.3 Šteje se, da so lastnosti dinamičnega trenja nadomestnega zavornega elementa enakovredne lastnostim izvirnega, če se vrednosti pojemkov, izmerjene v hladnem stanju pri ustrezni pritisni sili oziroma ustreznem tlaku v zavorni napeljavi, ne razlikujejo več kot 15%.
3.6 Mehanske lastnosti
3.6.1 Nadomestne zavorne elemente, za katere se zahteva homologacija, je treba preskusiti na strižno trdnost po standardu ISO 6312:1981.
3.6.1.1 Najnižja dovoljena strižna trdnost znaša 250 N/cm2 za zavorne ploščice in 100 N/cm2 za zavorne čeljusti.
3.6.2 Nadomestne zavorne elemente, za katere se zahteva homologacija, je treba preskusiti na tlačno trdnost po standardu ISO 6310.
3.6.2 Izmerjena stisljivost pri zavornih ploščicah ne sme preseči 2% pri temperaturi prostora in ne 5% pri temperaturi 400 °C, pr zavornih čeljustih pa ne 2% pri temperaturi prostora in ne 4% pri 200 °C.
3.7 Pakiranje in označevanje
3.7.1 Nadomestne zavorne elemente, ki so skladni s tipom, za katerega je bila podeljena homologacija po zahtevah te odredbe, je dovoljeno prodajati samo v kompletih za posamezne osi vozila.
3.7.2 Vsak komplet mora biti zapakiran v posebni zaprti embalaži, ki mora biti tako izvedena, da je vsako predhodno odpiranje takoj opazno.
3.7.3 Na vsakem paketu morajo biti naslednji podatki:
3.7.3.1 število nadomestnih zavornih elementov, ki jih paket vsebuje,
3.7.3.2 ime proizvajalca ali trgovska oznaka,
3.7.3.3 naziv in tip nadomestnih zavornih elementov,
3.7.3.4 vozilo, os in tip zavore, za katerega je vsebina paketa homologirana,
3.7.3.5 homologacijska oznaka.
3.7.4 Vsakemu paketu mora biti priloženo navodilo za vgradnjo, ki mora vsebovati tudi napotke glede pribora.
3.7.5 Vsak nadomestni zavorni element mora biti označen z naslednjimi homologacijskimi oznakami:
3.7.5.1 homologacijskim znakom,
3.7.5.2 datumom proizvodnje (najmanj mesec in leto)
3.7.5.3 nazivom in tipom torne obloge.
4 PRESKUŠANJE NADOMESTNIH ZAVORNIH ELEMENTOV
4.1 Preskušanje nadomestnih zavornih elementov v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 90.00. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 90.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA NADOMESTNIH ZAVORNIH ELEMENTOV
5.1 Homologacija nadomestnih zavornih elementov v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 90.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost nadomestnih zavornih elementov v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje Odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).
7 VELJAVNOST
7.1 Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati Pravilnik o obveznem atestiranju zavornih oblog za motorna in priklopna vozila in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 76/90)
7.2 Ta odredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 6.1-03/94-005/73
Ljubljana, dne 15. februarja 1996.
Minister za znanost in tehnologijo
dr. Andrej Umek l. r.
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št.
14/93).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti