Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

707. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, stran 1050.

Na podlagi 3. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 10. seji dne 1. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Postojna (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni zavod Knjižnico Bena Zupančiča Postojna (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in s statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna.
Sedež zavoda je v Postojni, Trg padlih borcev 5.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna deluje na območju občine Postojna. Njena dejavnost se lahko razširi tudi na območje drugih občin.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– nabavlja, zbira ter strokovno obdeluje, hrani in obnavlja knjižnično gradivo
– skrbi za vsestransko dostopnost knjižnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižnega gradiva ter evidenco o knjižničarski dejavnosti
– izvaja bibliografsko, informacijsko, dokumentacijsko in komunikacijsko dejavnost
– v okviru knjižničnega informacijskega sistema sodeluje v medknjižnični izposoji ter pri izdelavi podatkovnih zbirk in drugih bibliografskih in informacijskih proizvodov in storitev.
V okvir dejavnosti zavoda sodi še:
– organizacija kulturnih prireditev in akcij za mlade in odrasle bralce
– časopisno založniška dejavnost, namenjena strokovnim in drugim kulturnim potrebam
– organizacijska in komisijska prodaja knjig in drugega tiskanega gradiva (knjižnično gradivo po zakonu o knjižnicah)
– razmnoževanje posameznih delov knjižničnega gradiva za uporabnike knjižnice
– oddajanje prostorov in opreme v najem za kulturne prireditve
– prodaja posebnih informacijskih storitev in storitev potujoče knjižnice.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so: direktor, svet zavoda, strokovni svet in drugi organi.
1. Direktor
7. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost njegovega dela.
8. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda.
9. člen
Mandat direktorja traja pet let. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
2. Svet
10. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje šest članov.
Eno tretjino sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, drugo tretjino predstavniki delavcev zavoda, tretjo tretjino pa predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje župan Občine Postojna po predhodnem soglasju občinskega sveta. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda, predstavnika uporabnikov pa imenuje občinski svet.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov delavcev zavoda.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
11. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte za katere je tako določeno v statutu zavoda. Opravlja tudi nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
Natančneje se pristojnosti sveta določijo s statutom zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh svojih članov.
3. Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih knjižničarskih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
4. Drugi organi
13. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda in v skladu z zakonom.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZAVODA IN USTANOVITELJA
14. člen
Zavod kot pravni naslednik Knjižnice Bena Zupančiča Postojna nadaljuje delo z obstoječim premoženjem.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z njim upravlja zavod v skladu s statutom in zakonom.
Sredstva za delo pridobiva zavod:
– iz sredstev ustanovitelja
– iz proračuna Republike Slovenije
– od plačil za storitve
– iz daril
– z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom in s tem odlokom.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Primanjkljaj potrebnih sredstev, ki nastane zaradi prenizko odmerjenih sredstev za kritje dogovorjenega programa, ki ga je zavod dolžan opraviti kot javna služba, krije ustanovitelj.
16. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda se na podlagi zakona in tega odloka določijo s statutom zavoda in v programih dela zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
17. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda
– organe zavoda
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom in zakonom.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Direktor zavoda je dolžan opraviti vse potrebno za sprejem statuta in imenovanje sveta zavoda.
Statut in akt o sistemizaciji delovnih mest morata biti usklajena v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
V roku predvidenem za uskladitev statuta, zavod nadaljuje delo pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
V istem roku se uporabljajo do sedaj veljavni statut in drugi akti, kolikor niso v nasprotju z zakonom oziroma s tem odlokom.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0060/001/96
Postojna, dne 1. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost