Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

732. Zakon o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (ZPDNFS)

Odloki

633. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
634. Odlok o razrešitvi okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Murski Soboti
635. Odlok o razrešitvi okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Grosupljem
636. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Radljah ob Dravi - predstojnica organa
637. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljubljani
638. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem na Ptuju
639. Odlok o izvolitvi sodnice za prekrške s sedežem v Ljutomeru
733. Odlok o uporabi proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški (OdUTPR)

Drugi akti

632. Program razvoja gozdov v Sloveniji (NPRG)
640. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

641. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Turčiji
642. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Južni Afriki
643. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Portugalski republiki
644. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Indiji
645. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Slovaški republiki
646. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Kraljevini Danski
647. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

648. Odlok o predčasnem odpustu s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

734. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
735. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996

Sklepi

736. Sklep o spremembah in dopolnitvah programske zasnove za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju
737. Sklep o določitvi dneva pomorstva

MINISTRSTVA

649. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ljutomer
650. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev, mesa ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Sisačko-Moslavačke županije v Republiki Hrvaški
651. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti
652. Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
653. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji
654. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

655. Odločba o ugotovitvi, da 13.a člen zakona o lokalni samoupravi ni v neskladju z ustavo
656. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 17. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
657. Odločba o razrešitvi spora o pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah in Upravno enoto v Slovenskih Konjicah v denacionalizacijski zadevi Sonje Milavec
658. Odločba o rešitvi spora o pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah in Upravno enoto v Slovenskih Konjicah v denacionalizacijski zadevi Matilde Vok
659. Odločba o ugotovitvi, da določba drugega odstavka 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor ni v neskladju z ustavo, o ugotovitvi, da je zakon o volitvah v Državni zbor v neskladju z ustavo, kolikor ne predpisuje obvezne objave...

BANKA SLOVENIJE

738. Navodilo o dopolnitvi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

SODNI SVET

660. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije, ki ponavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

661. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za februar 1996
662. Sklep o potrditvi priročnika: Podjetništvo za srednje šole
663. Sklep o potrditvi učbenika: Zbirka nalog iz osnov elektrotehnike II
664. Sklep o potrditvi učbenika: Veni, vidi, didici, 1. del
665. Sklep o potrditvi učbenika: Gospodarsko poslovanje 5
666. Sklep o potrditvi vaj: Stari in srednji vek
667. Sklep o potrditvi vaj: Vzpon meščanstva
668. Sklep o potrditvi učbenika: Geografske značilnosti Slovenije
669. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Geografske značilnosti Slovenije
670. Sklep o potrditvi učbenika: Farmacevtska tehnologija
671. Sklep o potrditvi učbenika: Kemijska tehnika
672. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: Zopet v šoli
673. Sklep o potrditvi priročnika: I nostri canti
674. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: Az en abecem
675. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Gyongybetuk
676. Sklep o potrditvi poskusnega berila: Elso olvasokonyvem
677. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Szepen, Helysen-Irasmunkafuzet
678. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: A betuk vilaga
679. Sklep o potrditvi poskusnega berila: Hetszinvarazs - Olvasokonyv
680. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Hetszinvarazs-Munkafuzet
681. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Nyelvtan - Helyesiras munkatankonyv
682. Sklep o potrditvi poskusnega berila: Hetszinvirag-Olvasokonyv
683. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka Hetszinvirag - Munkafuzet
684. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Nyelvtan - Helyesiras munkatankonyv
685. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Fogalmazas munkafuzet
686. Sklep o potrditvi poskusnega berila: Hetszinvilag - Olvasokonyv
687. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Hetszinvilag - Olvasas munkafuzet
688. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Nyelvtan-Helyesiras munkatankonyv
689. Sklep o potrditvi poskusnega delovnega zvezka: Fogalmazasi munkafuzet
690. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: Kerek perec
691. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika: Magyar nyelvlkonyv
692. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Destrnik-Trnovska vas

693. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Destrnik-Trnovska vas za leto 1995

Juršinci

694. Odlok o proračunu Občine Juršinci za leto 1996

Kamnik

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990
696. Odlok o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok
697. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije v 5. volilni enoti
698. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Šmartno v Tuhinju

Kočevje

699. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v letu 1996

Komen

700. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Komen za leto 1995
701. Statutarni sklep o spremembi statuta Občine Komen
702. Sklep o financiranju potreb proračunskih porabnikov

Krško

703. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990

Litija

704. Odlok o volitvah članov svetov krajevnih in mestnih skupnosti v Občini Litija
705. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1996

Novo mesto

706. Odlok o ureditvenem načrtu Šmarjeta

Postojna

707. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
708. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
709. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna

Sevnica

710. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
711. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Slovenska Bistrica

712. Razpis prvih rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Slovenska Bistrica

Šenčur

713. Razpis rednih volitev v svete krajevnih in vaških skupnosti na območju Občine Šenčur

Šentjur pri Celju

714. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blagovna
715. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kalobje
716. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobje pri Planini
717. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dramlje
718. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loka pri Žusmu
719. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ponikva
720. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici
721. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Prevoje
722. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Slivnica pri Celju
723. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjur-mesto
724. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjur-okolica

Škofja Loka

725. Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki

Tržič

726. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Tržič v letu 1996
727. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

Turnišče

728. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1996
729. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

Žalec

730. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1995
731. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti