Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

695. Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990, stran 1032.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) ter 17. člena statuta občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinki svet občine Kamnik na drugi izredni seji dne 21. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik za obdobje 1986–1990
1. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 22/92, 30/95) in srednjeročnega družbenega plana občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 41/86, Uradni list RS, št. 22/92 in 30/95) se spreminjajo in dopolnijo s sestavinami navedenimi v členih tega odloka.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
V točki 4.1.1. Kmetijska zemljišča se spremeni tekst v četrtem odstavku za ...... varovanje 2921 ha in v petem odstavku, ki glasi občina ima 8149 ha kmetijskih zemljišč.
(a) V točki 4.1.2. Gospodarjenje z gozdovi se spremeni tekst v tretjem odstavku za:
.... lesnoproizvodno funkcijo 2246,96 ha.
(b) V točki 5.11.2. poglavje Cestni promet se prvi stavek prvega odstavka nadomesti z besedilom: “Predvidena je gradnja avtocestnega odseka Vransko–Blagovica, ki na delu trase od viadukta Jasovnik poteka skozi predor Jasovnik do viadukta Baba po območju Občine Kamnik.
(c) V točki 9 Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine se v tabeli Plansko območje Tuhinj nadomestita J1 in J2 z J1 – Vransko – Blagovica – LN – 1995.
3. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986–2000 v kartografskem delu s tematskimi kartami v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 8 “Zasnova namenske rabe prostora” se dopolni s traso avtoceste na odseku Vransko–Blagovica in sicer na delu trase, ki poteka po Občini Kamnik od viadukta Jasovnik do viadukta Baba.
– tematski karti št. 9 “Zasnova načinov urejanja prostora” in št. 10 “Zasnova prometnega omrežja”, se uskladita z dopolnjenimi prikazi karte št. 8.
SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN
PROGRAMSKA ZASNOVA ZA AVTOCESTO NA ODSEKU VRANSKO–BLAGOVICA
4. člen
Programske zasnove vključujejo traso avtoceste na odseku Vransko–Blagovica, katere del poteka po Občini Kamnik. Trasa avtoceste preide v Občino Kamnik pri viaduktu Jasovnik in se nadaljuje po predoru Jasovnik do viadukta Baba.
5. člen
Območje je namenjeno prometni infrastrukturi, vodnogospodarskim ureditvam, komunalni in energetski infrastrukturi.
6. člen
Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
– gozdne robove je treba sanirati in na novo vzpostaviti linijo gozdnega roba,
– projektirane nasipe in vkope je treba skrbno oblikovati. Brežine vkopov je treba mehko speljati v obstoječi teren.
7. člen
Usmeritve za komunalno urejanje območja:
– v primeru sovpadanja trase avtoceste in elektrodaljnovodov, je le-te obvezno prestaviti, oziroma jih višinsko regulirati,
– v načrtovanju izvedbe avtoceste je določiti prestavitve in sanacije vodovodnega omrežja, v primeru prečkanja poteka avtoceste pa izvesti ustrezne zaščite; enako velja za kanalizacijsko omrežje in omrežje zvez.
8. člen
Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja:
– Relief in geološko geotehnični značilnosti; zagotoviti je treba uravnoteženje mas, ustrezne deponije viškov materiala, ustrezno oblikovane oporne zidove, nasipe in vkope.
– Klimatske razmere: za nadzor in opozarjanje pred nevarnostjo poledic je treba namestiti avtomatske meteorološke postaje.
– Vode: odvodnjavanje cestišča mora biti urejeno preko usedalnikov in lovilcev olj.
– Gozdne površine: sanirati je treba gozdne robove, večje ogolele površine pa pogozditi. Prekinjene komunikacije je treba nadomestiti.
– Kmetijske površine: odgrnjeni humus je treba deponirati in ga nameniti za ureditve ob avtocesti. Prekinjene komunikacije je treba nadomestiti.
– Biotopi: za varovanje vodnega življa je treba pri regulacijah vodotokov predvideti ustrezne tehnične rešitve in upoštevati časovne zahteve varovanja. Za varovanje divjadi mora biti izvedena zaščitna ograja, zagotovljeni morajo biti prehodi za divjad.
Pri gradnji je treba ohraniti čimveč vegetacije, po končani gradnji pa površine zasaditi.
– Naravna dediščina: zavarovana potoka Bolske in Radomlja je treba prestaviti in regulirati s sonaravnimi ureditvami.
– Kulturna dediščina: v času gradnje je potreben pri zemeljskih delih stalen arheološki nadzor.
– Hrup: z lokacijskim načrtom je treba zagotoviti protihrupne ukrepe za omilitev prekomernega hrupa v času obratovanja avtoceste.
– Tla: v času gradnje so potrebni ukrepi za varstvo tal.
– Zrak: za varstvo zraka v času gradnje je treba upoštevati emisijske norme pri stalnih ali začasnih objektih.
9. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnih posegov na I. območje kmetijskih površin:
– list PKN 1:5000: Gornji grad 37, 38.
Srednjeročni družbeni plan občine Kamnik za obdobje 1986–1990 se dopolni s programskimi zasnovami za avtocesto na odseku Vransko–Blagovica.
10. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta za posamezni infrastrukturni sistem ali napravo ugotovi, da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšnega objekta ali naprave zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovan izgled območja.
KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-22/96
Kamnik, dne 21. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost