Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

803. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti, stran 1183.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 16. seji dne 29. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za obnovo čistilne naprave v Murski Soboti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana bivše Občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 in njegovih sprememb sprejme lokacijski načrt za obnovo čistilne naprave, ki ga je izdelala ZEU Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota pod številko 1/95-LN/MS, julija 1995.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. splošni del
2. povzetek strokovnih podlag
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
4. soglasja pristojnih organov.
Grafični del obsega:
1. prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
2. prikaze prostorskih ureditev po posameznih področjih.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Obseg ureditve vključuje naslednje parcele – k. o. Murska Sobota
3853 delno
3854 delno
3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4
3751 (delno), 3757 (delno).
Celotna ograjena površina znaša ca. 3,54 ha.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju iz prejšnjega člena bo obnovljena čistilna naprava v Murski Soboti.
Obnova čistilne naprave zajema 3 sklope objektov in naprav:
– naprave za čiščenje odpadnih voda
– upravni in spremljajoči objekti
– končna dispozicija blata in preverba kakovosti odpadnih voda pred izpustom v reko Ledava.
Oblikovanje naprav za čiščenje upošteva obstoječe stanje; predvideno tehnologijo in zmogljivosti čiščenja ter zahteve po varstvu okolja.
Upravni in spremljajoči objekti se gradijo v pritlični izvedbi z dvokapnimi strehami, tako da so izpolnjeni tehnološki, sanitarno-higienski in ustrezni delovni pogoji.
Za odlaganje blata so rezervirane ustrezne površine, ki zavisijo od količin in neoporečne uporabnosti v kmetijske namene.
Okrasna laguna se oblikuje in prilagodi naravnemu okolju.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Pri zakoličbi upravnih in spremljajočih objektov se mora upoštevati rezervat za predvideno vzhodno obvoznico križanja predvidenih komunalnih vodov z obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo, dela se morajo izvajati izključno v skladu s pogoji upravljalcev posameznih objektov in naprav. Na vseh mestih križanja se morajo obstoječi komunalni vodi predhodno zakoličiti, da se določi njihova natančna lega.
Vsa dela v bližini in na obstoječi komunalni infrastrukturi se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca oziroma jih izvaja upravljalec sam.
Dosledno je potrebno upoštevati pogoje iz posameznih soglasij k urbanistični in kasneje tehnični dokumentaciji.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Neposredna okolica mora biti zaščitena proti morebitnemu škodljivemu vplivu čistilne naprave z visoko rastočim drevjem.
7. člen
Dostop do sosednjih obdelovalnih površin mora biti omogočen ob južni strani kompleksa čistine naprave.
VI. ETAPNOST IZVEDBE
8. člen
Gradnja posameznih objektov in naprav se lahko izvaja po etapah, odvisno od tehnologije nujnosti in dotoka finančnih sredstev.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
9. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitor posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice za graditve
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje
– zagotoviti nemoteno delovanje čistilne naprave v času preureditve obstoječih naprav
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
10. člen
Pred uporabnim dovoljenjem si upravljalec mora urediti interne predpise (navodila in pravilnike) za uporabo in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.
VIII. TOLERANCE
11. člen
Lega posameznih objektov in naprav je določena v ureditveni situaciji. Odstopanja od lege in gabaritov so možna, če se na osnovi detajlnih proučevanj ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve oziroma če na podlagi natančnih podatkov o legi komunalnih vodov predlagana rešitev ni možna. S tako rešitvijo morajo soglašati vsi prizadeti v prostoru.
IX. NADZOR
12. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom opravlja pristojna inšpekcijska služba.
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Lokacijski načrt je na vpogled vsem občanom, krajanom in organizacijam na sedežu Mestne občine Murska Sobota – oddelek za okolje in prostor in upravljalcu čistilne naprave.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-9/95
Murska Sobota, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti