Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

698. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Šmartno v Tuhinju, stran 1036.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94; odločba US RS, Uradni list RS, št. 13/95) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Šmartno v Tuhinju dne 25. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Šmartno v Tuhinju
1. člen
Za območje KS Šmartno v Tuhinju se razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih petletnih programov dela na območju KS Šmartno v Tuhinju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 14. 4. 1996 od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila:
– 80% za ureditev cest, kanalizacije, telefonije in kabelske televizije,
– 15% za vzdrževanje že obstoječih objektov v KS,
– 5% za sofinanciranje programov delovanja društev, organizacij, varovanje okolja, delovanje organov KS.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša, po cenah konec leta 1995, 40,000.000 SIT.
S samoprispevkom bo zbranih 16,000.000 SIT.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi 2% samoprispevka za obdobje petih let, in sicer: od 1. 5. 1996 do 2001.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju KS Šmartno v Tuhinju, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 2% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov,
2. upokojenci po stopnji 2% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v KS Šmartno v Tuhinju, ki imajo stalno bivališče na območju KS, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 2%.
7. člen
Samoprispevek obravnavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se KS Šmartno v Tuhinju dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet KS Šmartno v Tuhinju, ki je odgovoren za zbiranje in pravilno namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadzorovanje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Kamnik, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija KS Šmartno v Tuhinju, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem v KS Šmartno v Tuhinju in so starejši od 18. let oziroma starejši od 15. let, če so v delovnem razmerju.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju
GLASOVNICA
Na referendumu dne 14. 4. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju za dobo 5 let, to je od 1. 5. 1996 do 31. 4. 2001, za financiranje ureditve cest, kanalizacije, telefonije in kabelske televizije ter ostalih dejavnosti po programu krajevnega samoprispevka,
.                   glasujem
.               ZA            PROTI
.                  (štampiljka)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka in “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Šmartno v Tuhinju.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmartno v Tuhinju, dne 29. februarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Šmartno v Tuhinju
Franc Modrijan l. r.

AAA Zlata odličnost